Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-08-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie
Sznelowiec 12
43-241 Łąka
powiat: pszczyński
azk@pszczyna.pl
https://azk-pszczyna.logintrade.net/zapytania_email,95631,10512629f9a894e4b277f7cbb5721ed8.html
Województwo: śląskie
Miasto: Łąka
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pszczynie przy Ul. Dobrawy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. ,,Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pszczynie przy Ul. Dobrawy".

2. Szczegółowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zostały uregulowane we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SWZ) oraz Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ).

CPV: 71247000-1, 71248000-8, 71310000-4, 71330000-0, 71521000-6, 71520000-9, 71540000-5, 71631300-3

Dokument nr: 2022/BZP 00296830, AZK.291.15.22

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://azk-pszczyna.logintrade.net/zapytania_email,95631,10512629f9a894e4b277f7cbb5721ed8.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://azk-pszczyna.logintrade.net/zapytania_email,95631,10512629f9a894e4b277f7cbb5721ed8.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Złożenie oferty wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w Dziale XI pkt 6 i 7 SWZ oraz jej wycofanie odbywa się przy użyciu platformy
przetargowej.
2. Platforma przetargowa zapewnia bezpłatną możliwość szyfrowania ofert.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych składających się na ofertę wraz z
oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w Dziale XI pkt. 6 i 7 SWZ oraz jej wycofanie opisane zostały w Instrukcjach
korzystania z platformy (https://azk-pszczyna.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w Dziale XXII SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w Dziale XXII SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://azk-pszczyna.logintrade.net/zapytania_email,95631,10512629f9a894e4b277f7cbb5721ed8.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-08-16 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu Platformy przetargowej

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2031-08-14

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AZK.291.15.22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. ,,Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pszczynie przy ul. Dobrawy".

2. Szczegółowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zostały uregulowane we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SWZ) oraz Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2031-08-14
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej:
1.1. jedną (1) osobą, która będzie wykonywała nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej, spełniającą łącznie następujące minimalne wymagania:
1.1.1. posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębne dotyczące zatrudnienia specjalistów posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP stanowią przepisy ustawy dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
1.1.2. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),
1.1.3. posiada doświadczenie zawodowe - w ciągu ostatnich pięciu (5) lat liczonych od momentu uzyskania uprawnień, o których mowa w pkt. 1.1.1. powyżej, co najmniej 1-krotnie pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi, które swoim zakresem obejmowały budowę, odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę budynku wielorodzinnego. Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia na inwestycjach zakończonych.

1.2. jedną (1) osobą, która będzie wykonywała nadzór inwestorski w branży elektrycznej, spełniającą łącznie następujące minimalne wymagania:
1.2.1. posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębne dotyczące zatrudnienia specjalistów posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP stanowią przepisy ustawy dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
1.2.2. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),
1.2.3. posiada doświadczenie zawodowe - w ciągu ostatnich pięciu (5) lat liczonych od momentu uzyskania uprawnień, o których mowa w pkt. 1.2.1. powyżej, co najmniej 1-krotnie pełniła funkcję kierownika robót w branży elektrycznej lub inspektora nadzoru branży elektrycznej nad robotami budowlanymi, które swoim zakresem obejmowały budowę, odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę budynku wielorodzinnego. Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia na inwestycjach zakończonych.

1.3. jedną (1) osobą, która będzie wykonywała nadzór inwestorski w branży sanitarnej, spełniającą łącznie następujące minimalne wymagania:
1.3.1. posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębne dotyczące zatrudnienia specjalistów posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP stanowią przepisy ustawy dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
1.3.2. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),
1.3.3. posiada doświadczenie zawodowe - w ciągu ostatnich pięciu (5) lat liczonych od momentu uzyskania uprawnień, o których mowa w pkt. 1.3.1. powyżej, co najmniej 1-krotnie pełniła funkcję kierownika robót w branży sanitarnej lub inspektora nadzoru branży sanitarnej nad robotami budowlanymi, które swoim zakresem obejmowały budowę, odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę budynku wielorodzinnego. Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia na inwestycjach zakończonych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Dziale V pkt 2 SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W związku z bezpośrednim powiązaniem warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej (Dział V pkt 3 SWZ) oraz kryterium nr 2, na podstawie art. 126 ust. 2 Pzp, Zamawiający wzywa do złożenia wraz z ofertą wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz aktualnego wpisu do Izby Samorządu Zawodowego, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Na ofertę składa się:
1. Formularz oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ), wraz z załącznikiem nr 1 do formularza oferty tj. Wykazem dodatkowego doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, dotyczącym kryterium nr 2 (wzór załącznik nr 1 do formularza ofertowego),
2. Oświadczenie (oświadczenia) z art. 125 ust. 1 Pzp (wzór stanowi załącznik nr 2 lub 3 do SWZ),
3. Wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ),
4. Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy),
5. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres i charakter zmiany oraz warunki wprowadzania zmian zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załączniknr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-09-14

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.