Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa lamp LED ulicznych oraz parkowych wraz z akcesoriami

Przedmiot:

Dostawa lamp LED ulicznych oraz parkowych wraz z akcesoriami

Data zamieszczenia: 2022-08-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o
Ul. M.C. Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
32 373-23-94
kierownik.zaopatrzenie@klinika-zabrze.med.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 373-23-94
Termin składania ofert: 2022-08-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia: DOSTAWA lamp LED ulicznych oraz parkowych wraz z akcesoriami zgodnie z
załącznikiem nr 2 /pakiet 1 /

CPV: 31520000-7; 31530000-0

Dokument nr: DZ/ 08 PU/22

Składanie ofert:
6. Miejsce oraz termin składania ofert :
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
ul. M.C. Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze
sekretariat /budynek administracji/
do dnia 19.08.2022 do godz. 10:00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom
Oferty można składać nie tylko w formie pisemnej ale też/ lub elektronicznej na adres:
kierownik.zaopatrzenie@klinika-zabrze.med.pl

Miejsce i termin realizacji:
2) Termin dostawy sprzętu do 5 tygodni (35 dni) od dnia podpisania umowy

Wymagania:
Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z art.2 ust 1pkt 1 ustawy PZP
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach,
o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz.
835).
3. Obowiązki Wykonawcy:
1) Zapewnienie transportu sprzętu do siedziby Zamawiającego
3) Zaoferowanie minimalnego terminu płatności do 30 dni
4) Zaoferowanie minimalnego okresu gwarancji 24 miesiące liczone od dnia podpisania przez Zamawiającego
protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń
5) Zaoferowanie towaru nowego, bezpiecznego, dopuszczonego do obrotu na rynku polskim
6) Przedstawienie wraz z ofertą dokumentacji potwierdzającej wymagane parametry.
7) Termin związania z ofertą 30 dni
4. Dokumenty wymagane:
1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1
2) parametry techniczne / formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2 (pakiet 1)
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub
innych dokumentów rejestrowych
5) oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
6) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia zawartych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) - załącznik nr 4
Strona 1 z 57) materiały techniczne producenta tj. Karty katalogowe lub/i instrukcje obsługi lub/i ulotki lub/i fotografie
zawierające informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie
przedmiotu zamówienia (parametry techniczne). W przypadku gdy opisy/ulotki/karty/instrukcje sporządzone
zostały w języku obcym, wymaga się przedłożenia tożsamego tłumaczenia na język polski.
5. Obowiązek Zamawiającego:
1) W przypadku braku dostarczenia dokumentów o których mowa w pkt.4 ust. 4-6 wraz z ofertą, jak również w
przypadku wątpliwości Zamawiającego co do ich treści, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia
bądź wyjaśnień w terminie określonym osobnym pismem.
2) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętych kryteriów w postępowaniu
3) W przypadku przekroczenia kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.
8. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
9. Zmiany warunków konkursowych
Zamawiający zastrzega, że:
- ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert;
- ma możliwość odwołania Postępowania Ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub
uprzedniego poinformowania Oferentów;
- ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład Zapytania Ofertowego, które staną się
jego integralną częścią;
- może przedłużyć termin składania Ofert;
przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.
Strona 4 z 510. Warunki umowy
1) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę i spełni wszystkie
warunki stawiane przez Zamawiającego w niniejszym zaproszeniu.
2) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem po
rozstrzygnięciu konkursu ofert.
3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z danych zawartych w ofercie.
4) Wykonawca zaakceptuje projekt umowy - Załącznik nr 3 do Zaproszenia.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą wybranym w wyniku
przeprowadzonego Postępowania o udzielenie Zamówienia z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
11. Uwaga
Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące warunków konkursu doręczone w formie pisemnej na
adres
Zamawiającego
w
terminie
do
dnia
17.08.2022
r.
Odpowiedzi udzielane będą pisemnie w terminie 1 dnia roboczego od dnia doręczenia pisemnego zapytania na
adres Zamawiającego.

Uwagi:
4) INFORMACJE
DODATKOWE
-
KLAUZULA
INFORMACYJNA
WYNIKAJĄCA
Z
ART. 13 oraz ART. 14 RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zmian.), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. M.C. Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, dalej jako Zamawiający;
b) Zamawiający na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO przetwarzać będzie ww. dane osobowe w następujących
celach:
- w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
- zawarcie i realizacja lub rozwiązanie Umowy oraz wykonywanie innych czynności związanych z Umową, w tym
czynności poprzedzających jej zawarcie;
- realizacja uprawnienia lub obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa,
c) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zmian.), dalej
,,ustawa Pzp", związanym z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
d) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. b), ww. dane mogą być udostępniane osobom
lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy Pzp oraz podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie
danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. Poczta Polska,
kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe;
e) ww. dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą
również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
f) ww. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. b) celów
przetwarzania, tj.:
- w zakresie związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
- w zakresie realizacji zawartej Umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
- w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym przez okres do czasu wypełnienia tych
obowiązków;
g) w związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego ww. danych osobowych, osobom, których ww. dane dotyczą
przysługuje:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; przy czym w przypadku
Strona 2 z 5korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o
którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty procedowanego / zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych ich dotyczących, przy
czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18
ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Ale nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
h) Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zamawiającego - Pan Jacek Kozłowski kontakt: tel. 32/ 373-23-00, adres e-mail: iod@klinika-zabrze.med.pl
2. Jeżeli w ramach umowy Wykonawca przekazuje dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników,
niniejsza informacja ma zastosowanie także do nich i powinna zostać im przez Wykonawcę udostępniona.
7. Kryteria oceny złożonych ofert
Dokonując oceny złożonych ofert łącznie będą brane pod uwagę następujące kryteria
1.
Cena - 90%
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 1
2.
Kryterium okres gwarancji - 10%
Strona 3 z 5Kryterium okresu gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zaproponowanego okresu gwarancji podanego
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do SIWZ.
Wymagany minimalny okres gwarancji to 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru Sprzętu, który
otrzymuje 0 pkt. Maksymalny okres gwarancji to 48 miesięcy, który otrzymuje 10pkt. co oznacza że:
- 24 miesiące- 0 pkt
- 36 miesięcy - 5 pkt
- 48 miesięcy - 10 pkt
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres gwarancji od okresu minimalnego (tj. okres krótszy niż
24 miesięcy) jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią ogłoszenia.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż maksymalny okres gwarancji (większy niż
48 miesięcy), Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów tj. 10.
PUNKTACJA
Punktacja za cenę będzie obliczona na podstawie wzoru:
cena najniższa spośród ofert
P =
x 90%
cena badanej oferty
Punktacja ,, okres gwarancji'' będzie obliczona na podstawie wzoru:
Ilość punktów uzyskana przez oferenta
G =
x 10%
Max. 10 pkt
Wynik = P cena + G
Oferta najkorzystniejsza otrzyma max ilość punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą
ilość punktów.
Wynik
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty, zaokrąglony do 4 miejsc po przecinku.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o
ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z
ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą
ilość punktów.

Kontakt:
Dane do kontaktu:
32 373-23-94
kierownik.zaopatrzenie@klinika-zabrze.med.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.