Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5347z ostatnich 7 dni
22159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Naprawa łóżek polowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Naprawa łóżek polowych

Data zamieszczenia: 2022-08-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
powiat: Warszawa
szp.szi@ron.mil.pl
https://portal.smartpzp.pl/szi
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 2 500,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Naprawa łóżek polowych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi naprawa łóżek polowych.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego
w zakresie realizacji i odbioru przedmiotowego zadania określa:
- Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 10 do SWZ)
- pozostałe załączniki SWZ.

CPV: 50850000-8

Dokument nr: 2022/BZP 00302427, 44/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/szi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/szi
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1. Ofertę, oświadczenia, o których
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
PZP, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, przedmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i
2320). Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy https://portal.smartpzp.pl/szi
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", zamawiający informuje, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Infrastruktury jest Pani Małgorzata Szostak tel. 261-849-386;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO
w celu związanym z zamówieniem publicznym/realizacją umowy tj. w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: Naprawę łóżek polowych - Sprawa 44/2022;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
z późn. zm.), dalej ,,ustawa PZP";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 i 79 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/szi
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-08-22 10:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/szi

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 44/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 180960,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi naprawa łóżek polowych.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego
w zakresie realizacji i odbioru przedmiotowego zadania określa:
- Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 10 do SWZ)
- pozostałe załączniki SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50850000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mebli
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Maksymalna wartość opcji: 78 000,00 zł.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa
w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, dla niniejszego postępowania do dnia 04.11.2022 r.
Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach i w takich samych terminach jak zamówienie podstawowe. Cena jednostkowa asortymentu z zamówienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu objętego prawem opcji musi być identyczna. W przypadku rozbieżności cen jednostkowych asortymentu z zamówienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu objętego prawem opcji, Zamawiający uzna za prawidłową cenę jednostkową asortymentu z zamówienia podstawowego, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do udzielenia stosownych wyjaśnień na postawie
art. 223 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości lub części zamówienia objętego prawem opcji w dowolnej ilości, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń.
Zakres opcji określa Załącznik nr 08 do SWZ.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi/gwarancji za wady i uszkodzenia przedmiotu umowy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w niniejszym postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w niniejszym postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w niniejszym postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca ma wykazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na naprawie łóżek polowych na kwotę co najmniej 60 000,00 zł brutto (każda)
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu
z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
b) Wykonawca w celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług
z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, że posiada przedmiotowe środki dowodowe (ważne na dzień złożenia) tj:
? Certyfikat wytwórcy lub karta charakterystyki producenta, że tkanina użyta do wykonania leżyska jest przeciwgnilna i wodoodporna
o wytrzymałości wątka i osnowy na zrywanie - minimum 230 da/N
? pozytywną ocenę (atest) co do higieniczności wyrobu tkaniny leżyska
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PZP (Załącznik nr 03 do SWZ) - oddzielnie składa Wykonawca, Lider konsorcjum, Partner konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, podmiot udostępniający zasoby, podwykonawca.
2) Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 05 do SWZ) - oddzielnie składa Wykonawca, Lider konsorcjum, Partner konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z informacją o wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na naprawie łóżek polowych na kwotę co najmniej 60 000,00 zł brutto (każda) (Załącznik nr 04 do SWZ)
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
? Certyfikat wytwórcy lub karta charakterystyki producenta, że tkanina użyta do wykonania leżyska jest przeciwgnilna i wodoodporna o wytrzymałości wątka i osnowy na zrywanie - minimum 230 da/N
? pozytywną ocenę (atest) co do higieniczności wyrobu tkaniny leżyska
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie w trybie art. 107 ust. 2 ustawy PZP.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz oferty (Załącznik nr 01 do SWZ).
2. 2. Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia (Załącznik nr 02 do SWZ) - oddzielnie składa Wykonawca, Lider konsorcjum, Partner/rzy konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, podmiot udostępniający zasoby, podwykonawca.
3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 09 do SWZ) - oddzielnie składa Wykonawca, Lider konsorcjum, Partner/rzy konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, podmiot udostępniający zasoby, podwykonawca.
4. Formularz cenowy (Załącznik nr 08 do SWZ).
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument, w przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów udostępniających zasoby (Załącznik nr 06 do SWZ).
6. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 11 do SWZ).
7. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy
8. Samooczyszczenie - jeśli dotyczy
9. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - jeśli dotyczy
10. Dowód wniesienia wadium
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 500,00 zł. przed upływem terminu składania ofert.
2. Wniesione wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Zaleca się aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W każdym jednak przypadku w treści dokumentu pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należyty złożyć wraz z ofertą.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający wymaga aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 07 do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SWZ.
3. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzania nowego postępowania
o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy oraz SWZ.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian (zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP) postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku zmian wpisów w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
2) osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy, zmiana pełnomocnictwa do nadzorowania i koordynowania,
3) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:
a) wstrzymania dostaw przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż okres 30 dni,
b) wystąpienia siły wyższej (zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w całości lub części jego zobowiązań) lub innych

okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należnej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią - o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód;
c) konieczności skoordynowania dostaw z innymi robotami budowlanymi lub czynnościami realizowanym na danym obiekcie;
4) zmiany inne w przypadku zmian w prawie, ustawach i rozporządzeniach, które nastąpiły po dniu otwarcia ofert oraz na skutek innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a niezależnych od stron
5) zmiany miejsca dostawy dla całości lub części zamówienia w obrębie województwa mazowieckiego
6) Wszelkie zmiany w wyżej opisanym zakresie mogą być dokonane w zawartej umowie wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi/gwarancji za wady i uszkodzenia przedmiotu umowy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-09-20

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.