Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

,,Dostawa drewna - stojaki, drewno wielkowymiarowe"

Przedmiot:

,,Dostawa drewna - stojaki, drewno wielkowymiarowe"

Data zamieszczenia: 2022-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Park Kingi 1
32-020 Wieliczka
powiat: wielicki
Tel.: +48 12278-71-11, Faks: +48 12278-71-10
maciej.trabka@kopalnia.pl
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 12278-71-1
Termin składania ofert: 2022-09-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,DOSTAWA drewna - część 3 - stojaki, drewno wielkowymiarowe"

Numer referencyjny: KSW/2022/EZM/79
II.1.2)Główny kod CPV
03419200 Drewno kopalniane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stojaków oraz drewna wielkowymiarowego. Szczegółowe ilości dostawy przedmiotu zamówienia zostały zawarte w tabeli poniżej:

Lp. Nazwa j/m maksymalna ilość

1. Stojaki o dł. 2,5 mb - 6,0 mb, średnica ? 18 cm - 24 cm, ręcznie korowane, spełniające wymagania jakościowe zawarte w normie PN-G-19001, lub wg rozwiązań równoważnych m? 272

2. Stropnice o dł. 5,0 mb - 6,0 mb, średnica ? 8 cm - 12 cm, ręcznie korowane, spełniające wymagania jakościowe zawarte w normie PN-G-19001, lub wg rozwiązań równoważnych m? 4

3. Drewno okrągłe wielkowymiarowe o dł. 2,5 mb - 6,0 mb, średnica ? 25 cm - 30 cm, ręcznie korowane, spełniające wymagania jakościowe zawarte w normie PN-G-19001, lub wg rozwiązań równoważnych m? 2

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieliczka

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stojaków oraz drewna wielkowymiarowego. Szczegółowe ilości dostawy przedmiotu zamówienia zostały zawarte w tabeli poniżej:

Lp. Nazwa j/m maksymalna ilość

1. Stojaki o dł. 2,5 mb - 6,0 mb, średnica ? 18 cm - 24 cm, ręcznie korowane, spełniające wymagania jakościowe zawarte w normie PN-G-19001, lub wg rozwiązań równoważnych m? 272

2. Stropnice o dł. 5,0 mb - 6,0 mb, średnica ? 8 cm - 12 cm, ręcznie korowane, spełniające wymagania jakościowe zawarte w normie PN-G-19001, lub wg rozwiązań równoważnych m? 4

3. Drewno okrągłe wielkowymiarowe o dł. 2,5 mb - 6,0 mb, średnica ? 25 cm - 30 cm, ręcznie korowane, spełniające wymagania jakościowe zawarte w normie PN-G-19001, lub wg rozwiązań równoważnych m? 2

2. Drewno wielkogabarytowe korowane ręcznie musi spełniać wymagania jakościowe normy PN-G-19001 lub rozwiązań równoważnych. Zamawiający uzna następujące rozwiązania za równoważne:

1) drewno o smukłości s?150

2) prostopadłość przycięcia czół nie powinna przekraczać 1,5cm odchylenia

3) zbieżystość niedopuszczalna pow.1,5cm na 100cm długości

4) rak niedopuszczalny dłuższy niż ? średnicy stojaka

5) sęki tabaczne niedopuszczalne

6) krzywizna niedopuszczalna większa niż 1cm na 100cm długości

7) zgnilizna niedopuszczalna

8) brunatnica niedopuszczalna

9) pęknięcia okrężne niedopuszczalne, jeżeli długość pęknięcia od rdzenia jest większa niż ? średnicy stojaka.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały w załączniku nr 5 do SWZ wzorze umowy dostępnym są pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/ .

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

I. Informacja o opcjach.

W ramach zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu przedmiotu zamówienia, o wartości 60% ceny całkowitej wskazanej w ofercie Wykonawcy. Pozostałą ilość materiałów o wartości 40% ceny całkowitej, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji).

II. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej postępowania znajdującej się pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Korespondencja".

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na platformie.

3. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresemhttps://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl:

1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;

2) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;

3) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).

Szczegółowe informacje dotyczące o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ dostępnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca jest zobowiązany do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych w niniejszej umowie w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Umowa wchodzi w życie nie wcześniej niż 19.10.2022r. W przypadku zawarcia umowy po 19.10.2022r obowiązuje termin 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

CPV: 03419200

Dokument nr: 420071-2022, KSW/2022/EZM/79

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/09/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

1. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/ informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/09/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieliczka

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/12/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2022

Kontakt:
Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 6830003427
Park Kingi 1
Wieliczka
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
32-020
Polska
E-mail: maciej.trabka@kopalnia.pl
Tel.: +48 12278-71-11
Faks: +48 12278-71-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.