Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbiórka strzelnicy pistoletowej oraz do strzelań z broni małokalibrowej

Przedmiot:

Rozbiórka strzelnicy pistoletowej oraz do strzelań z broni małokalibrowej

Data zamieszczenia: 2022-08-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: 24 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Nowowiejska 20
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
Fax: 261-335-641
24wog.zam@ron.mil.pl
https://portal.smartpzp.pl/24wog/public/postepowanie?postepowanie=32215194
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: ---
Nr telefonu: Fax: 261-335-641
Termin składania ofert: 2022-08-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ROZBIÓRKA STRZELNICY PISTOLETOWEJ ORAZ DO STRZELAŃ Z BRONI MAŁOKALIBROWEJ (PCO) POŁOŻONEJ PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO W GIŻYCKU.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (1129 z póź.zm.), ustawy nie stosuje się. Do niniejszego zaproszenia ofertowego zastosowanie mają zapisy Kodeksu Cywilnego - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn.zm.)
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Rozbiórka strzelnicy pistoletowej oraz do strzelań z broni małokalibrowej (PCO) położonej przy Al. Wojska Polskiego w Giżycku.
2. Dane techniczne:
Budynek jednokondygnacyjny, o konstrukcji mieszanej- murowanej z cegły oraz żelbetowej, częściowo zagłębiony w gruncie. Dach - konstrukcja żelbetowa, pokryty papą. Budynek wyposażony w instalację elektryczną. Rok budowy 1970 r.
2.1. kubatura budynku - 254,0 m3 ,
2.2. powierzchnia użytkowa - 22,77 m2,
2.3. powierzchnia objęta zakresem zadania - ok. 360,00 m2
3. Ogólny zakres robót do wykonania (dokładny zakres prac podany jest w przedmiarze robót):
3.1. Branża budowlana:
1) rozebranie pokrycia dachowego z papy
2) rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
3) rozebranie płyt dachowych żelbetowych
4) rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo- wapiennej
5) rozebranie schodów betonowych zewnętrznych
6) rozebranie ścian żelbetowych
7) rozebranie ścian betonowych
8) rozebranie ław żelbetowych
9) rozebranie podłoży betonowych
3.2. Branża elektryczna:
1) odłączenie obiektu od zasilania w energię elektryczną
2) demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem

3.3. Inne:
1) zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopu po rozbiórce
2) wyrównanie, plantowanie powierzchni
3) rozrzucenie czarnoziemu i zasianie trawy
4) wywóz gruzu i elementów z demontażu
5) rozliczenie złomu
6) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
4. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawierają:
4.1. Projekt umowy - załącznik nr 3 do Zaproszenia;
4.2. Przedmiar robót - załącznik nr 5 do Zaproszenia;
4.3. Założenia wyjściowe do kosztorysowania - załącznik nr 6 do Zaproszenia;

Dokument nr: 19/ZO/2022

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez otwarcie plików składających się na ofertę wczytanych na Platformie, w dniu 29.08.2022r. o godz. 08.05.
3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach;

Specyfikacja:
5.1. Zamawiający informuje, iż w dniu 18.08.2022r. o godz. 11:00 odbędzie się wizja lokalna miejsca inwestycji. Wizję lokalną przeprowadzi p. Katarzyna BOGACIEL, tel. 261 335 690. Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/24wog/public/postepowanie?postepowanie=32215194
1. Wykonawca składa ofertę elektronicznie na Portalu Zamawiającego -
https://portal.smartpzp.pl/24wog, do dnia 29.08.2022r., godz. 08.00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2022r.

Wymagania:
5. Warunki realizacji zadania:
5.2. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu, najpóźniej w dniu podpisania umowy ustanowił kierownika budowy (robót) posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane) oraz dostarczy dowód jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
5.3. Realizacja robót w godzinach 700 - 1500 (istnieje możliwość pracy do godziny 1800 w dniach poniedziałek - piątek oraz do godz.1500 w sobotę po uzgodnieniu z Dowódcą Jednostki).
Roboty będą prowadzone na terenie czynnego zakładu. W związku z tym Wykonawca przy kalkulacji kosztów i czasu pracy powinien uwzględnić utrudnienia z tego tytułu.
5.4. Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy,

dostarczenie wniosku (załącznik nr 4 do Zaproszenia) wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych w SWZ lub w umowie jako do kontaktów.
5.5. Wykonawca (podwykonawca), jeżeli przy realizacji zamówienia będzie posługiwał się cudzoziemcami, którzy będą wchodzili na teren jednostki wojskowej, musi uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki zgodnie z zapisami ,,Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej" stanowiącej załącznik do Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2021 poz.177).
5.6. Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem okna oraz inne elementy, których przedmiotowy zakres robót nie obejmuje.
5.7. Po zakończeniu prac teren należy kompleksowo posprzątać.
5.8. Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.
5.9. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia ścieków związanych z realizacją robót i potrzebami socjalnymi. Sposób rozliczenia został określony we wzorze umowy.
5.10. Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP, który będzie współpracował z przedstawicielem użytkownika miejsca terenu budowy wyznaczonym przez Dowódcę Jednostki Wojskowej.
5.11. W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, ppoż., sieci jawnych, niejawnych, sieci telefonicznej, elektrycznej, komputerowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej itp. Wykonawca usunie awarię w ciągu 48 godzin od zdarzenia zgodnie z obowiązującymi Normami. W przypadku nieusunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
5.12. Transport odpadów z terenu budowy winien być przeprowadzony przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia.
5.13. Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie ,,Planu przekazywania w 2022 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych

