Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup materiałów hutniczych - stopów aluminium

Przedmiot:

Zakup materiałów hutniczych - stopów aluminium

Data zamieszczenia: 2022-08-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o
Polna 10
86-200 Chełmno
powiat: chełmiński
+48 732 555 837
fam.projekty@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121988
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Chełmno
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 732 555 837
Termin składania ofert: 2022-09-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1.1.1/2022/08/02/FAM - Zakup materiałów hutniczych - stopów aluminium
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0318/19 - Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego oraz energooszczędnego układu gorącego kanału w formach ciśnieniowych dla stopów metali nieżelaznych

Część 1
Zakup odlewniczych stopów aluminium

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów hutniczych w postaci odlewniczych stopów aluminium o składzie chemicznym z zgodnym z normą PN-EN 1676 lub normami równoważnymi w ilościach jak niżej:
o oznaczenie stopu: 46000, ilość: 21 Mg
o oznaczenie stopu: : 43400, ilość: 7 Mg
o oznaczenie stopu: : 47100, ilość: 11 Mg
o oznaczenie stopu: : 44300, ilość: 7 Mg
Do towaru należy dołączyć atest materiałowy wg normy PN-EN 10204:2006.

CPV: 14600000-7

Dokument nr: 2022-2164-121988, 1.1.1/2022/08/02/FAM

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-12

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
chełmiński
Gmina
Chełmno
Miejscowość
Chełmno

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z Wykonawcą za obopólnym porozumieniem Stron, w przypadku zaistnienia okoliczności, w wyniku których zmiana będzie konieczna w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
3.1 Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach wystąpienia:
> siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą Stron umowy - termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego oraz czas niezbędny na usunięcie jego ewentualnych skutków uniemożliwiających wznowienie prac;
> stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.) - termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego oraz czas niezbędny na usunięcie jego ewentualnych skutków uniemożliwiających wznowienie prac.
> innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca, w tym będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przekazywaniu niezbędnych informacji i dokumentów, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia itp. - wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca - termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.
> konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy - termin realizacji zamówienia zostanie wstrzymany na czas zakończenia niezbędnych zakupów;
> konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej - termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia pisemnego wniosku, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego ustępu, do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.
4. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez Stronę inicjująca zmianę zawierającego między innymi:
4.1 opisu propozycji zmiany,
4.2 uzasadnienia zmiany,
4.3 opisu wpływu zmiany na termin wykonania Umowy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy może być zmienione, gdy:
5.1 nastąpi zmiana stawki podatku VAT,
5.2 w wyniku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia zaistnieje konieczność wprowadzenie zmian w zakresie przedmiotu zamówienia.
6. W umowie mogą być też dokonywane inne zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczególności przyspieszające realizację, obniżające koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększające użyteczność Przedmiotu Umowy, na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez obie strony Umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający łącznie wszystkie następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie - weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
3) Brak powiązań z Zamawiającym - weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy/Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające poprawną realizację zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy/Wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny umożliwiający poprawną realizację zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy/Wykonawcy, którzy posiadają zasoby kadrowe umożliwiające poprawną realizację zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy/Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferent zobowiązany jest do przedstawienia:
- zał. 1. formularz oferty,
- zał. 2 zbiór oświadczeń,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-11
Data ostatniej zmiany
2022-08-11 15:11:41

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryteria dopuszczające:
- złożenie oferty w terminie,
- przygotowanie oferty zgodnie z określonymi wymaganiami,
- przedstawienie wszystkich wymaganych załączników do zapytania ofertowego,
Niespełnienie choćby jednego powyższego kryterium spowoduje odrzucenie oferty.
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena zamówienia:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny (100%).
Oferta, która będzie mieć najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Dominik Bugajski
tel.: +48 732 555 837
e-mail: fam.projekty@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.