Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4878z ostatnich 7 dni
19691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego

Przedmiot:

Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego

Data zamieszczenia: 2022-08-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
powiat: ostrowiecki
przetargi@um.ostrowiec.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego terenu ośrodka wypoczynkowego ,,Gutwin" w Ostrowcu Świętokrzyskim
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego terenu ośrodka wypoczynkowego ,,Gutwin" w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z realizacją zadania budżetowego pn.: ,,Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim".
2. Zakres zamówienia obejmuje:
2.1. Etap I - opracowanie dwóch koncepcji przebudowy przestrzeni ośrodka wypoczynkowego ,,Gutwin"
w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z zagospodarowaniem terenu i jego składnikami między innymi budynkami, obiektami, małą architekturą, elementami zielono-niebieskiej infrastruktury z których
po uzgodnieniu pisemnym z Zamawiającym zostanie wybrana jedna stanowiąca podstawę opracowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego.
2.2. Etap II - opracowanie kompletnego programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021r. poz.2454.
2.3. opracowania zagospodarowania terenu ośrodka wypoczynkowego ,,Gutwin" w Ostrowcu Świętokrzyskim uwzględniając lokalizację na tym terenie m.in:
- zieleni miejskiej z wykorzystaniem zielono - niebieskiej infrastruktury,
- strzelnicy modułowej,
- wieży widokowej z jej wykorzystaniem pod ewentualne dodatkowe elementy np. tyrolkę, ściankę wspinaczkową, pomosty do poruszania się nad wodą itp.,
- nowych i adaptacji istniejących placów zabaw z możliwością korzystania i integracji dzieci z niepełnosprawnościami,
- budynku obiektu ośrodka z szerokim wykorzystaniem pod cele turystyczne, gastronomiczne,
- parkingów , placów postojowych miejsc dla rowerów, hulajnóg, itp.,
- strefę relaksu z zielenią izolacyjną,
- ścieżek edukacyjnych,
- wykorzystaniu i zagospodarowaniu terenu od strony zachodniej,
- atrakcji turystycznych dających możliwość korzystania z obiektu przez cały rok,
- innych elementów uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego na etapie opracowania koncepcji oraz opisanych w zakresie i wymogach opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
3. W ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego analizie poddane zostanie możliwość użytkowania wszystkich zbiorników wodnych wraz z możliwością podczyszczania wody, wykonania infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania ośrodka oraz ułatwiającej z jego korzystania.

CPV: 71223000-7, 71221000-3, 71248000-8

Dokument nr: 2022/BZP 00300032, Or.271.33.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.um.ostrowiec.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: przetargi@um.ostrowiec.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wymagane informacje zamieszczone zostały w Rozdziale 24 SWZ- Ochrona danych osobowych

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-08-23 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

Wymagania:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie jeden tysiąc pięćset złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert nieprzerwane do dnia upływu terminu związania ofertą.
1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Or.271.33.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego terenu ośrodka wypoczynkowego ,,Gutwin" w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z realizacją zadania budżetowego pn.: ,,Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim".
2. Zakres zamówienia obejmuje:
2.1. Etap I - opracowanie dwóch koncepcji przebudowy przestrzeni ośrodka wypoczynkowego ,,Gutwin"
w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z zagospodarowaniem terenu i jego składnikami między innymi budynkami, obiektami, małą architekturą, elementami zielono-niebieskiej infrastruktury z których
po uzgodnieniu pisemnym z Zamawiającym zostanie wybrana jedna stanowiąca podstawę opracowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego.
2.2. Etap II - opracowanie kompletnego programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021r. poz.2454.
2.3. opracowania zagospodarowania terenu ośrodka wypoczynkowego ,,Gutwin" w Ostrowcu Świętokrzyskim uwzględniając lokalizację na tym terenie m.in:
- zieleni miejskiej z wykorzystaniem zielono - niebieskiej infrastruktury,
- strzelnicy modułowej,
- wieży widokowej z jej wykorzystaniem pod ewentualne dodatkowe elementy np. tyrolkę, ściankę wspinaczkową, pomosty do poruszania się nad wodą itp.,
- nowych i adaptacji istniejących placów zabaw z możliwością korzystania i integracji dzieci z niepełnosprawnościami,
- budynku obiektu ośrodka z szerokim wykorzystaniem pod cele turystyczne, gastronomiczne,
- parkingów , placów postojowych miejsc dla rowerów, hulajnóg, itp.,
- strefę relaksu z zielenią izolacyjną,
- ścieżek edukacyjnych,
- wykorzystaniu i zagospodarowaniu terenu od strony zachodniej,
- atrakcji turystycznych dających możliwość korzystania z obiektu przez cały rok,
- innych elementów uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego na etapie opracowania koncepcji oraz opisanych w zakresie i wymogach opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
3. W ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego analizie poddane zostanie możliwość użytkowania wszystkich zbiorników wodnych wraz z możliwością podczyszczania wody, wykonania infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania ośrodka oraz ułatwiającej z jego korzystania.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów określonych w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta w branży architektonicznej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał Program Funkcjonalno-Użytkowych zagospodarowania terenów przestrzeni publicznej lub dla obiektów budowlanych lub dokumentacji projektowych terenów przestrzeni publicznej o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto.

2) dysponuje osobami do realizacji zamówienia minimum:
Wykonawca dysponuje osobami posiadającym doświadczenie zawodowe i uprawnienia do projektowania w zakresie branży:
a) architektonicznej - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do projektowania w zakresie branży architektonicznej, będący czynnym członkiem Izby Architektów oraz posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta w zakresie architektoniczno-budowlanym, a także wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert jako projektant branży architektonicznej minimum jeden Program Funkcjonalno-Użytkowy zagospodarowania terenów przestrzeni publicznej lub jeden projekt budowlany dla obiektu budowlanego lub jeden projekt zagospodarowania terenów przestrzeni publicznej o wartości minimum 120.000,00 zł brutto.
b) konstrukcyjno-budowlanej - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do projektowania w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, będący czynnym członkiem Izby Inżynierów oraz posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta w zakresie konstrukcyjnym, a także wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert jako projektant branży konstrukcyjno-budowlany minimum 1 projekt budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy budynku o wartości minimum 100.000,00 zł brutto.
c) sanitarnej - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do projektowania w zakresie branży sanitarnej, będący czynnym członkiem Izby Inżynierów,
d) elektrycznej - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do projektowania w zakresie branży i elektrycznej, będący czynnym członkiem Izby Inżynierów
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ;
2.2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w pkt. 2.2. , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Ponadto Zamawiający wezwie do złożenia przez Wykonawcę:
1) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokument składa każdy z nich
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
b) wykaz osób (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie jeden tysiąc pięćset złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert nieprzerwane do dnia upływu terminu związania ofertą.
1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2. Zamawiający przewiduje w § 11 Załącznika nr 2 do niniejszej SWZ zmiany postanowień umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów określonych w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta w branży architektonicznej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-09-21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.