Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
19992z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Renowacja Muru Carnot'a

Przedmiot:

Renowacja Muru Carnot'a

Data zamieszczenia: 2022-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Giżycko
Aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
+4887 7324 111, faks +4887 428 52 41
przetargi@gizycko.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko/proceedings
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +4887 7324 111, faks
Termin składania ofert: 2022-07-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Giżycko i Sowieck (...) CZĘŚĆ IV - Renowacja Muru Carnot'a - PRACE KONSERW. I ROB. BUD. MURU CARNOT'A - KAPONIERA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA ODCINKU OD BRAMY GIŻ. DO NAROŻNIKA BASTIONÓW LEOPOLD I LUDWIG"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.:
,,Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego - Renowacja Muru Carnot'a wraz z oświetleniem - CZĘŚĆ IV - Renowacja Muru Carnot'a - PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE MURU CARNOT'A - KAPONIERA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA ODCINKU OD BRAMY GIŻYCKIEJ DO NAROŻNIKA BASTIONÓW LEOPOLD I LUDWIG"
2. Podstawowy zakres robót obejmuje w szczególności:
1) Usuniecie wszelkiej roślinności porastającej mury,
2) Oczyszczenie lica kamiennego i ceglanego,
3) Likwidację wysoleń,
4) Likwidację mchów i porostów,
5) Spięcie szczelin i spękań muru i uzupełnienie ubytków muru ceglanego,
7) Renowację elewacji muru ceglanego i kamiennego,
8) Naprawę lica ,,oślego grzbietu" zadaszenia budowli skazamatyzowanej szlemą mineralną.

3. Zamawiający wymaga szczególnej ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i osłon, utrzymywania placu budowy w należytym porządku, organizowanie robót budowlanych w sposób nienarażający osób korzystających z danej oraz sąsiadujących nieruchomości z zakresem zadania inwestycyjnego. W związku z powyższym Wykonawca musi uwzględnić koszty zabezpieczenia wykonywania robót w cenie oferty. Koszt ten należy uwzględnić w kosztach pośrednich.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa oraz STWiOR, stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ.

4. Zamawiający, stosownie do art. 95 Ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).
Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy dotyczy pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia w zakresie:

a) spinania szczelin i spękań muru i uzupełnienia ubytków muru ceglanego,
b) renowacji elewacji muru ceglanego i kamiennego.

Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących wolne zawody, w tym projektantów, kierowników budowy i kierowników robót.
5. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
7. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy oraz nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 Ustawy.
9. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac zgodnie z:
a) postanowieniami SWZ,
b) dokumentacją techniczną,
c) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
d) warunkami technicznymi, normami, przepisami, zgodami administracyjnymi,
e) projektowanymi postanowieniami umowy,
f) przedmiarami robót,
g) decyzją zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę nr 23.2017 z dnia 18.01.2017 r.
h) Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora zabytków nr 390/2016 z dn. 21.11.2016 r. oraz Decyzją zmieniającą znak WUOZ-ELK.5142.448.2021.MW z dnia 14.12.2021 r.
Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające.
10. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), SWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną oraz zapewni niezbędną obsługę geodezyjną wraz z okresem rękojmi.

