Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5347z ostatnich 7 dni
22159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana 100% oświetlenia na LED

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana 100% oświetlenia na LED

Data zamieszczenia: 2022-08-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Racławicka 101
53-149 Wrocław
powiat: Wrocław
730971666
lakus@fem.org.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121385
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: 730971666
Termin składania ofert: 2022-08-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu oraz Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Menadżerów w Strzelcach Opolskich"
Powstaje w kontekście projektu
POPT.14.21.00-IZ-0001/19 - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu oraz Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Menadżerów w Strzelcach Opolskich

Część 1
Wymiana 100% oświetlenia na LED w obiekcie FEM

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zamawiający (zwany też ,,FEM") wraz z Partnerem: Społeczno-Oświatowym Stowarzyszaniem Menadżerów w Strzelcach Opolskich z siedzibą w Strzelcach Opolskich, przy Ul. Matejki 21, KRS 0000055722 (zwanym ,,Partnerem") złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu oraz Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Menadżerów w Strzelcach Opolskich" (który to projekt wraz z jego zmianami zwany jest ,,Projektem") - w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który to program wraz z jego zmianami zwany jest ,,Programem") - na warunkach określonych w Programie.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana 100% oświetlenia na LED w obiekcie Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu, Ul. Ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (moc łączna opraw 57054W), z wyłączeniem internatu.
Minimalna wydajność proponowanego oświetlenia lumeny/W:
- oświetlenie na salę gimnastyczną - wydajność 180lm/W
- pozostałe źródła światła - wydajność 150 lm/W
Dodatkowo w zakresie Sali gumnastycznej - - odporność na uderzenia IK10
Wymiana prowadzona powinna być bez zmiany umiejscowienia punktów świetlnych. W przypadku uzasadnionej konieczności zmian w tym zakresie Wykonawca przedstawi koncepcję zmian i uzyska bezwzględnie zgodę Zamawiającego, przygotuje również niezbędną dokumentację techniczną i uzyska stosowne pozwolenia/odbiory (jeśli wystąpi taka konieczność).
Do niniejszego zapytania Zamawiający dołącza posiadaną specyfikację oświetlenia oraz audyt energetyczny. Wymiana oświetlenia ma doprowadzić do osiągnięcia założonych oszczędności wskazanych w Audycie energetycznym. Ma być również zgodna ze wszelkimi normami w zakresie oświetlenia dla obiektów szkolnych.
Okres gwarancji
5 lat

CPV: 31524120-2

Dokument nr: 2022-34314-121385

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-22

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław-Krzyki
Miejscowość
Wrocław

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1. Zmiana Umowy, jest możliwa o ile nie jest istotna oraz nie prowadzi ona do zasadniczej zmiany charakteru i przedmiotu zamówienia.
2. Zmianę umowy dopuszcza się w następujących przypadkach:
a. wydłużenia realizacji umowy wynikającej z postanowień zawartych przez Zamawiającego umów o dofinansowanie Inwestycji, w tym Umowy w sprawie Projektu NFOŚ i Umowy Pożyczki, wydania przez Operatora wpływających na terminy realizacji Inwestycji wytycznych lub przedstawienia wyników kontroli,
b. wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, samorządu lub innych uprawnionych podmiotów w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, przedłużający się czas potrzebny na przejęcie węzła cieplnego, zmian w dokumentach Programu, a okoliczności te istotnie utrudniają lub uniemożliwią wykonanie przedmiotu umowy na warunkach określonych w umowie,
c. istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy przez Zamawiającego, który jako podmiot nieprofesjonalny przyjął treść oferty w dobrej wierze, a które po zawarciu umowy mogłyby spowodować zwiększenie potrzeby finansowania Inwestycji i ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności ze względu na zakres i podstawy rozliczeń z podmiotami, o których mowa w pkt a i b oraz ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i jej finansowanie,
d. realizacji dodatkowych prac oraz robót budowlanych, nieobjętych przedmiotem umowy, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
zmiana Wykonawcy spowodowałaby niedogodność lub zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, w tym wpływająca na zakres i podstawy rozliczeń z podmiotami, o których mowa w pkt a i b ;
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
3. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał w ostatnich trzech latach poprzedzających publikację ogłoszenia:
o W okresie ostatnich trzech lat, co najmniej trzy usługi polegające na wymianie oświetlenia w budynkach, z których wartość każdej z prac była nie mniejsza niż 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Prawa zamówień publicznych;
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają (niezależnie od postanowienia IV.1.1.) podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-08
Data ostatniej zmiany
2022-08-08 15:09:36

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA - waga 100%
Łączna maksymalna liczba punków z kryterium ,,cena" wynosi 100
Liczba punktów w ramach kryterium ,,cena" będzie obliczana wg następującego wzoru:
Cena oferty z najniższą ceną
------------------------------------- x 100 = liczba punktów w ramach kryterium ,,cena"
Cena oferty badane

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Magdalena Lakus
tel.: 730971666
e-mail: lakus@fem.org.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.