Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa kompletnego kompaktowego węzła wymiennikowego

Przedmiot:

Dostawa kompletnego kompaktowego węzła wymiennikowego

Data zamieszczenia: 2022-08-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Pokoju 26
21-500 Biała Podlaska
powiat: Biała Podlaska
Tel: + 48 83 342 55 98, fax: + 48 83 342 59 88
sekretariat@pecbp.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biała Podlaska
Wadium: 3 000 PLN
Nr telefonu: Tel: + 48 83 342 55
Termin składania ofert: 2022-08-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej kompaktowego węzła wymiennikowego oraz wykonanie na jej podstawie i dostawa kompletnego nw. kompaktowego węzła wymiennikowego:
a) Węzeł Ul. Wroczyńskiego 5 c.w.u. 175,14 kW, c.o. 260,8kW - szt. 1
2. Węzeł należy wykonać w oparciu o załączony schemat technologiczny i warunki techniczne wykonania. Węzły wymiennikowe należy zaprojektować i wykonać jako węzły kompaktowe zmontowane w sztywnych ramach (segmentach łatwo rozbieralnych) o wymiarach segmentu max. (długość x szerokość x wysokość) 1000 x 750 x 1900 mm.
Węzeł powinien być tak wykonany aby po rozebraniu węzła na segmenty, instalację elektryczną i akp łatwo można było ponownie połączyć w całość.
Wymiary powinny umożliwić wniesienia każdego segmentu węzła do pomieszczenia bez demontażu urządzeń i instalacji akpia i elektrycznych a także późniejszy łatwy dostęp obsłudze do poszczególnych elementów składowych przy konserwacji, czyszczeniu lub wymianie urządzeń węzła. Urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny znajdować się bezpośrednio pod filtrami ( zabezpieczenie przed zalewaniem w trakcie eksploatacji węzła). Sterownik i inne aparaty elektryczne powinny znajdować się w jednej obudowie spełniającej normy ochrony przeciwporażeniowej. Naczynie przeponowe przewidzieć poza obszarem ramy węzła. Ciepłomierze i regulatory różnicy ciśnień dostarczyć luzem bez zabudowywania w węźle. W ich miejsce zamontować wstawki.
Ramy węzła wyposażyć w stopy pozwalające bezpiecznie ustawić i wypoziomować węzeł.
Przewody rurowe:
- po stronie wysokiej stosować rury stalowe czarne bez szwu przewodowe typu B ze stali R 35 wg normy PN-80/H-74219 lub ze stali P235Gh wg normy PN-EN 10216-2/2004.
- po stronie niskiej:
w instalacji c.o. - rury stalowe instalacyjne typu S ze szwem wg PN -84/H-74200 lub wg PN-EN 10216-2/2004,
- wszystkie przewody rurowe wykonane ze stali czarnej pokryć dwukrotnie powłokami antykorozyjnymi z farb odpornych na wysokie temperatury i urazy mechaniczne, szybkoschnących, nietoksycznych, elastycznych i długotrwałych,
- uszczelnienia połączeń rozłącznych starannie dobrać do występujących miejscowo odpowiednich warunków ciśnienia i temperatury stosując materiały nie zawierające azbestu.
Wszystkie elementy węzła winny być zaizolowane izolacją dostosowaną do występujących temperatur.
Izolacja powinna być wykonana z łubków z pianki poliuretanowej bądź z łupin z wełny mineralnej na folii aluminiowej. Płaszcz zewnętrzny izolacji wykonany winien być z folii PVC. Izolacja powinna być łatwo demontowana i montowana z powrotem. Ponadto konstrukcja urządzeń powinna zapewniać spełnienie polskich norm w zakresie dopuszczalnego maksymalnego poziomu hałasu.
3. Zawartość dokumentacji węzłów cieplnych
Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi aktami prawnymi, tj. prawo budowlane, prawo energetyczne, ustawa o dozorze technicznym, prawo o miarach oraz przepisami wykonawczymi do ww. aktów jak również z obowiązującymi normami.
Zawartość dokumentacji:
? Obliczenia węzła:
- obliczenia średnic przewodów hydraulicznych,
- obliczenia i karty doboru wymienników ciepła,
- obliczenia zaworów bezpieczeństwa,
- obliczenia pomp,
- obliczenia i karty doboru zaworów automatycznej regulacji,
- obliczenia i karty doboru zaworu regulacji różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu
- dobór ciepłomierzy,
? Schemat technologiczny węzła cieplnego.
? Zestawienie urządzeń i elementów węzła, zgodne z oznaczeniami jak na schemacie technologicznym.
? Instrukcja obsługi węzła.
4. Dokumentację techniczną węzłów w wersji papierowej sporządzić w 3 egzemplarzach oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD. Dokumentację dozorową wraz z DTR oraz kartami gwarancyjnymi urządzeń zamontowanych w węzłach wykonać w jednym egzemplarzu.
Dokumentację techniczną zawierającą obliczenia technologiczne, wykaz urządzeń, część elektryczną i akpia oraz wykaz urządzeń pomiarowych uzgodnić w PEC Sp. z o.o. Biała Podlaska przed wykonaniem węzła. Dokumentację do uzgodnienia w wersji elektronicznej proszę przesłać na adres j.skolimowska@pecbp.pl
Uzgodniona dokumentacja może być podstawą do rozpoczęcia prac montażowych węzła.
5. Wymagany okres gwarancji na dostarczone węzły wymiennikowe wynosi minimum 24 miesiące.
6. Elementy węzła mogące ulec stłuczeniu, typu manometry, termometry itp. dostarczyć niezamontowane w węźle, bezpiecznie oddzielnie zapakowane.

