Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5347z ostatnich 7 dni
22159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa budynku Centrum Obsługi Studenta

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa budynku Centrum Obsługi Studenta

Data zamieszczenia: 2022-08-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
powiat: Kraków
Tel.: +48 669428484
mateusz.sienko@koper-law.pl
https://uek-krakow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 669428484
Termin składania ofert: 2022-09-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa budynku Centrum Obsługi Studenta UEK w miejscu istniejącego Pawilonu D przeznaczonego do rozbiórki

II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. Budowa budynku Centrum Obsługi Studenta UEK w miejscu istniejącego Pawilonu D przeznaczonego do rozbiórki.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71250000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. Budowa budynku Centrum Obsługi Studenta UEK w miejscu istniejącego Pawilonu D przeznaczonego do rozbiórki, zgodnie z niniejszą Umową, w tym: Dokumentacją Przetargową, Programem Funkcjonalno - Użytkowym, Decyzją ULiCP a także mającymi zastosowanie normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

a. przygotowanie Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego;

b. sporządzenie przez Wykonawcę pełnej, spójnej i kompletnej Dokumentacji Projektowej;

c. uzyskanie Pozwolenia na Budowę, Pozwolenia na Rozbiórkę oraz wszelkich ostatecznych i niepodlegających zaskarżeniu do sądu administracyjnej lub co do których nie zgłoszono sprzeciwu i termin na zgłoszenie sprzeciwu w całości upłynął, a niezbędnych do rozpoczęcia, realizacji i ukończenia robót budowlanych i rozbiórki: pozwoleń zezwoleń, zgłoszeń, zgód, opinii, uzgodnień, sprawdzeń czy aprobat i innych, wymaganych przepisami prawa;

d. wykonanie wszelkich niezbędnych rozbiórek oraz robót budowlanych wynikających z Programu Funkcjonalno - Użytkowego, a także niezbędnych do wykonania całości przedmiotu zamówienia;

e. wykonanie wszystkich instalacji i systemów objętych Dokumentacją Projektową zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym tak, aby uzyskały one zakładane w Dokumentacji Projektowej i obowiązujących normach parametry i funkcje oraz aby właściwe organy administracji publicznej wydały Pozwolenie na Użytkowanie;

f. uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie Budynku;

g. wykonanie niezbędnych przyłączy i sieci, w tym wodno-kanalizacyjnych, sieci cieplnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz opomiarowania,

h. uzyskanie wymaganych pozytywnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i aprobat organów administracji publicznej i innych podmiotów, a także poniesienie kosztów ich uzyskania, w szczególności uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz ponoszenie kosztów opłat z tego tytułu;

i. wykonanie Dokumentacji Powykonawczej wraz ze wszelkimi protokołami odbiorów, pomiarów i sprawdzeń niezbędnymi do odbioru i stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania nowego budynku,

j. przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nowego budynku po przekazaniu jej do użytkowania;

k. wykonanie innych prac, robót lub czynności niezbędnych do zrealizowania zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 26
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45200000, 45100000, 45300000, 45400000, 71220000, 71240000, 71250000

Dokument nr: 436165-2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 05/09/2022
Czas lokalny: 14:30

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://uek-krakow.logintrade.net/zapytania,wszystkie,propozycje.html?rodzaj=ustawowe

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://uek-krakow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/09/2022

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/11/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/08/2022

Kontakt:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
31 - 510
Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Sieńko
E-mail: mateusz.sienko@koper-law.pl
Tel.: +48 669428484

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.