Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4878z ostatnich 7 dni
19691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie kontroli okresowej obiektów hydrotechnicznych

Przedmiot:

Wykonanie kontroli okresowej obiektów hydrotechnicznych

Data zamieszczenia: 2022-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
powiat: Katowice
tel: +48 32 6038 861, 32 267 69 59, 32 294 81 35, 32 222 34 34
m.kowalik@gpw.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 900,00 zł
Nr telefonu: tel: +48 32 6038 861
Termin składania ofert: 2022-08-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia:
,,Wykonanie hydrotechnicznych" na który składają się: kontroli okresowej obiektów ZUW Goczałkowice:
o Nr 1: ,,Wykonanie kontroli okresowej - pola osadowego wraz z obwałowaniem
w Pszczynie" - Nr inwentarzowy obiektu: II - 350, II-352- przegląd roczny.
SUW Będzin:
o Nr 2: ,,Wykonanie kontroli okresowej - Ujęcia wody dla SUW Będzin na rzece
Przemsza" - Nr inwentarzowy obiektu: II-13043- przegląd roczny.
o Nr 3: ,,Wykonanie kontroli okresowej - Ujęcia awaryjnego wody na rzece Przemsza"
- Nr inwentarzowy obiektu: II-12426 - przegląd roczny,
oraz
1,,Wykonanie kontroli okresowej Jaz piętrzący wody na rzece Przemsza" - Nr
inwentarzowy obiektu: II-12421 - przegląd roczny.
SUW Maczki:
o Nr 4: ,,Wykonanie kontroli okresowej - Jaz (górny) na kanale centralnym na ujęciu
Piaskownia dla SUW Maczki" - Nr inwentarzowy obiektu: II-11019 - przegląd
roczny,
oraz
,,Wykonanie kontroli okresowej - Jaz (dolny) na kanale centralnym na ujęciu
Piaskownia dla SUW Maczki" - Nr inwentarzowy obiektu II-10980 - przegląd roczny.
o Nr 5: ,,Wykonanie kontroli okresowej - Jaz na rzece Biała Przemsza w Jaworznie" -
Nr inwentarzowy obiektu: II-10937 - przegląd roczny.
(zwany dalej Opracowaniem - protokół z przeglądu okresowego) - opisany szczegółowo
w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 do Zaproszenia do
składania ofert (dalej: Zaproszenie). Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego
dotyczących realizacji zamówienia zawiera wzór umowy - Załącznik nr 6 do Zaproszenia.

CPV: 71322000-1

Dokument nr: PPI/024/2030/2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Ul. Żeliwnej 38
w dniu 19 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00

Składanie ofert:
5. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 roku do godz. 9:30 w siedzibie
Zamawiającego pod adresem:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Żeliwna 38
40-599 Katowice