CPV: 09323000-9

Dokument nr: 8.PN.D.22

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ul. Pokoju 26 / Sala konferencyjna / pokój nr 19 / piętro 1
21-500 Biała Podlaska
w dniu 24.08.2022 godz. 12:15.

Składanie ofert:
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ul. Pokoju 26 / Sekretariat / pokój nr 8 / piętro 1
21-500 Biała Podlaska
nie później niż do dnia 24.08.2022 godz. 12:00.
2. Dla Zamawiającego dla oceny zachowania terminu decydujące znaczenie ma data i godz. dostarczanie oferty do siedziby Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawca dostarczy węzeł wymiennikowy do dnia 17.10.2022r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Do udzielania zamówienia sektorowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ,,Regulaminem postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych" w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.
V. OFERTY CZĘŚCIOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VIII. OFERTY WARIANTOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE
1. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
2. Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
3. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie pełnomocnika przed zawarciem umowy do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwóch dostaw kompaktowych węzłów wymiennikowych. Wykonawca wraz z ofertą przedkłada wykaz zawierający nazwę zleceniodawcy, parametry węzła, datę wykonania, dokument potwierdzający iż zamówienie zostało wykonane należycie. Potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia nie dotyczy Wykonawców którzy dostarczyli węzły wymiennikowe do PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej w ostatnich trzech latach.
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. Z postępowania wyklucza się:
2.1 Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Zamawiającemu, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
2.2 Wykonawców, którym w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania Zamawiający naliczył karę umowną nałożoną w wyniku nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z zawartej umowy,
2.3 Wykonawców, którzy dotychczas realizowane na rzecz Zamawiającego dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonali bez zachowania należytej staranności lub też w sposób dla Zamawiającego uciążliwy,
2.4 Wykonawców, którzy uchylali się od wypełniania obowiązków wynikających z zawartych z umów
lub przyjętych zamówień w szczególności od obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi za wady,
2.5 Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
2.6 Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
2.7 Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,
2.8 Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 2.9 Wykonawców wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.) albo wpisanych na listę, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
2.10 Wykonawców, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę, o której mowa w art. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
2.11 Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę, o której mowa w art. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Parafowany projekt umowy.
3. Wykaz dostaw o których mowa w VII.1.2 SWZ.
4. Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty wadium.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).
6. Wykaz urządzeń wchodzących w skład każdego z oferowanych węzłów z podaniem typu, ilości, producenta.
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami pisemnie i środkami komunikacji elektronicznej. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesłane środkami komunikacji elektronicznej winny być również niezwłocznie przekazane pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Adres do korespondencji: sekretariat@pecbp.pl. W temacie wiadomości należy przywołać numer sprawy tj. 8.PN.D.22
2. Dane teleadresowe Zamawiającego są wskazane w I SWZ.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, w formie zgodnej z
SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w X. 4 SWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWZ.
6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, w drodze zamieszczenia stosownej zmiany na stronie internetowej Zamawiającego. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, w którym wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści SWZ.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 3 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej numer: 45 80 25 0007 0023 8706 2000 0010, z adnotacją
,,Wadium - 8.PN.D.22".
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, przy czym musi to nastąpić przed terminem składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
5. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie lub z naruszeniem terminu, miejsca i sposobu jego wniesienia, zostanie wykluczony.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy o ile jest wymagane;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta musi być zgodna z treścią SWZ oraz obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez Wykonawcę
3. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone z postępowania.
4. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność, zgodność z wymaganiami SWZ oraz ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowanie i złożeniem.
