Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa sprzętu elektronicznego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa sprzętu elektronicznego

Data zamieszczenia: 2022-08-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wilkołaz
Wilkołaz Pierwszy 9
23-212 Wilkołaz Pierwszy
powiat: kraśnicki
81 821 20 01
gmina@wilkolaz.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Wilkołaz Pierwszy
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 81 821 20 01
Termin składania ofert: 2022-08-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. ,,Klub Seniora w Gminie Wilkołaz"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ - Opis zamó-wienia.
3. Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pn. ,,Klub Seniora w Gminie Wilko-łaz" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lu-belskiego na 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Jeżeli dokumenty zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urzą-dzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jako-ściowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby spełnione zostały wymagania stawiane przez Zmawiającego. Ma-teriały i urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i ce-chy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń za-warte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się na-zwami produktów/producentów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt w opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach użytkowych i cechach jakościowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ - Opis zamó-wienia.
3. Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pn. ,,Klub Seniora w Gminie Wilko-łaz" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lu-belskiego na 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Jeżeli dokumenty zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urzą-dzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jako-ściowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby spełnione zostały wymagania stawiane przez Zmawiającego. Ma-teriały i urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i ce-chy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń za-warte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się na-zwami produktów/producentów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt w opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach użytkowych i cechach jakościowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

CPV: 30213300-8, 33195100-4, 30237460-1, 30237410-6, 48624000-8, 30213100-6, 38652100-1, 32324600-6, 38653400-1, 38651000-3

Dokument nr: 2022/BZP 00302870, IG.271.6.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ugwilkolaz.e-bip.eu/index.phpid=83
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wy-konawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa adresata Urząd Gminy Wilkołaz, identyfikator adresata: /0607092/SkrytkaESP) lub (za wyjątkiem składania ofert) poczty elektro-nicznej adres email Zamawiającego gmina@wilkolaz.pl .
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-blicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePU-AP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wyco-fania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektro-nicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazy-wanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu mini-Portal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi), Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePuap (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administra-cji publicznej (ePUAP) - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
4. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użyt-kownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesy-łanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
3) oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Za-mawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji ,,Dane poświadcze-nia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
5. System miniPortal dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek inter-netowych:
1) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
2) Mozilla Firefox od wersji 15
3) Google Chrom
4) Microsoft Edge.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formula-rzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do ko-munikacji" wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych infor-macji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Podczas komunikacji przez miniPortal i ePuap należy posługiwać się ID postępowania wskazanym w załączniku do SWZ oraz dostępnym na stronie postępowania w miniPortalu (UWAGA - podczas komunikacji nie należy podawać ID postępowania, który generuje się automatycznie w ogłoszeniu o zamówieniu). Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPor-talu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Po-stępowania.
Szczegółowe informacje zawarte są w rozdz. XII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych - zwanym dalej RODO) informujemy, iż:
ADMINISTRA-TOR DANYCH Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Wilkołaz, Wilko-łaz Pierwszy 9, 23-212 Wilkołaz, tel.: 81 821 20 01 email gmi-na@wilkolaz.pl
INSPEKTOR OCHRONY DA-NYCH W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz ko-rzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
e-mail: iod@rodokontakt.pl
CEL PRZETWA-RZANIA DANYCH I PODSTAWY PRZETWARZA-NIA Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) Przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia nego-cjacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz jej udokumentowania,
następnie wobec wykonawcy, który jest osobą fizyczną dane będą przetwarzane
2) w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot przetargu, a także podjęcia czyn-ności niezbędnych przed jej zawarciem, na żądanie wykonawcy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3) w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze wynikającym z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z realizacją zamówienia, przepisów o rachunkowości w ce-lu rozliczeń finansowo-księgowych, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z obowiązkiem ujawniania danych Wykonawcy w zakresie stanowiącym informację publiczną. Dane mogą być także przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4) archiwalnym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Szczegółowe informacje zawarte są w rozdz. II SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-08-19 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przez miniPortal za pośrednictwem ePuap

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.