Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi napraw i konserwacji

Przedmiot:

Usługi napraw i konserwacji

Data zamieszczenia: 2022-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie
Mostowa 12 D
16-300 Augustów
powiat: augustowski
601373641
k.anuszkiewicz@sisg.org.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/117189
Województwo: podlaskie
Miasto: Augustów
Wadium: ---
Nr telefonu: 601373641
Termin składania ofert: 2022-07-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 47 na świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji w ramach bieżącej obsługi mieszkania wspomaganego dla osób niepełnosprawnych, w tym z zespołem Downa, położonego w miejscowości Kurianka 44a, gmina Lipsk
Powstaje w kontekście projektu
POWR.02.08.00-00-0022/17 - W Poszukiwaniu Modelowych Rozwiązań

Część 1
Usługi napraw i konserwacji w Kuriance

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji w ramach bieżącej obsługi mieszkania wspomaganego dla osób niepełnosprawnych, w tym z zespołem Downa, położonego w miejscowości Kurianka 44a, gmina Lipsk(dalej jako mieszkanie wspomagane).
2. Usługi będą polegały na wykonywania różnych napraw i czynności konserwacyjnych w mieszkaniu - wykonywaniu czynności tzw. ,,złotej rączki". W związku z tym, osoba realizująca zamówienie musi posiadać zdolności manualne do wykonywania przedmiotu zamówienia.

CPV: 50800000-3

Dokument nr: 2022-2005-117189, 47

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-07-15

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
augustowski
Gmina
Lipsk
Miejscowość
Kurianka
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2023-01-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Termin zakończenia realizacji umowy

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach i na określonych zasadach:
1) w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, w takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy brutto zaś wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian,
2) dopuszczalne jest wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku opóźnień i przerw
w realizacji zamówienia, wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi w tym siły wyższej, których zaistnienia nie można przypisać Wykonawcy;
3) dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy (zarówno w zakresie wynagrodzenia jednostkowego za 1 godz. świadczenia usługi lub wynagrodzenia łącznego), liczby godzin świadczenia usługi, sposobu realizacji usługi, w przypadku dokonania przez Zamawiającego, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, zmian w zakresie realizacji projektu, w ramach którego realizowanie jest niniejszej zamówienie, lub zmian sposobu jego realizacji,
4) dopuszczalna jest zmiana sposobu rozliczania się pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym; zmiana może polegać w szczególności na wypłacaniu Wykonawcy wynagrodzenia z większą częstotliwością aniżeli zostało to określone w niniejszej umowie. Zmiana umowy w tym zakresie może nastąpić w przypadku możliwości dysponowania środkami finansowymi na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy;
5) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na usunięciu rozbieżności lub doprecyzowaniu zapisów umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;
6) dopuszczalna jest zmiana umowy, w tym w zakresie obowiązków Wykonawcy, terminu realizacji zamówienia lub wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy a mających wpływ na sposób realizacji umowy, w celu dostosowania treści umowy do treści zmienionych przepisów prawa;
7) w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów dot. ochrony i przetwarzania danych osobowych Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami;
8) dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie terminów realizacji umowy, sposobu wykonywania umowy i jego zakresu, zobowiązań Stron, wynagrodzenia należnego Wykonawcy - jeżeli jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji projektu i wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych Instytucji Zarządzających i monitorujących realizację projektu.
2. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy - aneksu - pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.: wykonawcy, którzy wykażą, że na potrzeby realizacji zamówienia dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję konserwatora, spełniającą łącznie poniższe wymagania:
1) posiadającą wykształcenie co najmniej zawodowe,
2) posiadającą minimum 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku konserwatora lub innym podobnym stanowisku.
2. Wykonawca na potwierdzenie spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyćwykaz osób (oświadczenie w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w wykazie osób, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta zostanie odrzucona.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony Formularz ofertowy, zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
3) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodną z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - dotyczy Wykonawców będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy - jeżeli dotyczy.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Zamówienie nie może zostać udzielone Wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Zakres wykonywanych czynności:
1) wykonywanie prac naprawczo-remontowych w mieszkaniu, w tym w szczególności:
a) drobne prace elektryczne,
b) prace związane z konserwacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
c) dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia mieszkania,
2) prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym,
3) prace naprawcze związane ze sprzętem, będącym na wyposażeniu mieszkania wspomaganego,
4) wymiana zużytych elementów wymagających wymiany, np. żarówek, uszczelek,
5) udzielanie instruktażu mieszkańcom w zakresie obsługi sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu mieszkania wspomaganego,
6) wykonywane napraw będących skutkiem nagłych, nieprzewidzianych awarii,
7) pomoc pozostałym członkom personelu mieszkania przy cięższych pracach porządkowych,
8) dbanie o stan techniczny sprzętu i mienia znajdującego się w mieszkaniu wspomaganym,
9) współpraca z personelem zatrudnionym na potrzeby wykonywania czynności w mieszkaniu wspomaganym.
4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:
1) każdorazowo zabezpieczenie miejsca wykonywania czynności/prac w szczególności przed zniszczeniem, zalaniem, czy zabrudzeniem,
2) uprzątnięcie miejsca wykonywania czynności/prac po ich zakończeniu,
3) zebranie, wyniesienie oraz zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
5. Wszelkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia (jak np. części do urządzeń, żarówki, uszczelki, farba, folia, nowe sprzęty) zapewnia Zamawiający. Natomiast wszelkie narzędzia/maszyny/urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia i związane z zabezpieczeniem miejsca wykonywania czynności/prac (np. wiertarka, drabina, młotek, śrubokręt) zapewnia Wykonawca.
6. Zakres prac do wykonania oraz termin ich wykonania będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, z zastrzeżeniem, że w przypadku nagłych awarii, które będą wymagały działania, Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań natychmiastowo po otrzymaniu zgłoszenia do Zamawiającego.
7. Ponadto szczegółowo obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia określa również wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2023 r.
9. Usługa świadczona będzie w wymiarze wynikającym z bieżących potrzeb Zamawiającego i osób zamieszkujących mieszkanie wspomagane. Szacuje się, że usługa świadczona będzie w średniomiesięcznym wymiarze 30 godzin, z zastrzeżeniem, że łączna liczba godzin realizacji zamówienia w całym okresie jego realizacji nie przekroczy 210 godzin. Przez godzinę rozumie się godzinę zegarową trwającą 60 minut.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-07-07
Data ostatniej zmiany
2022-07-07 15:55:56

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena ofertowa brutto - waga procentowa 100%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Krzysztof Anuszkiewicz
tel.: 601373641
e-mail: k.anuszkiewicz@sisg.org.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.