CPV: 45000000-7, 45453000-7, 45454100-5, 45262520-2

Dokument nr: 2022/BZP 00244702, ZP.271.1.27.2022.GW

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-07-22 13:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy PZP postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie PZP, prowadzi się pisemnie.
3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą Platformy (platformazakupowa.pl).
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z ich pełnomocnikiem.
5.1 Przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza: ,,Wyślij wiadomość do Zmawiającego". Komunikacja poprzez ,,Wyślij wiadomość´ do Zamawiającego" umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
5.2 Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. w przypadku większych plików zalecamy skorzystać´ z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.
5.3 Składając ofertę zaleca się, aby Wykonawcy zaplanowali złożenie jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.
5.4 Za datę przekazania (złożenia) oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku ,,Złóż ofertę", po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
5.5 Za datę przekazania (złożenia) zawiadomień, oświadczeń, wniosków, dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego, itp., przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku ,,wyślij wiadomość do Zamawiającego", po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
5.6 Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
5.7 Dla wygody dodatkowo Wykonawca może otrzymywać powiadomienia, tj. wiadomość email dotyczące komunikatów w sytuacji, gdy Zamawiający opublikuje informacje publiczne (komunikat publiczny) lub spersonalizowaną wiadomość zwaną prywatną korespondencją.
5.8 Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych platformazakupowa.pl zgodnie z pkt j/w jest wcześniejsze poinformowanie przez Zamawiającego o postępowaniu, złożenie oferty lub wniosku jak i wystosowanie wiadomości przez Wykonawcę w obrębie postępowania, na którą otrzyma odpowiedz´.
5.9 Wymagania techniczne i organizacyjne zostały szczegółowo opisane w Regulaminie platformazakupowa.pl stanowiącym uzupełnienie instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
5.10 W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu platformazakupowa.pl należy się skontaktować z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem 22 101 02 02 lub adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
Z uwagi na ograniczoną ilość wprowadzania znaków w ogłoszeniu, szczegóły i zalecenia w zakresie wymagań technicznych dot. komunikacji zawarte są w Rozdziale 14 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Giżycka, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Katarzyna Furmaniak, Z-cą Izabela Kraśniewska, e-mail: dpo@gizycko.pl
Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w interesie publicznym [PZP], zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO.
Pana/Pani dane kontaktowe, w postaci nr. telefonu oraz adresu e-mail przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Jako zgodę rozumie się podanie tych danych. Zgodę można wycofać w każdym momencie, bez wpływu na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, w tym osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP, lub umowy, w tym: podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi prawnej, itp.
5. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/a dane mogą być także przekazywane do państw trzecich.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; po tym okresie zgodnie z przepisami o archiwizacji
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 3. Podanie dodatkowych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie miało wpływu na wybór oferty.
9. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
10. Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania:
- ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP;
- z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.
11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu profilowaniu.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz ogłoszenie RODO (obowiązek informacyjny)

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-07-22 13:00
Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy podpisać i umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.27.2022.GW
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 3329111,11 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 475226,71 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.:
,,Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego - Renowacja Muru Carnot'a wraz z oświetleniem - CZĘŚĆ IV - Renowacja Muru Carnot'a - PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE MURU CARNOT'A - KAPONIERA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA ODCINKU OD BRAMY GIŻYCKIEJ DO NAROŻNIKA BASTIONÓW LEOPOLD I LUDWIG"
2. Podstawowy zakres robót obejmuje w szczególności:
1) Usuniecie wszelkiej roślinności porastającej mury,
2) Oczyszczenie lica kamiennego i ceglanego,
3) Likwidację wysoleń,
4) Likwidację mchów i porostów,
5) Spięcie szczelin i spękań muru i uzupełnienie ubytków muru ceglanego,
7) Renowację elewacji muru ceglanego i kamiennego,
8) Naprawę lica ,,oślego grzbietu" zadaszenia budowli skazamatyzowanej szlemą mineralną.

3. Zamawiający wymaga szczególnej ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i osłon, utrzymywania placu budowy w należytym porządku, organizowanie robót budowlanych w sposób nienarażający osób korzystających z danej oraz sąsiadujących nieruchomości z zakresem zadania inwestycyjnego. W związku z powyższym Wykonawca musi uwzględnić koszty zabezpieczenia wykonywania robót w cenie oferty. Koszt ten należy uwzględnić w kosztach pośrednich.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa oraz STWiOR, stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ.

4. Zamawiający, stosownie do art. 95 Ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).
Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy dotyczy pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia w zakresie:

a) spinania szczelin i spękań muru i uzupełnienia ubytków muru ceglanego,
b) renowacji elewacji muru ceglanego i kamiennego.

Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących wolne zawody, w tym projektantów, kierowników budowy i kierowników robót.
5. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
7. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy oraz nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 Ustawy.
9. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac zgodnie z:
a) postanowieniami SWZ,
b) dokumentacją techniczną,
c) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
d) warunkami technicznymi, normami, przepisami, zgodami administracyjnymi,
e) projektowanymi postanowieniami umowy,
f) przedmiarami robót,
g) decyzją zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę nr 23.2017 z dnia 18.01.2017 r.
h) Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora zabytków nr 390/2016 z dn. 21.11.2016 r. oraz Decyzją zmieniającą znak WUOZ-ELK.5142.448.2021.MW z dnia 14.12.2021 r.
Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające.
10. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), SWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną oraz zapewni niezbędną obsługę geodezyjną wraz z okresem rękojmi.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45454100-5 - Odnawianie

45262520-2 - Roboty murowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1. Cena oferty brutto (Cp) 60%
1.2. Okres rękojmi (Or) (40%)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 10 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu (art. 112 Ustawy PZP).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
W zakresie warunku dotyczącego:
a) zdolności technicznej:
Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
b) zdolności zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za nadzorowanie wykonania robót budowlanych, tj.:
a. Kierownik budowy
- osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków wynikające z art. 37 c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.).
b. Kierownik prac konserwatorskich
- osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje wynikające z art. 37 a ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.).
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.
W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia - Załącznik nr 5 do SWZ - wzór wykazu osób.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że spełniają w/w warunek łącznie.
3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, wg pkt. 10 Załącznika nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. podmiotowego środka dowodowego, składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór Załącznik nr 5 do SWZ.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz.
6. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione podmioty:
1) jako dokument elektroniczny - Wykonawca przekazuje ten dokument,
2) jako dokument w postaci papierowej - Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ppkt. 2) powyżej, dokonuje:
a) w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy;
b) w przypadku innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy w zakresie dokumenty, który go dotyczy.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej może dokonać również notariusz.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty, podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy i określeniem siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z art. 117 Ustawy PZP.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmioty, na zasoby których Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (odpowiednio Załącznik nr 2 lub 3 do SWZ). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z pkt. 10 Załącznika nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy).
5. Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem Umowy przedstawienia umowy regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
3.1. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego w następujących przypadkach:
a) nastąpi uzasadniona konieczność zmiany robót potwierdzona protokołem konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawcą i zatwierdzonym przez Zamawiającego,
b) nastąpi uzasadniona konieczność zrezygnowania z wykonywania niektórych robót potwierdzona protokołem konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiającego.
3.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o której mowa jest możliwa, gdy:
1) wynikła z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementów projektowanych z istniejącymi, niemożliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystąpienie robót dodatkowych, robót zamiennych, błędów projektowych, powodujące zmiany w projekcie poprzez zmianę (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia o okres niezbędny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych oraz zmianę wynagrodzenia z tym związaną;
2) pozostających w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie podpisania umowy, a ze względów społecznych, koniecznych do spełnienia poprzez stosowną (technicznie uzasadnioną) zmianę terminu wykonania umowy oraz zwiększenia wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjęte z datą dokonywania zmiany umowy;
3) wynikających ze zmian w ustawodawstwie mających wpływ na wykonanie oraz wycenę przedmiotu umowy poprzez dostosowanie treści umowy do obligatoryjnych uregulowań zmienionych przepisów, w tym zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
4) zaistnienia siły wyższej to jest zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań, poprzez przedłużenie terminu wykonania zobowiązania o czas trwania siły wyższej lub zawieszenia umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:
a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę;
d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;
e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców;
f) inne wydarzenia losowe (np. epidemia, pandemia, stan wyjątkowy);
5) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedłużenie terminu wykonania umowy o czas, o którym mowa wyżej;
6) dotyczy zmiany terminu zakończenia zadania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych;
7) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomocą którego wykonawca spełnił warunki zamówienia), nowy podwykonawca spełnia te same wymogi co zastępowany.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1. Cena oferty brutto (Cp) 60%
1.2. Okres rękojmi (Or) (40%)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-08-20

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.