Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
871z dziś
5416z ostatnich 7 dni
20523z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wyposażenia, pomocy edukacyjnych i multimediów oraz materiałów na warsztaty...

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia, pomocy edukacyjnych i multimediów oraz materiałów na warsztaty plastyczno-manualne

Data zamieszczenia: 2022-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA LEWIN BRZESKI
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
powiat: brzeski (opolski)
lb@lewin-brzeski.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bc662ffc-2266-48e0-b949-0eef682ba5f8
Województwo: opolskie
Miasto: Lewin Brzeski
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-07-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA wyposażenia, pomocy edukacyjnych i multimediów oraz materiałów na warsztaty plastyczno-manualne dla Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim oraz oddziałów w Łosiowie i Skorogoszczy
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 WYPOSAŻENIE
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ
2) termin realizacji zamówienia: 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (dostawy mogą być realizowane w częściach)
3) zamówienie obejmuje zakup, transport, dostawę z wniesieniem, montaż i uruchomienie wyposażenia dla Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim oraz zamiejscowych oddziałów Świetlicy Terapeutycznej w Łosiowie i Skorogoszczy oraz przeszkolenie w obsłudze pracowników świetlic.
Część 2 POMOCE EDUKACYJNE
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ
2) termin realizacji zamówienia: do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (dostawy mogą być realizowane w częściach)
3) zamówienie obejmuje: zakup, transport z wniesieniem, montaż, konfiguracja i uruchomienie pomocy edukacyjnych, terapeutycznych, dydaktycznych i naukowych dla Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim oraz zamiejscowych oddziałów Świetlicy Terapeutycznej w Łosiowie i Skorogoszczy oraz przeszkolenie w obsłudze pracowników świetlic.
Część 3 MATERIAŁY NA WARSZTATY PLASTYCZNE
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ
2) termin realizacji zamówienia: do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (dostawy mogą być realizowane w częściach)
3) zamówienie obejmuje zakup, transport, dostawę z wniesieniem materiałów na warsztaty plastyczno-manualne i rękodzieła dla Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim oraz zamiejscowych oddziałów Świetlicy Terapeutycznej w Łosiowie i Skorogoszczy
Część 4 MULTIMEDIA
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ
2) termin zamówienia: do 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (dostawy mogą być realizowane w częściach)
3) zamówienie obejmuje: zakup, transport, dostawę, montaż, konfiguracja i uruchomienie multimediów dla Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim oraz zamiejscowych oddziałów Świetlicy Terapeutycznej w Łosiowie i Skorogoszczy oraz przeszkolenie w obsłudze pracowników świetlic.

CPV: 39150000-8, 39160000-1, 22114000-2, 39162000-5, 39162100-6, 39290000-1, 30200000-1, 48190000-6, 48500000-3

Dokument nr: 2022/BZP 00244104, BI.I.271.12.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- W zakresie procedury - Pani Anna Harasimiuk tel. 77 424 66 37 email: a.harasimiuk@lewin-brzeski.pl
- W zakresie przedmiotu zamówienia - Pani Renata Pietruńko tel. 77 412 89 72, email: swietlicalewinb@gazeta.pl
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres inwestycje@lewin-brzeski.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Ul. Rynek 1; 49-340 Lewin Brzeski, tel. 77 4246600; fax: 77 4246638; email: lb@lewin-brzeski.pl
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim jest Pan Tomasz Dragan, kontakt: adres e-mail: Tomasz.dragan75@gmail.com, telefon: +48 733 508 806
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podst. art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp";
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-07-15 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.