Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4878z ostatnich 7 dni
19691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i montaż klimatyzacji

Przedmiot:

Zakup i montaż klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2022-07-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce
Bęczarka 14
32-444 Głogoczów
powiat: myślenicki
Tel: (12) 373-63-90
szkolabeczarka@interia.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Głogoczów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel: (12) 373-63-90
Termin składania ofert: 2022-08-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zakupu i montażu klimatyzacji
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce
zaprasza do składania ofert na realizację usługi zakupu i montażu
klimatyzacji w 2 pomieszczeniach (salach) budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce, Bęczarka 14, 32-444 Głogoczów tj. sala nr 4 oraz 26.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji na
potrzeby Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce, Bęczarka 14, 32-444 Głogoczów.
2. Klimatyzator dostarczony przez Wykonawcę musi spełniać wymagania określone
w:
1) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z poź. zm.)
2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).
3. W koszt zakupu przedmiotu zamówienia należy wliczyć jego dostawę na adres
Zamawiającego - Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce, Bęczarka 14, 32-444 Głogoczów- montaż oraz uruchomienie.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
5. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej stanu istniejącego, w zakresie
niezbędnym dla wykonania przedmiotu zamówienia oraz określenia zakresu prac i
wyceny kosztów i robocizny. Przeprowadzenie wizji lokalnej będzie możliwe w dniach od 1.08.2022 r. do 5.08.2022 r w godz.ch od 9.00 do 13.00.
6. Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia w terminie
30 dni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 30 września 2022r.

Dokument nr: 271/5/2022

Otwarcie ofert: Oferty będą otwarte w dniu 18 sierpnia 2022 roku o godz. 11.00.

Składanie ofert:
7. Ofertę należy dostarczyć osobiście lub przesłać listownie (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 12.08.2022 r. do godz. 14.00.
Oferty należy składać osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce, Bęczarka 14, 32-444 Głogoczów lub przesłać listownie na adres Zamawiającego.
TERMIN SKŁADANIA ofert - 12.08.2022 r. (piątek), godz. 14:00, siedziba Zamawiającego - Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce, Bęczarka 14, 32-444 Głogoczów.

Wymagania:
5. Adres strony internetowej Zamawiającego: http://spbeczarka.szkolnastrona.pl/
III. OFERTY OCENIANE BĘDĄ WEDŁUG KRYTERIUM:
Przyjęte kryteria oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert:
- Cena oferty - 80%
- Gwarancja - 20 %.
IV. Termin i miejsce składania ofert
1. W przypadku zainteresowania prosimy o nadsyłanie ofert z określeniem ceny brutto.
2. Wypełniona oferta (załącznik nr 1) + kosztorys ofertowy winny być dostarczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na zakup i montaż klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce".
3. Na kopercie należy umieścić dane adresowe oferenta oraz nr kontaktowy.
7. Zwycięzca oraz wszyscy, którzy złożyli oferty będą powiadomieni o wyniku zapytania. Wyniki zostaną również ogłoszone na BIP oraz stronie internetowej szkoły www.spbeczarka.szkolnastrona.pl.

V. Pozostałe informacje:

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert w terminie przez siebie wskazanym.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Niezależnie od wyniku postępowania, Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem
oferty.

Uwagi:
6. Godziny pracy Zamawiającego: 8.00-15.00

VI.RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Myślenice - Urząd Miasta i Gminy Myślenice ma swoją siedzibę pod adresem 32-400 Myślenice, Rynek 8/9, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce; 32-444 Głogoczów, Bęczarka 14
b) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@myslenice.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
h)
2. Posiada Pani/Pan:
a na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).
c na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3. Nie przysługuje Pani/Panu:
a w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt:
2. Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów z Wykonawcami, w tym do podpisywania pism informujących o decyzjach Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce, Pani Lucyna Suder
3. Telefon: 12 373-63-90 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00 )
4. Poczta elektroniczna (e-mail): szkolabeczarka@interia.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.