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień
przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia
11 lutego 2021 roku (dalej: Regulamin) w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.
51 do art. 52 Regulaminu.
Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej, w języku polskim.
Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, bądź na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/regulamin-
przetargowy.php .
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie postanowienia ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 2020, poz. 1740 t.j.).
Wykonawca przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych i wariantowych.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej,
nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.
26. Zasady postępowania w przypadku ubiegania się o zamówienie przez kilku
wykonawców wspólnie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (istnieje możliwość
składania jednej oferty, przez dwa, lub więcej podmiotów) pod warunkiem, że taka oferta
będzie spełniać następujące wymagania:
6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia;
6.2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot, przedłożą wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo
ustanowione
do
reprezentowania
Wykonawcy/ów
ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć
w oryginale, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Pełnomocnictwo to może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy
podmiotów składających wspólne oferty.
6.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców,
lub pełnomocnika);
6.4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w pkt 8.2 Zaproszenia.
6.5. Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione
w pkt 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 i 8.8. Zaproszenia.
6.6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w pkt 8.3 Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie,
pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich
podmiotów występujących wspólnie (przez pełnomocnika), lub przez wszystkie
podmioty składające ofertę wspólną. Zamawiający dopuszcza również złożenie
Oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie.
6.7. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym
jako pełnomocnik pozostałych.
7. Finansowanie zamówienia:
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne pokrycie finansowe na realizację zamówienia,
będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
8. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które należy dołączyć do oferty:
8.1. Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do
Zaproszenia.
8.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
lub zgłoszenia do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
38.4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do Wykluczenia - zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2A do Zaproszenia.
8.5. Oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca - zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 2B do Zaproszenia (w przypadku, jeżeli
Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, opisanych w pkt 9.4.4. Zaproszenia,
polega na zasobach innych podmiotów).
8.6. Wykaz wykonanych usług - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznika nr 3 do
Zaproszenia. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte
wykonanie usług zgodnie z instrukcją znajdującą się w pkt 9.4.4. Zaproszenia.
8.7. Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia - zgodnie
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Zaproszenia. Do wykazu należy dołączyć
dowody potwierdzające posiadanie uprawnień - zgodnie z instrukcją znajdującą się
w pkt 9.4.4. Zaproszenia.
8.8. Dowód wniesienia wadium.
9. Warunki udziału w postępowaniu:
9.1. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców,
którzy:
9.1.1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych
Wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
9.1.2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania,
9.1.3. złożyli więcej niż jedną ofertę, z wyjątkiem sytuacji o której mowa w art. 39
ust. 2, art. 53, art. 69, art. 70 ust. 2 , art. 82 ust. 2, art. 83 i art. 96 Regulaminu,
9.1.4. w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury.
9.2. Ponadto Zamawiający wyklucza na każdym etapie postępowania Wykonawcę, który
nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony
do złożenia ofert lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia.
9.3. Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązania w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), tj.:
49.3.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 1 i rozporządzeniu 269/2014 2 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
9.3.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24
lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt 3 ww. ustawy;
9.3.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,
2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
9.4. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące
warunki dotyczące:
9.4.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, Wykonawca jest
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
9.4.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
gospodarczej
lub
9.4.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
9.4.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał należycie:
? co najmniej dwie usługi w zakresie oceny i badania stanu technicznego
obiektu hydrotechnicznego stale piętrzącego o wysokości piętrzenia powyżej
1,0m
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej,
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych usług
w w/w okresie, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających
wykonanie usług w sposób należyty - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zaproszenia.
Dowodami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa powyżej są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
- oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego były wykonywane
usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających, że te usługi były wykonane
w sposób należyty.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 rok Prawo budowlane (Dz. U. 2021,
poz. 2351 t.j.) tj.:
? co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń
budowlane
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej,
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za
projektowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 4 do
Zaproszenia.
Do wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą być
załączone i potwierdzone za zgodność z oryginałem:
o uprawnienia budowlane osób wyszczególnionych w wykazie,
o aktualne zaświadczenia, że osoby wyszczególnione w wykazie są zrzeszone
we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa (Dz. U. 2019, poz. 1117 t.j.) lub spełniają warunki, o których
mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
2021, poz. 2351 t.j.) tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą
wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U.
2019, poz. 1117 t.j.).
6Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów.
Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero -
jedynkowym, tj. ,,spełnia - nie spełnia").
Niespełnienie warunku udziału w postępowaniu spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawcy.
W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 9.4.3. Zaproszenia,
Wykonawca może polegać na zdolności technicznej lub zawodowej osób, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale, lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem notarialnie.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia w/w zasobów odpowiada solidarnie
z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Dlatego też pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia musi zawierać
oświadczenie o treści: ,,Oświadczamy, iż odpowiadamy solidarnie z Wykonawcą
za ewentualną szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będziemy ponosić winy".
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, opisanych w pkt 9.4.4. Zaproszenia,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, Zamawiający
w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
żąda przedstawienia dokumentów dotyczących w szczególności:
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
-sposobu
wykorzystania
zasobów
przy wykonywaniu zamówienia,
innego
podmiotu
przez
Wykonawcę,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, opisanych w pkt 9.4.4. Zaproszenia,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia tego
podmiotu, wraz z ofertą należy dołączyć:
- Aktualny odpis tego podmiotu z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, lub zgłoszenia do centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
7- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożony przez ten
podmiot zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
- Oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca - zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 2B do Zaproszenia.
10. Wizja lokalna:
Wykonawca przed złożeniem oferty, może przeprowadzić wizję lokalną,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się
z Wykonawcami w celu przeprowadzenia wizji lokalnej jest:
? Kierownik ZUW Goczałkowice p. Agnieszka Cabanowska - Siudy, telefon
kontaktowy: 32 222 34 34,
? Kierownik SUW Będzin p. Marek Psuj, telefon kontaktowy: 32 267 69 59,
? Kierownik SUW Maczki p. Zbigniew Natkaniec, telefon kontaktowy: 32 294 81
35.
11. Wymagania dotyczące wadium:
11.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100).
11.2. Wadium może być wniesione w:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2)
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020, poz. 299 t. j.).
11.3. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 19 sierpnia 2022 roku o godz. 9:30
11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący
nr konta: PKO Bank Polski nr 96 1020 2498 0000 8502 0429 6521 z dopiskiem
,,Wadium nr postępowania PPI/024/2030/2022 ,,Wykonanie kontroli okresowych
obiektów hydrotechnicznych ".
Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki
pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia
ofert.
11.5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym
egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny
w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty
(np. w koszulce, co pozwoli na oddzielenie dokumentu wadialnego od pozostałych
dokumentów).
11.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
musi być podpisane przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela
Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
8identyfikację. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe,
na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania
ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium,
jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
11.6.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie,
11.6.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
11.6.3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium, lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną,
zgodnie z postanowieniami Zaproszenia, formą wadium zostanie wykluczony
z postępowania o udzielenie zamówienia.
11.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
11.9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
11.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11.11. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
11.12.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach
określonych w ofercie,
11.12.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
11.12.3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
11.13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt 11.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia zażalenia
w trybie art. 98 Regulaminu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi: 60 dni, z zastrzeżeniem art. 71 Regulaminu.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
913. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami:
13.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem
pkt 13.3 Zaproszenia, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać
wyłącznie na piśmie lub w formie e-mail (adres Zamawiającego na stronie tytułowej
Zaproszenia, adres e-mail pkt 13.5 Zaproszenia) z dopiskiem: ,,Wydział Planowania
i Przygotowania Inwestycji i Remontów". Przesłany w formie e-mail dokument
należy niezwłocznie przesłać za pośrednictwem poczty.
13.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy składać
na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Żeliwna
48, 40-599 Katowice. Na pytania złożone po tym terminie, Zamawiający nie będzie
udzielał odpowiedzi.
Każde pytanie winno mieć formę pisemną. Treść pytań bez wskazania źródła
i odpowiedzi
Zamawiającego,
umieszczona
będzie
na
stronie
internetowej Zamawiającego https://www.gpw.katowice.pl/zapytania-ofertowe.php.
Dostarczona oferta winna zawierać ewentualne zmiany wynikające z treści
udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.
13.3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich
ofert. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia)
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, oświadczenia, dokumenty
lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie,
w jakiej składa się je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej.
13.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje w formie e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej
ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania korespondencji.
14. Informacje o sposobie przygotowania oferty:
14.1. Wykonawcy mogą składać oferty, wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia
także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według
schematu druków załączonych do Zaproszenia (Załączniki nr 1 - 4);
14.2. Do oferty należy dołączyć:
14.2.1. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) - zalecane, nie
wymagane.
14.2.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami
Zaproszenia.
14.2.3. Dokumenty dołączone do oferty, mogą być przedstawione w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (przez
10osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), z zastrzeżeniem
iż oświadczenia wymagane w Zaproszeniu oraz pisemne zobowiązanie innego
podmiotu, o którym mowa w Zaproszeniu, muszą zostać złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub te podmioty.
14.2.4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami)
stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone
w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację.
14.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.4. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze i wydrukowana,
lub nieścieralnym atramentem.
14.5. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy. W przypadku spółek cywilnych ofertę winni podpisać wszyscy
wspólnicy lub wspólnik uprawniony zgodnie z umową spółki lub na podstawie
pełnomocnictwa.
14.6. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy, muszą być
również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
14.7. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, winno precyzyjnie określać
do jakich czynności uprawnia ono pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć
w oryginale, bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
14.8. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być
parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
14.9. Zapisane strony oferty wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami
winny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie
podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
14.10. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami
oświadczeniami w kopercie, uniemożliwiającej jej wcześniejsze otwarcie
lub ujawnienie treści oferty. Oferta powinna być zaadresowana: Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice.
Na kopercie należy umieścić zapis: ,,NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 19
SIERPNIA 2022 ROKU, GODZINA 10:00" oraz tytuł postępowania, nazwę
i adres Wykonawcy.
14.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
pod warunkiem,
że
Zamawiający
otrzyma
pisemne
powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić
w kopercie, opisanej jak wyżej. Koperta dodatkowo musi być oznaczona
określeniami: ,,Zmiana", lub ,,Wycofanie".
1114.12. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
14.13. Ofertę można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera).
Decydująca jest data i godzina dostarczenia przesyłki do Zamawiającego.
15. Opis sposobu liczenia ceny:
Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
Zaproszenia. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób:
15.1. Podana cena (ryczałtowa) za wykonanie kompletnej Dokumentacji musi zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z Opisu przedmiotu
zamówienia, stosownie do rodzaju zamówienia oraz z uwzględnieniem wymogów
i warunków zawartych w Zaproszeniu.
15.2. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do
drugiego miejsca po przecinku). Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany
zostanie za błąd co do formy oferty i nie będzie skutkować jej odrzuceniem.
15.3. Wyklucza się możliwość jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego
skalkulowania ceny, lub pominięcia elementów niezbędnych do prawidłowego
wykonania zamówienia (wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 §1
Kodeksu cywilnego).
15.4. Wyceny należy dokonać w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy,
z uwzględnieniem wymogów i warunków zawartych w Zaproszeniu.
16. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert:
16.1. Otwarcie ofert następuje bez udziału Wykonawców za wyjątkiem postępowań
prowadzonych wyłącznie pisemnie.
16.2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może na zasadach
określonych w Regulaminie:
16.2.1. żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
przez nich ofert,
16.2.2. wezwać Wykonawców do złożenia wymaganych dokumentów i oświadczeń,
16.2.3. dokonać poprawy omyłek w ofercie Wykonawcy.
16.3. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z Regulaminem,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
17. Kryteria oceny ofert:
17.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował
następującym kryterium:
cena oferty - waga kryterium 100 pkt.
17.2. Oferta będzie oceniana na podstawie przyznanej liczby punktów zgodnie
z poniższym wzorem:
12Cena brutto najniższej oferty
A = -------------------------------------------------
x 100 pkt.
Cena brutto ocenianej oferty
gdzie: ,,A" oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie za cenę.
17.3. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc
po przecinku.
18. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty oraz postanowień umowy:
18.1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów).
18.2. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej, bądź o unieważnieniu
postępowania Zamawiający zamieści dodatkowo na stronie internetowej pod
następującym
adresem:
https://www.gpw.katowice.pl/zapytania-ofertowe.php
podając: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania
i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy
(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację.
18.3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego
najkorzystniejsza, tj. otrzyma najwyższą ocenę punktową.
oferta
będzie
18.4. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej
umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w Załączniku nr 6 do Zaproszenia.
18.5. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed
podpisaniem umowy, należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych
podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
18.6. Zamawiający zawiera umowę o zamówienie najwcześniej w pierwszym dniu
po upływie terminu na zażalenie, o którym mowa w art. 98 Regulaminu,
a w przypadku wpłynięcia zażalenia, lub kilku zażaleń po ich rozpoznaniu.
18.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, a w razie potrzeby przeprowadza ich ponowne badanie i ocenę,
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia Postępowania.

