Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4878z ostatnich 7 dni
19691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa elementów do budowy prototypu

Przedmiot:

Dostawa elementów do budowy prototypu

Data zamieszczenia: 2022-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: TREPKO S A
Franklina Roosevelta 116
62-200 Gniezno
powiat: gnieźnieński
61 423 88 05
dominiczak@trepko.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/118362
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gniezno
Wadium: ---
Nr telefonu: 61 423 88 05
Termin składania ofert: 2022-08-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE POIR 13/Trepko/2022/1.1.1.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1377/20 - Opracowanie innowacji produktowej pod postacią aseptycznego automatu rotacyjnego do napełniania i zamykania pojemników, stanowiącego odpowiedź na wyzwania branży mleczarskiej i przetwórstwa owocowo-wa

Część 1
ZAPYTANIE OFERTOWE POIR 13/Trepko/2022/1.1.1.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Opis ogólny
a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Dotyczy:
o Materiały do prototypowego wytwarzania elementów automatu (elementy drobne dla montażu zwykłego) - 1 zestaw,
o Materiały do prototypowego wytwarzania elementów automatu (zestaw tulej 2);
o Materiały do prototypowego wytwarzania elementów automatu (pozostałe materiały),
o Zakup elementów do budowy prototypu 1,
o Zakup elementów do budowy prototypu 2,
o Zakup elementów do budowy prototypu 3,
o Zakup elementów do budowy prototypu 4,
o Zakup elementów do budowy prototypu 5
Dokładny opis zakresu zamówienia znajduje się w załączniku numer 1.
Informujemy, iż wszystkie podane w przedmiocie zamówienia (załącznik 1) ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które zostały wykorzystane do scharakteryzowania produktów lub usług maja tylko znaczenie poglądowe, a zamawiający dopuszcza rozwiązania takie jak opisano poniżej lub równoważne, pod warunkiem spełniania przez nie wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym.
b) Rodzaj zamówienia:
Kod CPV:
44400000-4 Nazwa: Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
44316400-2 Drobne artykuły metalowe
42130000-9 - Krany, kurki i zawory i podobna armatura
42132100-4 Siłowniki zaworowe
42514300-5 - Aparatura filtrująca
31682210-5 Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
19500000-1 - Guma i tworzywa sztuczne
44440000-6 - Łożyska
42111000-0 Silniki o 39715200-9 Urządzenia grzewcze
39715200-9 Urządzenia grzewcze
c) Cel Zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy:
o Materiały do prototypowego wytwarzania elementów automatu (elementy drobne dla montażu zwykłego) - 1 zestaw,
o Materiały do prototypowego wytwarzania elementów automatu (zestaw tulej 2);
o Materiały do prototypowego wytwarzania elementów automatu (pozostałe materiały),
o Zakup elementów do budowy prototypu 1,
o Zakup elementów do budowy prototypu 2,
o Zakup elementów do budowy prototypu 3,
o Zakup elementów do budowy prototypu 4,
o Zakup elementów do budowy prototypu 5
niezbędne na etapie badań rozwojowych w ramach projektu badawczo-rozwojowego ,,Opracowanie innowacji produktowej pod postacią aseptycznego automatu rotacyjnego do napełniania i zamykania pojemników, stanowiącego odpowiedź na wyzwania branży mleczarskiej i przetwórstwa owocowo-warzywnego", realizowanego przez Zamawiającego w ramach poddziałania 1.1.1 ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.
Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z zapisów ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020".
2. Czas trwania zamówienia i sposób wykonania zamówienia: Całość realizacji zamówienia: maksymalnie do 14 października 2022.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
5. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym.
6. Termin ważności oferty - do 31.08.2022 roku

CPV: 19500000-1, 31680000-6, 31682210-5, 39715200-9, 42111000-0, 42130000-9, 42132100-4, 42514300-5, 44316400-2, 44400000-4

Dokument nr: 2022-30868-118362, POIR 13/Trepko/2022/1.1.1.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-15
c) Ofertę można złożyć:
o pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy Trepko S.A. Ul. Franklina Roosevelta 116, 62-200 Gniezno NIP: 7840010286
Koperta powinna być opatrzona napisem: ,,POIR 13/Trepko/2022/1.1.1." z dopiskiem: ,,nie otwierać przed dniem 16.08.2022 r.;
a. pocztą elektroniczną na adres mailowy: dominiczak@trepko.pl
b. Poprzez bazę konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
o W przypadku ofert składanych osobiście lub kurierem, liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego: Trepko S.A. Ul. Franklina Roosevelta 116, 62-200 Gniezno
NIP: 7840010286
d) TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 15.08.2022 r.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
gnieźnieński
Gmina
Gniezno
Miejscowość
Gniezno

