Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4878z ostatnich 7 dni
19691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego

Przedmiot:

Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego

Data zamieszczenia: 2022-08-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: PWiK Bytom Sp. z o.o
Arki Bożka 25
41-902 Bytom
powiat: Bytom
324381900
sekretariat@pwikbytom.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121403
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: ---
Nr telefonu: 324381900
Termin składania ofert: 2022-09-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.01.02.00-24-0AFE/20 - Ekonomiczny system wymiany rur techniką burstlingu z optymalizacją siły w oparciu o ruchy robaczkowe oraz trójwymiarową diagnostykę

Część 1
Agregat prądotwórczy trójfazowy

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednej sztuki agregatu prądotwórczego trójfazowego 400 V 50 Hz.
Dane techniczne i funkcjonalne:
wymagania zostały wskazane w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Dopuszcza się jedynie składanie ofert na nowe urządzenia i ich elementy (tzn. dotychczas nieużywane).
Jeżeli w powyższym opisie przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne materiały, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne w zakresie funkcjonalności, jakości oraz parametrów.
Termin realizacji umowy: maksymalnie 30.11.2022 r.
Okres gwarancji
minimalny wymagany 12 miesięcy, maksymalny oczekiwany 72 miesiące

CPV: 31000000-6

Dokument nr: 2022-36907-121403

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-07

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Bytom
Gmina
Bytom
Miejscowość
Bytom

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:
- Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie Zamawiającego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, w tym jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;
- W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
- Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
- Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;
- Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;
- Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
- Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;
-Zmiany sposobu realizacji dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w szczególności w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach;
-Zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron umowy;
-Zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zgodności z postanowieniami zapytania ofertowego;
-Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
-Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.
Zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej obejmującej zgodę obu stron.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Złożona oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta,
2. Wartość oferty - ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto). Jeśli oferent przedstawi cenę wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia opublikowania niniejszego zapytania ofertowego.
3. Termin ważności oferty,
4. Informację o nazwie producenta i modelu oferowanego urządzenia,
5. Okres gwarancji w miesiącach (minimalny wymagany 12 miesięcy, maksymalny oczekiwany 72 miesiące),
6. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia w godzinach (minimalny oczekiwany- 1h, maksymalny wymagany - 8 h w dni robocze),
7. Informację, że możliwy jest serwis zaoferowanego urządzenia na terenie Polski.
8. Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów, którego wzór został udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 1.
9. Załącznik nr 2, którego wzór został udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Oferta wraz z załącznikiem powinna być przesłana/doręczona na adres korespondencyjny:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Arki Bożka 25
41-902 Bytom
lub na adres e-mail:
sekretariat@pwikbytom.pl
lub powinna być złożona za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych - oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
W przypadku braku spełnienia powyższych warunków - oferta nie będzie brana pod uwagę podczas wyboru dokonywanego przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert według własnego uznania (jeśli zajdzie taka konieczność), do anulowania zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania ofertowego wraz z podaniem przyczyny.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności (anulowanie, unieważnienie lub zamknięcie postępowania bez wyboru oferty) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi. Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.
Za termin doręczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na ww. adres korespondencyjny lub jej otrzymania na powyżej wskazany adres e-mail lub jej złożenia za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności. Zaznacza się, że oferty, które zostaną doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Informujemy, że zamówienie ma zostać udzielone w ramach projektu, w którym Zamawiający jest zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z czym Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w sekcji 6.5.2 ,,Zasada konkurencyjności" ww. Wytycznych. W związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-08
Data ostatniej zmiany
2022-08-08 11:27:06

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena: 80 %
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji 10 %
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas reakcji serwisu 10%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Edyta Czech
tel.: 324381900
e-mail: sekretariat@pwikbytom.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.