Uwagi:
19. Obowiązki wynikającej z przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
19.1. Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).
1319.2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany
również do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z RODO,
a w szczególności obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane
te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny
wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim
osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13
ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny
wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje
Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie
co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu
zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane
w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga
złożenia przez Wykonawcę oświadczenia w formularzu ofertowym (Załącznik
nr 1
do
Zaproszenia)
o wypełnieniu
obowiązków
informacyjnych,
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
19.3. w przypadku wzięcia przez Wykonawcę udziału w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia, Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych
w następujący sposób:
19.3.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna (dalej: Zamawiający)
z siedziba w (40-026) Katowicach ul. Wojewódzka 19, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247533;
19.3.2. Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Maciej
Zaremba, kontakt: tel.: +48 505 981 042, e-mail: iodo@gpw.katowice.pl.
Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy
wątpliwości dot. danych osobowych;
19.3.3. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce
pracy, numer nadanych uprawnień budowlanych, numer ewidencyjny nadany
przez właściwy samorząd zawodowy, numer telefonu, adres e-mail,
datę urodzenia, miejsce zamieszkania wymagane - dane osobowe potrzebne do
potwierdzenia spełniania warunku udziału w Postępowaniu oraz inne dane
osobowe wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub niezbędne
do przeprowadzenia Postępowania, a także w przypadku złożenia
pełnomocnictw, oświadczeń i innych dokumentów - dane osobowe w nich
zawarte) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
,,Wykonanie
kontroli
okresowych
obiektów
hydrotechnicznych"
nr PPI/024/2030/2022, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
19.3.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 7 i art. 104
Regulaminu;
19.3.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 104
Regulaminu, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
14zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4
lata,
okres
19.3.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym Regulaminu oraz
z przepisów prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z Regulaminu oraz przepisów prawa;
19.3.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
19.3.8. posiada Pani/Pan:
19.3.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
19.3.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych * ;
19.3.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
19.3.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
19.3.9. nie przysługuje Pani/Panu:
19.3.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;
19.3.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
19.3.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
13.5. W sprawach formalnych związanych z niniejszym postępowaniem osobą
upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: p. Magdalena Kowalik telefon
kontaktowy: 32 258 78 04 wew. 335, adres e-mail: m.kowalik@gpw.katowice.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.