Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym

Data zamieszczenia: 2022-08-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KRUPSKI MŁYN
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn
powiat: tarnogórski
322857016, faks 322857077
gmina@bip.krupskimlyn.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dacde2bc-448c-4fb1-a952-9bce5b7a62c1
Województwo: śląskie
Miasto: Krupski Młyn
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 322857016, faks 3228
Termin składania ofert: 2022-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia polega na modernizacji budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie. Obejmuje ona: docieplenie ścian zewnętrznych, montaż pompy ciepła do ogrzewania budynku, modernizację instalacji c.o. na niskotemperaturowe i niskopojemnościowe, modernizację instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z modernizacją oświetlenia na energooszczędne, wykonanie usprawnień dla niepełnosprawnych (podjazdy, system przywołania), dostosowanie budynku do wymagań p.poż. i wykonanie ciągów pieszych oraz parkingu.

CPV: 45453000-7, 45321000-3, 45262300-4, 45262310-7, 45261210-9, 45223300-9, 45310000-3, 45331100-7, 45000000-7, 45111000-8

Dokument nr: 2022/BZP 00293560

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.krupskimlyn.pl/id=2274&mode=0
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.krupskimlyn.pl/id=2274&mode=0
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinien posiadać konto na platformie ePUAP. Wykonawca posiadający konto na platformie ePUAP posiada dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały na stronach:
a) w zakresie miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
b) w zakresie ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
3) Instrukcja korzystania z miniPortalu oraz ePUAP znajduje się w pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
4) Zamawiający wskazał w SWZ adres oraz identyfikator postępowania w miniPortalu. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
5) Składanie oświadczeń i dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie innych informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się sygnaturą postępowania lub numerem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6) Oświadczenia lub dokumenty składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Pozostałe wymagania dotyczące dokumentów oraz oświadczeń składanych przez Wykonawców określa rozdział 11. SWZ.
7) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
8) Oferta, oświadczenia i dokumenty podmiotowe dotyczące Wykonawcy, Wykonawców i innych podmiotów, pełnomocnictwa, składane są w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Zamawiający przekazuje poniższe informacje.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krupski Młyn reprezentujący Gminę Krupski Młyn z siedzibą: Urząd Gminy Krupski Młyn, Ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn tel. (32)285 70 16, e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach oraz prawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych w następujący sposób:
3.1. pisemnie pod adresem: 42-693 Krupski Młyn, Ul. Krasickiego 9,
3.2. pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: gwozdz@krupskimlyn.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z ustawą Pzp)- przetwarzanie ze względu na niezbędność wykonania umowy oraz niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji zawartych umów na usługi, dostawy, roboty budowlane, a także przez okres trwałości projektu, w ramach którego prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych związany jest z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; podanie danych jest niezbędne do realizacji zarówno postępowania, jak i dalszych etapów czyli podpisania umowy i jej realizacji.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej, włączając w to systemy informatyczne pośredniczące.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w szerszym zakresie mogą być Organy Państwowe.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania własnych danych osobowych,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO własnych danych osobowych,
4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
11. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-12-15 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-03-10

Wymagania:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 zł.
2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 35 8466 0002 0000 2264 2000 0051 w Banku Spółdzielczym w Tworogu, tytułem: ,,Wadium - urząd". Potwierdzenie przelewu zaleca się dołączyć do oferty.
5. O skuteczności wniesienia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca wraz z ofertą przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. W treści wadium składanego w formie gwarancji lub poręczenia muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
7.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
7.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
7.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
8. Z treści wadium składanego w formie gwarancji lub poręczenia powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
9. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo, przy czym wadium składane w formie gwarancji lub poręczenia powinno gwarantować wypłatę należności za działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złożył wniosek o zwrot wadium, podlega odrzuceniu.
11. W okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta albo poręczyciela z żądaniem wypłaty wadium.
12. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia polega na modernizacji budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie. Obejmuje ona: docieplenie ścian zewnętrznych, montaż pompy ciepła do ogrzewania budynku, modernizację instalacji c.o. na niskotemperaturowe i niskopojemnościowe, modernizację instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z modernizacją oświetlenia na energooszczędne, wykonanie usprawnień dla niepełnosprawnych (podjazdy, system przywołania), dostosowanie budynku do wymagań p.poż. i wykonanie ciągów pieszych oraz parkingu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45000000-7 - Roboty budowlane

