Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont elewacji i pokrycia dachowego

Przedmiot:

Remont elewacji i pokrycia dachowego

Data zamieszczenia: 2022-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Długołęka
Robotnicza 12
55-095 Długołęka
powiat: wrocławski
gmina@gmina.dlugoleka.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Długołęka
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-07-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont elewacji i pokrycia dachowego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stępin, dz. nr ew. 163/2, 163/4, obręb Stępin, gmina Długołęka
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie elewacji i pokrycia dachowego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stępin, dz. nr ew. 163/2, 163/4, obręb Stępin, gmina Długołęka, w szczególności:
1) Roboty rozbiórkowe, m.in. okładzin ściennych, posadzek, ścian murowanych, pokrycia dachowego, komina, rynien, rur spustowych, instalacji wod-kan,
2) Wykonanie nowych ścian działowych murowanych,
3) Wykonanie podłogi w pomieszczeniu garażu oraz łazience,
4) Wykonanie izolacji ścian fundamentowych,
5) Przygotowanie podłoża wraz z wykonaniem tynku barwionego
wraz z uzupełnieniem ocieplenia,
6) Ocieplenie dachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego z membrany PVC, przemurowaniem komina, wykonaniem nowych attyk,
7) Montaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej,
8) Osadzenie parapetów okiennych, stolarki drzwiowej,
9) Wykonanie okładzin ściennych w łazience,
10) Montaż urządzeń sanitarnych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w niniejszej SWZ, w tym:
1) dokumentacji projektowej (Załącznik nr 10 do SWZ);
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) (Załącznik nr 11 do SWZ);
3) przedmiarze robót (Załącznik nr 12 do SWZ - dokument ma charakter jedynie poglądowy i pomocniczy);
oraz w
4) Projekcie umowy (Załącznik nr 1 do SWZ).

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45300000-0, 45400000-1

Dokument nr: 2022/BZP 00244472, ZP.271.42.2022.MK

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-07-22 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://dlugoleka.bip.net.pl/c=835
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dlugoleka.bip.net.pl/c=835
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu Formularzy, o których mowa w ust. 2, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej(ePUAP)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-07-22 10:00
Miejsce składania ofert: miniPortal

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 3 900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
(nr rachunku) 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Oleśnicy - Oddział w Długołęce, tytułem: Wadium - ZP.271.42.2022.MK - Remont elewacji i pokrycia dachowego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stępin, tak, aby na dzień i godzinę wyznaczoną na składanie ofert znajdowało się na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wskazanym w ww. ust. 4.
7. Wadium wniesione w gwarancjach lub poręczeniach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp;
2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji należy jednoznacznie wskazać nazwę oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Długołęka;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający poręczenie lub gwarancja powinno obejmować swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.42.2022.MK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie elewacji i pokrycia dachowego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stępin, dz. nr ew. 163/2, 163/4, obręb Stępin, gmina Długołęka, w szczególności:
1) Roboty rozbiórkowe, m.in. okładzin ściennych, posadzek, ścian murowanych, pokrycia dachowego, komina, rynien, rur spustowych, instalacji wod-kan,
2) Wykonanie nowych ścian działowych murowanych,
3) Wykonanie podłogi w pomieszczeniu garażu oraz łazience,
4) Wykonanie izolacji ścian fundamentowych,
5) Przygotowanie podłoża wraz z wykonaniem tynku barwionego
wraz z uzupełnieniem ocieplenia,
6) Ocieplenie dachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego z membrany PVC, przemurowaniem komina, wykonaniem nowych attyk,
7) Montaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej,
8) Osadzenie parapetów okiennych, stolarki drzwiowej,
9) Wykonanie okładzin ściennych w łazience,
10) Montaż urządzeń sanitarnych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w niniejszej SWZ, w tym:
1) dokumentacji projektowej (Załącznik nr 10 do SWZ);
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) (Załącznik nr 11 do SWZ);
3) przedmiarze robót (Załącznik nr 12 do SWZ - dokument ma charakter jedynie poglądowy i pomocniczy);
oraz w
4) Projekcie umowy (Załącznik nr 1 do SWZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, tj. podobne roboty budowlane do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności roboty, o których mowa w Rozdz. III ust. 3. Zamówienia te realizowane będą na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenianie będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunki jeśli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
a1) min. 2 roboty budowlane polegające na remoncie budynku i wykonaniu elewacji wraz z dociepleniem o powierzchni min. 190 m2 każda oraz
a2) min. 1 robotę budowlaną polegającą na wymianie pokrycia dachowego o powierzchni min. 180 m2,
- które to roboty zostały wykonane należycie.
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającej doświadczenie tj. która w okresie ostatnich 3 lat pełniła funkcję kierownika budowy na co najmniej 3 robotach budowlanych, polegających na remoncie budynku wraz z dociepleniem elewacji budynku (w tym co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu elewacji o powierzchni min. 190 m2 każda).
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunki jeśli wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 150 000,00 zł.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: -odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawca nie wskazał danych umożliwiających dostęp do tych środków podmiotowych, o których mowa w poniższym ust. 5 - 6 SWZ);
- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 7 Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;
- dokument potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 3 900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
(nr rachunku) 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Oleśnicy - Oddział w Długołęce, tytułem: Wadium - ZP.271.42.2022.MK - Remont elewacji i pokrycia dachowego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stępin, tak, aby na dzień i godzinę wyznaczoną na składanie ofert znajdowało się na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wskazanym w ww. ust. 4.
7. Wadium wniesione w gwarancjach lub poręczeniach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp;
2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji należy jednoznacznie wskazać nazwę oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Długołęka;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający poręczenie lub gwarancja powinno obejmować swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowania i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, których mowa w Rozdz. VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ww. ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wskazane w Rozdz. VIII ust. 3 pkt 3 i 5.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy zgodnie z SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenianie będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-08-20

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.