Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4878z ostatnich 7 dni
19691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie ogrodu deszczowego

Przedmiot:

Wykonanie ogrodu deszczowego

Data zamieszczenia: 2022-08-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul.Hoża 13A
00-528 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 22 277 42 00, +48222774913, 501 548 402
kontakt@zzw.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 22 277 42 0
Termin składania ofert: 2022-08-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie ogrodu deszczowego w formie skrzyniowej, w ramach realizacji zwycięskiego projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego w 2020 r.:
Projekt nr 1722: Retencja wody deszczowej - ogród deszczowy w formie skrzyniowej.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania i montażu skrzyniowego ogrodu deszczowego wraz z nasadzeniami roślinnymi przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 147 znajdującej się przy Ul. Karolkowej 56 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, na działce ew. nr 37 z obrębu 6-03-17 oraz zagospodarowanie terenu zieleni na fragmencie działki nr ewid. 43/2 z obrębu 6-03-17, zgodnie
z Opisem przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do Umowy, projektem wykonawczym (zwanym dalej Dokumentacją), stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania skrzyniowych ogrodów deszczowych oraz zagospodarowania terenu zieleni:
1) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania skrzyniowego ogrodu deszczowego i rabaty roślinnej zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego Dokumentacją, z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
2) Dokładne parametry stosowanych materiałów i doboru roślin są wskazane w Dokumentacji. Przewidziane przez Wykonawcę materiały budowlane i materiał roślinny należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji przed wbudowaniem;
3) W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszystkich elementów będących przedmiotem zamówienia zgodnie z Dokumentacją wg podanych przez siebie cen ryczałtowych. Zryczałtowane ceny jednostkowe określone w ofercie nie podlegają negocjacjom i zmianom podczas trwania umowy, za wyjątkiem zmian dopuszczonych
w Umowie.
UWAGA: Termin wykonania zamówienia należy wskazać w formularzu oferty (załącznik nr 2 do umowy) poprzez zaznaczenie w okienku przy wybranym terminie wykonania.
- Minimalny termin wykonania zamówienia - 50 dni, licząc od dnia zawarcia umowy,
- Maksymalny termin wykonania zamówienia - 90 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, przy czym, za zaoferowanie powyżej określonych terminów wykonania zamówienia zostanie przyznana punktacja według algorytmu ustalonego powyżej.

Dokument nr: 201/WZP/2022

Składanie ofert:
9. Termin i miejsce złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres kontakt@zzw.waw.pl oraz piotr.zakrzewski@zzw.waw.pl w terminie do dnia 22.08.2022 r. do godz. 12.00 w wersji oryginalnej podpisanej przez osoby właściwe do reprezentowania w ustalonym dniu podpisania umowy.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na 90 dni od podpisania umowy. Zakończenie prac objętych umową powinno nastąpić najpóźniej do 9.12.2022 r.

Wymagania:
1. Tryb udzjelenia zamówienia
1) Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129), dalej jako ,,ustawa".
2) Wykonawcom na czynności Zamawiającego podejmowane w niniejszym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego do czasu upływu terminu składania ofert.
4) Zamawiający informuje, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, nie jest również aukcją lub przetargiem w rozumieniu art. 70 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny. W związku z powyższym Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w stosunku do Zamawiającego o zawarcie umowy. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie będzie mógł jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, jeżeli:
a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) Wykonawca nie spełnia wymagań określonych w zapytania ofertowym,
c) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
d) oferta zawiera rażąco niską ceną w rozumieniu art. 224 ust. 1 ustawy,
e) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienia treści złożonej oferty,
w szczególności w zakresie podejrzenia złożenia oferty zawierającej rażąco niską cenę.
9) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie dopełnia wymaganych do zawarcia umowy formalności, w szczególności nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedkłada wymaganych dokumentów, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
4. Wymagania względem Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał usługi w zakresie prac polegających na urządzeniu terenów zieleni na kwotę sumaryczną nie niższą niż 30 000 zł brutto. Należy określić daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie (protokół końcowy odbioru robót lub referencje).
6. Sposób przygotowania oferty Wykonawcy:
W ofercie należy określić cenę brutto realizacji zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona cyfrowo i słownie. Oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna obejmować komplet czynności określonych w zał. nr 4 do Umowy - Przedmiar robót oraz kosztów z nimi związanych. Ofertę należy przedstawić na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego.
Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną cena brutto powinna zawierać wszystkie obowiązkowe składki i potrącenia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Do oferty należy dołączyć: Załącznik 1 - Projekt umowy Załącznik 2 - Formularz ofertowy
(określić wymogi względem załączników do oferty)
7. Kryteria oceny ofert, ich waga i sposób oceny:
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami
i ich wagami:
a) cena (,,C") -60 pkt,
b) skrócenie terminu (T) - 40 pkt,
2) Sposób dokonania oceny:
a) Punkty w kryterium ,,Cena" (C) zostaną przyznane według następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto
C = ------------------------------.........------------------x 60 pkt
cena brutto badanej oferty
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) Punkty w kryterium ,, Skrócenie terminu wykonania" (T) według następującego wzoru: Maksymalny okres wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na 90 dni - 0 pkt,
- Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 10 dni - 10 pkt.
- Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 20 dni - 20 pkt.
- Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 30 dni - 30 pkt.
- Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 40 dni - 40 pkt.
3) Całkowita liczba punktów (K), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru: K = C+T
4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
5) Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6) Dopuszcza się negocjowanie warunków ofert, w tym ceny, z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w terminie wyznaczonym na ich składanie.
8. Dostęp do informacji publicznej
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż treść niniejszego zamówienia, a w szczególności dane go identyfikujące (ograniczone w przypadku osoby fizycznej do imienia i nazwiska, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - do danych ujawnionych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późń. zm.).
2) Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
10. Termin związania ofertą:
1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Uwagi:
11. Ochrona danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa (dalej jako ,,ZZW").
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w ZZW za pomocą adresu: daneosobowe@zzw.waw.pl.
Administrator danych osobowych - Zarząd Zieleni m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy, tj.:
a) prowadzenia postępowania o udzielenie przez ZZW zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł oraz ewidencjonowania jego przebiegu,
b) prowadzenia ewidencji postępowań o udzielenie przez ZZW zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3), odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZZW przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3), tj. przez okres maksymalnie 5 lat, liczony od dnia 1 stycznia następnego roku po zakończeniu postępowania o udzielenie przez ZZW zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne
w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
e) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie przez ZZW zamówienia publicznego o wartości poniżej
130 000 zł. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia określonego powyżej postępowania będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.
9) Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt:
2. Osoby do kontaktu:
Osobami właściwymi do kontaktu w zakresie realizacji zamówienia są:
- Sylwia Kucharczyk, email: skucharczyk@zzw.waw.pl telefon: +48222774913
- Piotr Zakrzewski, email: piotr.zakrzewski@zzw.waw.pl telefon: 501 548 402.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.