Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego oraz montaż paneli fotowoltaicznych na...

Przedmiot:

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego oraz montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej

Data zamieszczenia: 2022-08-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Puchaczów
ul. Lubelska 22
21-013 Puchaczów
powiat: łęczyński
Tel.: +48 817575780, Faks: +48 817575765
puchaczow@lubelskie.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Puchaczów
Wadium: 50.000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 817575780,
Termin składania ofert: 2022-09-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Puchaczów oraz montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej

Numer referencyjny: ZP/9/2022
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Puchaczów oraz montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej.

4.2 Opis inwestycji:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Puchaczów, polegająca na wymianie dotychczasowych opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED, poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym jak również pozwoli na wprowadzenie oszczędności związanej z kosztami utrzymania oświetlenia ulicznego. Podobnie jak zastosowanie paneli fotowoltaicznych, mających na celu zaopatrzenie w energię elektryczną obiektów będących w posiadaniu Gminy Puchaczów, obniży koszty utrzymania budynków gminnych wykorzystując w tym celu odnawialne źródła czystej energii.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
32323500 Urządzenia do nadzoru wideo
32421000 Okablowanie sieciowe
32422000 Elementy składowe sieci
32423000 Gniazda sieciowe
32424000 Infrastruktura sieciowa
32581000 Sprzęt do przesyłu danych
45000000 Roboty budowlane
45223200 Roboty konstrukcyjne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312000 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
71355200 Wykonywanie badań
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

teren gminy Puchaczów

II.2.4)Opis zamówienia:

4.3.1. Zadanie 1 - modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Puchaczów.

Modernizacja oświetlenia ulicznego obejmuje wymianę istniejących opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami na oprawy typu LED z zachowaniem istniejących słupów.

Należy zastosować oprawy LED-owe o mocach dobranych do istniejącej geometrii dróg i wymagań oświetleniowych, zgodnie z normą PN-EN 13201:2007 lub równoważnej. W ramach prac modernizacyjnych należy skontrolować stan istniejących wysięgników i jeżeli jest to konieczne, wymienić je na nowe podobnie należy postąpić z oprzewodowaniem wewnątrz słupów zasilających daną oprawę. Zastosowane oprawy oświetleniowe oraz wysięgniki muszą posiadać deklaracje zgodności CE, muszą być zgodne z normami i dyrektywami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa.

Zakres prac :

demontaż 1118 szt. istniejących opraw oświetleniowych,

montaż 1118 szt. opraw oświetleniowych LED,

kontrolę istniejących wysięgników oraz ich częściową wymianę.

4.3.2. Zadanie 2 - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w następujących lokalizacjach:

a) ,,Dzienny Dom ,,Senior+" w Bogdance, Bogdanka 75, 21-013 Puchaczów".

Panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcjach wsporczych na gruncie. Dla w/w obiektu zaprojektowano 30 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,465 kWp. Łączna moc: 13,95 kWp

b) ,,Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrówku, Ostrówek 154, 21-013 Puchaczów".

Panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcjach wsporczych na gruncie. Dla w/w obiektu zaprojektowano 60 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,450 kWp. Łączna moc: 27,00 kWp

c) ,,Przedszkole w Ciechankach, Ciechanki 66, 21-013 Puchaczów".

Panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcjach wsporczych na gruncie. Dla w/w obiektu zaprojektowano 60 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,450 kWp. Łączna moc: 27,00 kWp

d) ,,Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nadrybiu, Nadrybie Dwór 88, 21-013 Puchaczów".

Panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcjach wsporczych na gruncie. Dla w/w obiektu zaprojektowano 72 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,475 kWp. Łączna moc: 34,20 kWp

e) ,,Żłobek Samorządowy "Bajkolandia" w Wesołówce, Wesołówka 45, 21-013 Puchaczów".

Panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcjach wsporczych na gruncie. Dla w/w obiektu zaprojektowano 72 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,475 kWp. Łączna moc: 34,20 kWp

f) ,,Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminny Ośrodek Zdrowia w Puchaczowie, Ul. Partyzantów 9, 21-013 Puchaczów".

Panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcjach wsporczych na gruncie. Dla w/w obiektu zaprojektowano 60 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,475 kWp. Łączna moc: 28,50 kWp

g) ,,Budynek wielofunkcyjny w Albertowie, Albertów 69, 21-013 Puchaczów".

Panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcjach wsporczych na gruncie. Dla w/w obiektu zaprojektowano 40 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,450 kWp. Łączna moc: 18,00 kWp

h) ,,Oczyszczalnia ścieków w Puchaczowie, Ul. Skoczylasa 86A, 21-013 Puchaczów".

Panele fotowoltaiczne będą zamontowane na dachu budynku magazynowo - składowego, obiekt nr 17. Instalacje fotowoltaiczną należy zamontować po wykonaniu wzmocnienia konstrukcji dachu zgodnie z ekspertyza techniczną. Dla w/w obiektu zaprojektowano 66 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,480 kWp. Łączna moc: 31,68 kWp.

i) ,,Ujęcie wody w miejscowości Jasieniec, działka numer 179/6".

Panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcjach wsporczych na gruncie. Dla w/w obiektu zaprojektowano 36 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,480 kWp. Łączna moc: 17,28 kWp

j) ,,Ujęcie wody w miejscowości Puchaczów, działka numer 728".

Panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcjach wsporczych na gruncie. Dla w/w obiektu zaprojektowano 60 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,480 kWp. Łączna moc: 28,80 kWp

Uwaga: Instalacje fotowoltaiczne montowane na gruncie należy ogrodzić

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji jakości na prace montażowo - instalacyjne, a także zamontowane materiały / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

3.1. Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obszar inwestycyjny: Odnawialne źródła energii. Numer Wniosku o Dofinansowanie: 01/2021/5868/PolskiLad.

CPV: 31520000, 09331200, 32323500, 32421000, 32422000, 32423000, 32424000, 32581000, 45000000, 45223200, 45310000, 45311000

Dokument nr: 436768-2022, ZP/9/2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 12/09/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W Formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na stronie ePUAP. .

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/09/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

teren gminy Puchaczów

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/12/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/08/2022

Kontakt:
Gmina Puchaczów
Krajowy numer identyfikacyjny: 5050040501
ul. Lubelska 22
Puchaczów
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
21-013
Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Jewierska - Kozak
E-mail: puchaczow@lubelskie.pl
Tel.: +48 817575780
Faks: +48 817575765

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.