Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej

Data zamieszczenia: 2022-08-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KŁOBUCK
ul. 11 Listopada 6
42-100 Kłobuck
powiat: kłobucki
sekretariat@gminaklobuck.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Kłobuck
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część pierwsza - "Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku"

1. Roboty polegać będą w szczególności na:
- wykonaniu termomodernizacji oraz nowej elewacji,
- wymianie konstrukcji dachowej wraz z warstwami ocieplenia nad halą sportową
oraz nad pomieszczeniami związanymi z halą,
- realizacji robót wykończeniowych wewnętrznych,
- realizacji instalacji wewnętrznych (grzewczej, wod.-kan., elektrycznej, odgromowej,
wentylacji, p.poż),
- zamontowaniu nowej armatura oraz urządzeń sanitarnych,
- zamontowaniu nowej stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonaniu warstw podłogowych.

2. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót - stanowiące załączniki do SWZ

Część druga - "Przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych oraz przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku"

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy bieżni wraz z takimi elementami lekkoatletycznymi jak skocznia do skoku w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą,
a także robót budowlanych przebudowy trybuny z zadaszeniem.

2. Ogólny opis przewidywanych robót

Roboty polegać będą w szczególności na:
- przebudowie istniejącej bieżni okrężnej na bieżnię czterotorową o dł. 400 m oraz bieżni
prostej o dł. 130 m,
- wykonanie odwodnienia bieżni, w tym drenażu wzdłuż dwóch równoległych prostych
odcinków bieżni ,
- wykonaniu skocznia do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą,
- dostarczeniu wyposażenia elementów lekkoatletycznych,
- rozbiórce istniejących i wykonaniu nowych trybun wraz z zadaszeniem,
- wykonaniu odwodnienia trybun,
- budowę oświetlenia, monitoringu i nagłośnienia trybun,
- wykonaniu utwardzeń i ogrodzenia przyległego terenu,
- odtworzeniu naruszonych przy prowadzeniu robót, urządzeń infrastruktury technicznej
boiska

3. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót - stanowiące załączniki do SWZ.

Część trzecia - ,, Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku"

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych budowy wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnia syntetyczną wraz z siłownią napowietrzną, oświetleniem terenu oraz ciągami komunikacyjnymi i małą architekturą.

2. Ogólny opis przewidywanych robót

Roboty polegać będą w szczególności na:
- budowie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną i piłkochwytami,
- wykonaniu utwardzeń i ogrodzenia przyległego terenu,
- wykonaniu elementów małej architektury,
- wykonaniu oświetlenia terenu,
- wykonaniu siłowni napowietrznej.

3. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót - stanowiące załączniki do SWZ.

CPV: 45210000-2, 45260000-7, 45400000-1, 45300000-0, 45220000-5, 45200000-9, 45111291-4, 45100000-8, 45212220-4, 45233200-1

Dokument nr: 2022/BZP 00300462, IR.271.050.2022.SD

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.gminaklobuck.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.gminaklobuck.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający złożyć ofertę - zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników miniPortalu - dostępnymi pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz zaakceptować regulamin korzystania z miniPortalu.
2. Złożenie oferty poprzez miniPortal oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z miniPortalu - wskazane są na stronie internetowej miniPortalu: - pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminu ePUAP.
5. Wsparcia technicznego w zakresie działania miniPortalu Wykonawca może otrzymać pod nr tel. +48 22 458 77 06, +48 22 458 78 75, e-mail: miniPortal@uzp.gov.pl od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1400.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
7. Sposób złożenia oferty za pośrednictwem miniPortalu oraz potwierdzenia złożenia oferty zostały opisane w Instrukcjach użytkowników miniPortalu.
8. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej ,,zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Pozostałe zasady zgodnie z SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018r., informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Kłobucka z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, Ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck.
2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - Jacek Orłowski - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@gminaklobuck.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., w celu:
a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Kłobucku na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) realizacji zawartych przez Urząd Miejski w Kłobucku umów z kontrahentami,
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Kłobucku przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Kłobucka,
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt. 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
? dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
? dane osobowe przetwarzane są niezgodne z prawem;
? dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
? osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych.
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
e) do przenoszenia danych
f) prawo do wniesienia skargi do organy nadzorczego,
g) w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a - f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Urząd Miasta jest obligatoryjne z konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.
9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-08-25 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu (wybierając tam platformę usług administracji publicznej ePUAP Urzędu Miejskiego w Kłobucku /umklobuck/skrytka

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.