Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
250z dziś
4668z ostatnich 7 dni
21423z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont elewacji frontowej oraz remont i docieplenie pozostałych ścian zewnętrznych wraz z...

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Remont elewacji frontowej oraz remont i docieplenie pozostałych ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką, izolacja murów fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2022-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Ułańska 7 zarządzana przez ,,ADM" RWM
ul. Toruńska 36
85-023 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 513 000 906
z.rabacha@adm.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 513 000 906
Termin składania ofert: 2022-08-30
Dokumenty do pobrania
OGŁOSZENIE WARUNKÓW POSTĘPOWANIA
w sprawie udzielenia ZAMÓWIENIA na roboty budowlane
II Przedmiot zamówienia:
Temat: Remont elewacji frontowej oraz remont i docieplenie pozostałych ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką, izolacja murów fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Ułańskiej 7 w Bydgoszczy, zgodnie z projektem opracowanym przez Pracownię Projektową ,,GRAMA"

III Zakres prac: zgodny z projektem i przedmiarem robót; przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, a oferent zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu zamówienia, celem ustalenia obmiaru robót niezbędnych do sporządzenia wyceny oraz do ujęcia w ofercie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem:
Oferta na ,,Remont elewacji frontowej oraz remont i docieplenie pozostałych ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką, izolacja murów fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Ułańskiej 7 w Bydgoszczy"

w terminie do 30.08.2022r. do godz. 15.00

w siedzibie RWM, Bydgoszcz Ul. Toruńska 36, sekretariat - pokój 3, parter.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Wymagany termin realizacji zadania:
o rozpoczęcie robót: w terminie 3 dni od daty przekazania placu budowy
o zakończenie robót: do 31.12.2022r.

Wymagania:
IV. Wynagrodzenie wykonawcy: ryczałtowe

V. Wymagania dotyczące zabezpieczenia:
o zamawiający wymaga zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania robót w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 2.000,00 zł. w formie wpłaty kwoty lub gwarancji ubezpieczeniowej, względnie gwarancji bankowej lub weksla in blanco.
VII. Wymagania stawiane Wykonawcy:
? doświadczenie zawodowe: wykaz robót identycznych z przedmiotem zamówienia z ostatnich 3 lat z wyszczególnieniem budynków, wg tabeli:
Lp.
Zamawiający
Rodzaj robót
Data wykonania
Wartość brutto.
Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Referencje na wykazane roboty, wystawione przez Zamawiających, potwierdzające wykonanie robót terminowo i z należytą starannością, będą dodatkowym atutem
o potencjał kadrowy: minimum 6 pracowników, w tym kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej i zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa
o potencjał techniczny: niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia i urządzenia oraz środki transportowe, jakimi dysponuje oferent
VIII. Sposób przygotowania oferty:
Oferent zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę na formularzu zgodnym ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego, wraz z następującymi załącznikami:
o kosztorysem szczegółowym,
o oświadczeniem o posiadanym doświadczeniu, sporządzonym zgodnie ze wzorem tabeli podanym w punkcie VII wraz z odpisami referencji potwierdzającymi należyte wykonanie objętych specyfikacją robót,
o oświadczeniami, o których mowa w punktach IX i X,
o dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę i jej załączniki,

IX. Oferent zobowiązany jest do:
o złożenia oświadczenia, że nie będzie wprowadzał w trakcie realizacji prac żadnych zmian materiałowych w stosunku do zaproponowanych w ofercie przetargowej,
o złożenia oświadczenia, o nie zaleganiu w opłacaniu składek do ZUS i Urzędu Skarbowego,
o złożenia oświadczenia, o posiadaniu wymaganego potencjału kadrowego i technicznego, niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia.

X. W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawcy, oferent zobowiązany jest załączyć do oferty zakres przewidzianych do realizacji prac przez podwykonawcę lub oświadczenie, że prace wykonane zostaną siłami własnymi.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, odwołania postępowania, swobodnego unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, bez konieczności informowania o tym fakcie oferentów oraz prawo swobodnego wyboru oferty,
o Zamawiający zastrzega sobie także prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym wykonawcą lub wykonawcami, bez konieczności informowania pozostałych oferentów o wyniku zamówienia,
Oferta ważna będzie przez okres 90 dni od dnia upływu terminu jej złożenia.

Kontakt:
dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udzieli:
inspektor nadzoru Zbigniew Rabacha
tel. 513 000 906, e-mail: z.rabacha@adm.com.pl
RWM ,,ADM", ul. Toruńska 36, 85-023 Bydgoszcz, pok. nr 24

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.