Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa maty lutowniczej, tulejki i triaki

Przedmiot:

Dostawa maty lutowniczej, tulejki i triaki

Data zamieszczenia: 2022-08-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechaniki Precyzyjnej
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: 022 560 26 00
tomasz.tkacz@imp.lukasiewicz.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 022 560 26 00
Termin składania ofert: 2022-08-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA maty lutowniczej, tulejki i triaki
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa maty lutowniczej, tulejki i triaki:
- Mata lutownicza Weller WLACCWSM1-02 - 1 szt.,
- Tulejki wiedmuller 9019030000 H0,75/12D GR - 100 szt.,
- Triaki WEEN MAC97A6,412 - 100 szt.,

Dokument nr: SZ.26.16.2022/ZO

Otwarcie ofert: IX. Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Otwarcie ofert następuje po upływie terminu do składania ofert.

Składanie ofert:
2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert w terminie do 12.08.2022 r. do godz. 10.00 drogą e-mail na adres: tomasz.tkacz@imp.lukasiewicz.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia - do 3 tygodni od dnia złożenia zamówienia

Wymagania:
Wartość zamówienia nie przekraczająca kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), dalej jako ustawa PZP
Zamówienie realizowane jest na potrzeby Projektu, pt.: ,,Opracowanie technologii wysokociśnieniowego hartowania gazowego satelitarnych kół zębatych epicyklicznej przekładni lotniczej silnika FDGS, wykonanych ze stali Pyrowear 53 i pracujących w warunkach długotrwałych i cyklicznie zmiennych
obciążeń eksploatacyjnych".
II. Zasady ogólne
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie elektronicznej.
2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
3. Postępowanie jest jawne.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN)
5. Postępowanie nie zostało podzielone na części.
6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1913 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
2. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy do
siedziby Zamawiającego.
3. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego.
Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
VI. Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4. Przy podaniu i wyliczeniu ceny, Wykonawca zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
VII. Termin oraz sposób składania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta może być złożona na innym formularzu odpowiadającym w swojej
treści wzorowi Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą e-mailową.
VIII. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna sią wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią Zaproszenia do składania ofert, niepowodujące istotnej zmiany w treści oferty - zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli:
- jej treść jest niezgodna z treścią Zaproszenia do złożenia ofert,
- oferta zostanie złożona na formularzu nie odpowiadającym w swojej treści wzorowi formularza stanowiącemu załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert,
- jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Po otwarciu ofert Zamawiający dokonuje badania i oceny złożonych ofert.
6. Na podstawie badania i oceny ofert Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnia postępowanie.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający przeprowadza negocjacje. Negocjacjom podlega wyłącznie cena. Cena zaoferowana przez Wykonawców w czasie negocjacji, nie może być wyższa niż zaoferowana w pierwotnej ofercie.
8. Zamawiający zawiadomi Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej
o wyborze najkorzystniejszej oferty podając:
- nazwę i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano,
- nazwę i adres pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty,
- cenę każdej oferty złożonej w postępowaniu,
- wskazanie ofert, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.
X. Unieważnienie postępowania
Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.

Kontakt:
IV. Osoby do kontaktu:
- w zakresie formalnym Tomasz Tkacz
e-mail: tomasz.tkacz@imp.lukasiewicz.gov.pl
- w zakresie przedmiotu zamówienia:
Bartosz Karwat
e-mail: bartosz.karwat@imp.lukasiewicz.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.