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wynikających m.in. z:
o Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;
o Z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.
b) Istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Warunki zmiany umowy
a) Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza (tj. otrzyma najwyższą liczbę punktów), po wybraniu oferty, zostanie zawarta umowa na dostawę. Umowa ta zostanie zawarta na warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty i zgodnie z ceną podaną przez Wykonawcę w wybranej przez Zamawiającego ofercie. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty, wg ceny wynikającej z wybranej oferty, wyłącznie za faktycznie wykonaną dostawę. Zamawiający może przedstawić projekt umowy na życzenie Wykonawcy.
b) W Umowie w toku jej realizacji mogą być wprowadzane zmiany dotyczące sposobu i terminu realizacji zamówienia na skutek:
o Sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od Zamawiającego;
o Opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
o Wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.);
o Decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmian obowiązującego prawa, oczekiwanie na niespodziewane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.);
o Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia;
o Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zlecenia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień.
Opóźnienia, o których mowa powyżej, muszą być udokumentowane stosowanymi protokołami podpisanymi przez obie strony.
W ww. przypadkach strony ustalają nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień.
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy do ich wykonania.
Wszystkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy, w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu publikacji niniejszego Zapytania.
d) Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawcy spełniają warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 PZP, tj. Posiadają wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia;
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Opis warunków udziału w postępowaniu:
a) Oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania);
b) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania;
c) Wykonawcy spełniają warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 PZP, tj. Posiadają wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia;
d) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
e) Dostawca oświadcza iż podda się dobrowolnemu naliczeniu kar w razie niewykonania lub nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązania. Ewidencja księgowa kar umownych odbywać się będzie na podstawie noty obciążeniowej.
f) Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
o pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
o pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
Wykonawca przedstawia deklarację braku wyżej wymienionych powiązań, której wzór stanowi załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na następujących warunkach:
o przedpłata po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży;
o opłata po zgłoszeniu gotowości do dostawy;
o po podpisaniu protokołu odbioru.
2. Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce złożenia oferty:
a) Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,Formularz Ofertowy" (załącznik nr 1) Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.
b) Do oferty należy załączyć oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz w zakresie wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
Oferty złożone po terminie ich składania zostaną odesłane do Wykonawców bez analizy i otwierania. Wybór oferenta nastąpi 16.08.2022 roku.
e) Oferty przygotowywane i składane są na koszt Oferenta.
f) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
g) Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert są dopuszczalne.
h) Niniejsze Zapytanie Ofertowe zamieszczone jest w bazie konkurencyjności dostępnej pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
i) W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego Zapytania Ofertowego, do jego zakończenia rozumianego jako zawarcie umowy warunkowej z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia (z wyjątkiem oferty i umowy) Zamawiającego lub Wykonawców mogą być przekazywane drogą elektroniczną, chyba, że Zamawiający w danym konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji, w tym podpisania przez Oferenta umowy o zachowaniu poufności. Zamawiający wskazuje następujący adres e-mail do komunikacji z Zamawiającym: Joanna Dominiczak, telefon: 61 423 88 05; e mail: dominiczak@trepko.pl. Adres e-mail do komunikacji z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w składanej przez siebie Ofercie.
j) Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w bazie konkurencyjności.),
k) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym lub odwołania postępowania. W przypadku wprowadzenia takich zmian Zamawiający może wyznaczyć inny termin składania ofert.
l) W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednorazowego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia/poprawy lub wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia/poprawy oferty/złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni kalendarzowych.
m) Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
n) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez uprzedniego informowania Wykonawców oraz bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.
3. Wyjaśnienia treści oferty i poprawienie omyłek
a) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
b) Zamawiający ma prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. niższą o 30% średniej ceny pozostałych ofert, a w wypadku braku tych wyjaśnień albo przedstawienia nienależytego uzasadnienia dla ceny z oferty - do odrzucenia oferty.
c) Zamawiający poprawia w ofercie:
? oczywiste omyłki pisarskie;
? oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
? inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym dostawcę, którego oferta została poprawiona.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-07-15
Data ostatniej zmiany
2022-07-15 15:03:33

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia* - (100%): Dokładny opis kryterium znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe", Sekcja III, punkt 2;3;4.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Joanna Dominiczak
tel.: 61 423 88 05
e-mail: dominiczak@trepko.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.