Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4878z ostatnich 7 dni
19691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie przeglądów dróg wraz z aktualizacją systemu informatycznego do prowadzenia...

Przedmiot:

Wykonanie przeglądów dróg wraz z aktualizacją systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji dróg gminnych dla których zarządcą drogi jest Wójt Gminy Giżycko

Data zamieszczenia: 2022-08-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Giżycko Oddział: Urząd Gminy Giżycko - RRG
Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
https://platformazakupowa.pl/transakcja/649327
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
RRG.271.14.2022.2PZ Wykonanie przeglądów dróg gminnychstowych wraz z aktualizacją systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji dróg gminnych dla których zarządcą drogi jest Wójt Gminy Giżycko
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 649327, RRG.271.14.2022.2PZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/649327
Składania : 16-08-2022 12:30:00
Otwarcia : 16-08-2022 13:30:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/649327

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.:
Wykonanie przeglądów dróg gminnych i obiektów mostowych wraz z aktualizacją systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji dróg gminnych dla których zarządcą drogi jest Wójt Gminy Giżycko.
Zakres przedmiotu zamówienia:
v Na szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:
1. Przeglądy dla dróg gminnych i obiektów mostowych winny być przeprowadzone zgodnie z art. 62
ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 r., poz. 2351 - ze zmianami) oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wierzy technicznej i z należytą starannością. Przeglądy winne być zakończone opracowaniem protokołów z kontroli dla każdego obiektu, podpisanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z załączeniem danych
z przeglądów, przekazanie materiałów w postaci papierowej i elektronicznej oraz wprowadzone do oprogramowania RoadMan.
2. Przeglądy winne być wykonane przy zastosowaniu metody oceny wizualnej SOSN (w Systemie Oceny Stanu Nawierzchni) dla dróg gminnych o łącznej długości około 106 km oraz obiektów mostowych
tj. 2 wiaduktów i 6 przepustów.
3. Na podstawie przeglądów o których mowa w pkt. 1 - konfiguracja serwera mapowego współpracującego z bazą danych w oprogramowaniu RoadMan w zakresie obsługi warstw mapy interaktywnej.
v Dodatkowo w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:
1. Aktualizacja bazy danych systemu referencyjnego sieci dróg w zakresie zakodowania danych dróg
w oprogramowaniu RoadMan, jako odcinków referencyjnych, opisanych numerem drogi, numerem odcinka, nazwą ulicy, numerem punktu węzłowego początkowego i końcowego, pikietażem lokalnym
i pikietażem globalnym, dla:
a) dróg gminnych o zmienionym przebiegu na podstawie podjętych uchwał:
- droga gminna nr 129007 N dr. wojew. nr 592 (Sterławki Małe)-Wronka-Szczybały Giżyckie,
- droga gminna nr 129019 N Spytkowo-Sulimy,
- droga gminna nr 129071 N ul. Szlacheckiej w m. Gajewo,
b) dróg gminnych - przebudowanych:
- droga gminna nr 129002 N Kamionki-Bogacko - odcinek w miejscowości Bogacko,
- droga gminna nr 129035 N Bogacko-Wrony - odcinek w miejscowości Bogacko,
c) nowej drogi gminnej zliczonej do kategorii dróg gminnych na podstawie podjętej uchwały:
- droga gminna nr 129083 N Wronka-Wilkasy (w części ul. Lipowa w m. Wilkasy),
2. Aktualizacja mapy sieci drogowej w formie elektronicznej interaktywnej (struktura geoserwera)
w oprogramowaniu RoadMan i aplikacji LP-Portal.
3. Aktualizacja mapy sieci drogowej w plikach JPG, PDF - w skali przyjętej dla wydruków,
4. Wydruk map sieci drogowej w skali 1 : 25 000 (z powiększeniem dla obszarów z gęstą siecią drogową
w skali 1 : 4 000 lub 1 : 10 000 dla miejscowości: Antonowo, Gajewo, Wilkasy), na tle będącym mapą BDOT10k - 4 egzemplarze.
5. Aktualizacja fotorejestracji w oprogramowaniu RoadMan dla odcinków dróg wymienionych w pkt. 1 ppkt. a) - c), z co najmniej czterech kamer (pozwalającą na zobrazowanie pasa drogowego w przód, w tył, po stronie lewej i po stronie prawej pasa drogowego), w rozdzielczości min. 1920 x 1080, z interwałem rejestracji co 5 m.
1. Szczegółowy zakres, opis i sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy zakres, opis i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do warunków zapytania ofertowego, tj.:
? projekt umowy.
2. Wymagania dotyczące zatrudnienia:
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - osobę z uprawnieniami budowlanymi w branży drogowej (wymagane załączenie kopii posiadanych uprawnień do projektowania lub kopia uprawień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru).
3. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się:
? dostarczyć protokoły przeglądów dróg gminnych i obiektów mostowych - nie później niż do 15 grudnia 2022 r.
? wykonać aktualizację systemu informatycznego - nie później niż do 01 listopada 2022 r.,
? wykonać aktualizację interaktywnej mapy sieci dróg gminnych - nie później niż do 01 listopada 2022 r.,
Zamawiający przewiduje możliwość:
zmiany terminu wykonania umowy,
przedłużenia terminu wykonania umowy,
innych istotnych postanowień umowy,
zmiany zakresu rzeczowego i wynagrodzenia umownego,
na zasadach określonych z projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszych warunków zapytania ofertowego.
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
cena 100 %,
5. Sposób przygotowania ofert:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (skan PDF podpisany), w języku polskim.
Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert częściowych.
6. Miejsce i termin złożenia ofert:
? pocztą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej,
? do dnia 16 sierpnia 2022 r. do godziny 12.30.
7. Termin otwarcia ofert:
w dniu 16 sierpnia 2022 r. o godzinie 13.30.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
podinspektor Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Giżycko - Marcin Wójcik.
11. Oświadczenie Wykonawcy:
? Wykonawca, oświadcza, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy
i zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, jak również inne koszty w nich nie ujęte,
a bez których nie można wykonać zamówienia.
? Wykonawca oświadcza że nie jest Wykonawcą w stosunku do którego zachodzi którakolwiek
z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
12. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień.
Kod CPV: 71631450-9: Usługi kontroli mostów.
13. Postępowanie oznaczone jest jako - RRG.271.14.2022.2PZ
14. Informacja Zamawiającego o podziale zamówienia:
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty
Umowa-przeglądy - pr [...].doc
0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - o dostarczyć protokoły przeglądów dróg gminnych i obiektów mostowych - nie później niż do 15 grudnia 2022 r. o wykonać aktualizację systemu informatycznego - nie później niż do 01 listopada 2022 r., o wykonać aktualizację interaktywnej mapy sieci dróg gminnych - nie później niż do 01 listopada 2022 r., Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Warunek zatrudnienia - Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - osobę z uprawnieniami budowlanymi w branży drogowej (wymagane załączenie kopii posiadanych uprawnień do projektowania lub kopia uprawień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru). (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
6 Warunek formalny - Wykonawca oświadcza że nie jest Wykonawcą w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 835). (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
oświadczenie.docx

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Marcin Wójcik
Gmina Giżycko Oddział: Urząd Gminy Giżycko - RRG
Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.