rzeczy ruchomych sporządzony przez IWspSZ z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży.
5.14. Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki w ramach kosztów ogólnych budowy. Dokument potwierdzający dokonania utylizacji materiałów rozbiórkowych należy dołączyć do dokumentów w dniu odbioru robót. Uwaga: Roboty rozbiórkowe odbywać się będą w pobliżu budynków użytkowanych. Przy sporządzaniu wyceny należy wziąć pod uwagę uciążliwości wynikające z tego tytułu.
II. INFORMACJE O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY
1. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zaproszenia. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż ww. załącznik powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/24wog
4. Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zaleca korzystanie z Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP dostępnej pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/24wog/elearning
5. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
5.1. Formularz ofertowy opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (załącznik nr 1 do Zaproszenia).

5.2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (załącznik nr 2 do Zaproszenia);
5.3. Pełnomocnictwo - w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa w formie lub postaci elektronicznej (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym przez osoby, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych) lub elektroniczną kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z okazanym dokumentem opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza na podstawie 97§2 Prawa o notariacie
5.3.1. W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.
5.3.2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Portal e-usług Smart PZP dostępny pod adresem https://portal.smartpzp.pl/24wog; zwany dalej Portalem/Platformą.
1.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest starszy referent Sekcji Zamówień Publicznych - Urszula KUCHARSKA.
2. Rejestracja Wykonawcy na Platformie jest bezpłatna. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
3. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zaproszenia.
4.1. Wniosek Wykonawca składa za pośrednictwem Platformy w zakładce ,,Pytania do postępowania". Czynność ta nie wymaga logowania

V.INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ,
OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĄ Z WYKONAWCAMI
w przypadku braku potrzeby zamieszczenia załącznika do wysyłanej wiadomości.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na wszystkie bądź wybrane wnioski.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty jest kwota wymieniona w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.
2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wynagrodzenie brutto określone w powyższym ustępie musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające wprost ze specyfikacji technicznej wykonania robót oraz przedmiarów robót jak również inne koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w specyfikacji technicznej i przedmiarach robót obciążają Wykonawcę zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
3. Przy wyliczaniu wartości poszczególnych elementów, należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku, na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując ogólnie przyjęte zasady zaokrągleń. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza się pomija, zaś końcówki 0,5 grosza i wyższe, zaokrągla się do 1 grosza. Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Cena oferty to cena brutto (z naliczonym podatkiem VAT, jeżeli ustawa taki podatek przewiduje).

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Ocenie będą podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne.
2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnienia treści złożonej przez niego oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu odpowiedzi, a także sposobu komunikacji pod rygorem nie rozpatrywania oferty.
3. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty Zamawiający wybierze ofertę według kryterium: Cena oferty brutto - znaczenie 100%,
3.1. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt, pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle formuły arytmetycznej, określonej w pkt 4.1.
4. Kryteria wyboru ofert będą oceniane w skali 0 -100 pkt.
4.1. Za kryterium cenowe X (cena oferty brutto za całość zamówienia) przyznane będą punkty wg zasady:
X = (Cn : Cb) x 100
gdzie:
Cn - cena brutto najkorzystniejszej oferty;
Cb - cena brutto oferty badanej.

5. Sposób przyznawania punktów:
5.1. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5.2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że złożone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
5.3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający niezwłocznie powiadomi na piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru zgodnie z art. 703 § 2 Kodeksu Cywilnego.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
8. Poprawa omyłek:
8.1. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe oraz
8.2. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze treścią niniejszego Zaproszenia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Zaproszeniu.
1.1. Wykonawca, na dwa dni przed podpisaniem umowy dostarczy do Kierownika Infrastruktury przy ul. Nowowiejskiej 20 w Giżycku:
Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie przedmiaru wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów i sprzętu, który będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy (3 egz.). Niniejszy kosztorys

ofertowy będzie stanowił podstawę obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia w przypadku przerwania realizacji robót budowlanych objętych niniejszą umową z winy Wykonawcy, bądź z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Wartość kosztorysu ofertowego musi być zbieżna z wartością złożonej oferty.
1.2. Wykonawca nie później niż w dniu podpisania umowy dostarczy:
Kopię uprawnień i kopię zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, ustanowionego przez Wykonawcę Kierownika budowy, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane).
1.3. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca, który złożył ofertę wspólną, przedłoży kopię umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisaną przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy, niż termin realizacji zamówienia.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (e-mail) bądź telefonicznie.
X. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - WZÓR UMOWY
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, określają wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia.
XI. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o wyborze na stronie internetowej: https://portal.smartpzp.pl/24wog
Wyniki postępowania zostaną przesłane Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
XII. PODWYKONAWSTWO:
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.

XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest reprezentowany przez Komendanta 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku, ul. Nowowiejska 20,11-500 Giżycko, fax: 261 335 641, e-mail: 24wog.kancelariajawna@ron.mil.pl;
? Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi telefoniczne: 261 335 134 lub mailowo: 24wog.kancelariajawna@ron.mil.p
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 19/ZO/2022.
? Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom lub podmiotom zgodnie z wymogiem ustawowym określonym w Ustawie o dostępie do informacji publicznej.
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Uwagi:
UWAGA!
Składanie ofert oraz komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.