Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4878z ostatnich 7 dni
19691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbiórka drewnianego budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Rozbiórka drewnianego budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2022-08-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Warzywna 6
95-200 Pabianice
powiat: pabianicki
42 225 92 85, 42-22-59-255, tel. 42-22-59-264
oferty@zgm.pabianice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Pabianice
Wadium: ---
Nr telefonu: 42 225 92 85, 42-22-
Termin składania ofert: 2022-08-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia do kwoty określonej art. 2 ust. 1 pkt 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu
1. Miasto Pabianice - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach Ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

,,Rozbiórka drewnianego budynku mieszkalnego
usytuowanego na nieruchomości przy Ul. Bohaterów 3 w Pabianicach"
2. Usługa świadczona będzie na rzecz Miasta Pabianice - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.
. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono we wzorze umowy wraz z załącznikami, które stanowią Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: ZGM.NZP.2420.9.2022.WRH

Otwarcie ofert: 13. Termin otwarcia ofert: 11.07.2022 r. o godz. 9:30. Otwarcie ofert, z uwagi na występujący stan zagrożenia pandemią choroby Covid-19, jest niejawne. Każdy składający ofertę ma prawo wystąpić do Zamawiającego o podanie informacji z otwarcia ofert.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 11.08.2022 r. godz. 9:00 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, Ul. Warzywna 6 (otwarte od godz. 9:00), parter lub na adres poczty elektronicznej podany punkcie 8.
8. Oferty należy złożyć pisemnie:

8.1. dla ofert składanych w kancelarii ZGM - w zamkniętej kopercie oznaczonej ,,Oferta na rozbiórkę - Ul. Bohaterów 3" oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

8.2. dla ofert składanych pocztą elektroniczną - na adres oferty@zgm.pabianice.pl. W temacie e-mail należy umieścić zapis : ,,Oferta na rozbiórkę - Ul. Bohaterów 3".

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30.09.2022 r.

Wymagania:
5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
O terminie złożenia oferty na adres poczty elektronicznej decyduje data otrzymania korespondencji u Zamawiającego niezależnie od terminu wysłania jej przez składającego ofertę.
7. Warunkiem udziału w Zapytaniu ofertowym jest:

7.1. posiadanie doświadczenia przy realizacji podobnych do niniejszego zamówienia robót budowlanych

7.2. prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem

Dokumenty, jakie są wymagane dla poświadczenia spełnienia warunków zostały określone w punkcie 9.1.
W treści e-mail należy podać nazwę oraz adres składającego ofertę. Plik lub katalog z ofertą można przesłać w formie zaszyfrowanej, skompresowanej bezpłatnym programem 7-zip (lub WinZIP, ARJ,WinRAR), a hasło otwarcia przesłać sms na numer +48 512 106 270 najpóźniej do godz. 10:35, tj. 5 minut po terminie wskazanym jako termin otwarcia ofert (5 minut na spóźnienie w dostarczeniu sms). Nr telefonu, z którego zostanie przesłane hasło, winien być podany w treści e-mail, a w treści sms - skrót nazwy składającego ofertę. Wskazane jest uzyskanie telefonicznego potwierdzenia otrzymania poczty. Brak możliwości otwarcia zaszyfrowanej oferty najpóźniej 5 minut po wyznaczonym terminem otwarcia ofert skutkuje jej automatycznym odrzuceniem.

9. Przystępujący do zapytania ofertowego winni podać informacje, które zostały określone w druku oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. O oferty należy załączyć:

9.1. Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów w zakresie podobnym do niniejszego zamówienia od co najmniej dwóch zleceniodawców z ostatnich trzech. O ile składający ofertę wykonywał podobne roboty budowlane w ciągu ostatnich trzech lat dla Zamawiającego, nie jest zobowiązany do składania referencji, a jedynie w ofercie wskazać ten fakt,

9.2. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

10. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

11. Składający ofertę jest nią związany przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

12. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

12.1. Wykonawca nie spełni wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6, 7, 8, 9 i 10 (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę), przy czym Zamawiający dopuszcza do uzupełnienia brakujących lub wadliwych załączonych do oferty dokumentów (czynność jednorazowa).

12.2. Oferta wpłynie po terminie składania ofert lub ofertę przesłaną w formie elektronicznej nie będzie można otworzyć.

12.3. W sytuacji określonej w punkcie 16.
14. Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które mogą zostać wybrane przez Zamawiającego. Zostanie wybrana pierwsza nieodrzucona oferta z najniższą ceną.

15. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na tą samą kwotę - Zamawiający zwróci się do wykonawców składających te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

16. W przypadku oferty, której zbyt niska cena budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości realizacji zamówienia, Zamawiający wezwie składającego ją wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Odrzucenie wyjaśnień przez Zamawiającego będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.

17. W przypadku, kiedy wykonawca uchylać się będzie od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.

18. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem.

19. Dane firm (nazwa, adres siedziby) składających ofertę oraz zaoferowane ceny są informacjami jawnymi i mogą być upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.
22. Wszelkie pisemne pytania dotyczące zamówienia oraz inne wnioski prosimy kierować na adres: ZGM, ul. Warzywna 6, 95-200 Pabianice lub na adres poczty elektronicznej: zgm@zgm.pabianice.pl .

23. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów oraz udzieleniu zgody Zamawiającemu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy. Zasady polityki Zamawiającego dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są poniżej w poniższej Klauzuli informacyjnej.
24. W przypadku wybrania oferty wykonawców działających wspólnie - wykonawcy solidarnie będą odpowiadać za realizację umowy. Zamawiający w stosunku do załączonego wzoru umowy wprowadzi do umowy zapis o solidarnej odpowiedzialności wykonawców działających wspólnie oraz wymagać będzie dostarczenia umowy regulującej tą współpracę zawierającą w szczególności zobowiązanie o solidarnej odpowiedzialności oraz sposób wystawienia faktury na zamawiającego po wykonaniu przedmiotu umowy.

25. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie (unieważnienia postepowania), w tym bez podania przyczyny. W przypadku zamknięcia zapytania ofertowego Zamawiający nie będzie zwracał kosztów związanych z przygotowaniem i dostarczeniem ofert.

Kontakt:
20. Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42-22-59-264.

21. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dzieł Techniczny 42-22-59-255.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.