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-03-10
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów oceny ofert, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca musi wykazać posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlana polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego o wartości nie niższej niż 2 mln zł brutto.
2) Osób:
Wykonawca musi wskazać osobę która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem w przedmiocie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej (1 osoba), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Kierownik budowy winien wykazać się doświadczeniem w nadzorowaniu minimum 1 budowy/przebudowy obiektu budowlanego o wartości 2 mln zł brutto.
Ww. osoba winna posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz
być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2019.1117 t.j.)
lub
spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. ze zm.), tj. być osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2019.1117 t.j.) (,,świadczenie usług transgranicznych").
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 t.j.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpis lub informacja z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, razem z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 zł.
2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 35 8466 0002 0000 2264 2000 0051 w Banku Spółdzielczym w Tworogu, tytułem: ,,Wadium - urząd". Potwierdzenie przelewu zaleca się dołączyć do oferty.
5. O skuteczności wniesienia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca wraz z ofertą przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. W treści wadium składanego w formie gwarancji lub poręczenia muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
7.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
7.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
7.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
8. Z treści wadium składanego w formie gwarancji lub poręczenia powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
9. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo, przy czym wadium składane w formie gwarancji lub poręczenia powinno gwarantować wypłatę należności za działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złożył wniosek o zwrot wadium, podlega odrzuceniu.
11. W okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta albo poręczyciela z żądaniem wypłaty wadium.
12. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być złożona i podpisana w taki sposób, żeby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
4) Wszelka korespondencja w sprawie oferty dokonywana będzie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na adres wskazany w ofercie.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Dopuszcza się zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach wynikających ze wzoru umowy lub ustawy Pzp.
2. Zmiana umowy dokonywana jest w formie pisemnej na zasadach wynikających z ustawy Pzp.
3. Dopuszczalna jest zmiana Umowy, która nie wpłynie na ogólny charakter Umowy, także w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, na warunkach określonych poniżej:
1) zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) wprowadzenia zmiany parametrów technicznych, technologii lub sposobu wykonania robót, wprowadzenia robót zamiennych, a także wprowadzenia materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na:
- podwyższenie jakości wykonywanych robót lub
- zaoszczędzenie kosztów realizacji Umowy lub kosztów eksploatacji lub
- wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu lub
- prawidłowe wykonanie zamówienia w przypadku błędów lub nieścisłości w dokumentacji zamówienia lub
- dostosowanie do zmian spowodowanych zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub niedostępnością materiałów lub urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej,
b) zaniechania wykonania robót, w szczególności których wykonanie z przyczyn technicznych okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym,
c) wprowadzenia zmian nieistotnych (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w wykonywanych robotach budowlanych;
2) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 1,
c) wprowadzenia robót dodatkowych - zgodnie z kosztorysem ofertowym lub wyceną ofertową lub z uwzględnieniem cen, zasad i składników cenotwórczych z kosztorysu ofertowego;
3) zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku gdy:
a) zmiana terminu będzie następstwem działania organów administracji publicznej, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
b) wystąpi siła wyższa, mająca istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
c) pojawiły się okoliczności nieprzewidziane w chwili zawarcia Umowy, które powodują zwiększenie nakładu pracy, zmieniają chronologię wykonywania prac lub opóźniają realizację robót zasadniczych, zwłaszcza w przypadku wykonywania robót dodatkowych, zamiennych lub innych robót,
d) wystąpiły okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mające wpływ na należyte wykonanie Umowy;
e) wystąpiły warunki atmosferyczne odstępujące od normy, uniemożliwiające prowadzenie prac zgodnie z warunkami technicznymi, co zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,
f) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z powodu wstrzymania realizacji Umowy, lub przyczyn, za które Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie odpowiada.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów oceny ofert, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-01-13

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.