5. Oferta oraz pozostałe załączniki, dla których Zamawiający określił wzory, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Tam gdzie Zamawiający nie określił wzoru oświadczenia lub dokumentu, Wykonawca składa oświadczenie lub dokument w formie przez siebie ustalonej, obejmującej żądane informacje.
6. Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów i oświadczeń muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
7. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty winne być zaopatrzone w imię, nazwisko i podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy według zapisów w przedmiotowym rejestrze, albo w imię, nazwisko i podpis pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawcę. W przypadku popisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć do niej pełnomocnictwo zaopatrzone w imię, nazwisko i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w rejestrze.
8. W przypadku braku wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw albo złożenia oświadczeń lub
dokumentów zawierających błędy lub złożenia wadliwych pełnomocnictw, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Cena podana w ofercie będzie wiążąca, stała i niezmienna przez cały okres zamówienia.
10. Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane i spięte w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie.
11. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Koperta (opakowanie) winna być zaadresowana na adres Zamawiającego i opatrzona nazwą Wykonawcy oraz dopiskiem ,,Oferta 8.PN.D.22 - nie otwierać przed 24.08.2022 godz.12:15"
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej uprzednio oferty wyłącznie w formie nowej kompletnej oferty, złożonej jak w trybie składania ofert, z dopiskiem ,,Zmiana nr ...... oferty na 8.PN.D.22 - nie otwierać przed 24.08.2022 godz.12:15".
13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę.
14. W toku badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
15. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę.
16. Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia w innych walutach niż w PLN.
4. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom oferty złożone po ustalonym terminie bez otwierania.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ofercie.
2. Ceny jednostkowe oraz wartość netto i brutto w formularzu muszą być wyliczone i podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - nie dopuszcza się podania jednostek mniejszych niż setna część złotego.
3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do Zamawiającego m.in. wartość towaru, opłaty podatkowe, koszty przygotowania dostawy, kosztu pakowania i transportu.
4. Cena oferty musi być wyrażona w PLN.
5. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej, zobowiązującej przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (łącznie z podatkiem akcyzowym oraz VAT).
6. Cena ofertowa musi być jednoznaczna, ostateczna i zostanie wprowadzona do umowy, jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne na okres realizacji przedmiotu zamówienia.
7. W przypadku rozbieżności Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, o czym niezwłocznie powiadamia Wykonawcę.
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. W sytuacji, gdy będzie złożona jedna oferta, jest możliwe podpisanie umowy przed w/w terminem.
5. Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej SWZ i zawiera istotne postanowienia i zobowiązania stron.
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH:
1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia wg. wewnętrznych zasad udzielania zamówienia sektorowego na dostawy, usługi lub roboty budowlane, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia protestu do Zarządu Spółki.
2. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także
zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
3. Protest wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia z tym, że protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią, ale nie później niż do godz. 15.00 w ostatnim dniu, kiedy dopuszczalne jest jego wniesienie.
5. Zamawiający rozpatruje protest w terminie 3 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza oddalenie skargi. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.
XVII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zamknięcia postępowania bez rozstrzygnięcia.
2. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert złożonych w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
3. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na pisemny wniosek Wykonawcy.
4. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów.
5. Zamawiający wyznacza osobę w obecności, której udostępnione zostaną dokumenty.
6. Udostępnianie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

Uwagi:
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Oferty zostaną sprawdzone, czy zostały sporządzone zgodnie z warunkami podanymi w SWZ, a następnie ocenione przez Komisję, zgodnie z kryteriami oceny ofert. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert, przedstawione w tabeli:
Nazwa kryterium
Waga
Sposób oceny
Wzór
Cena brutto (Kc)
100% = 100 pkt
Matematyczny
?????ż??? cena ofertowa
Kc= x 100
Cena oferty ???????
Oferta, która przedstawiła najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.