Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5347z ostatnich 7 dni
22159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup oznakowania przystanków autobusowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup oznakowania przystanków autobusowych

Data zamieszczenia: 2022-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Barczewie
Placu Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
powiat: olsztyński
https://platformazakupowa.pl/transakcja/651226
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Barczewo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
GKTOŚ.272.40.2022 Zakup oznakowania przystanków autobusowych na terenie gminy Barczewo
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Zakup oznakowania przystanków autobusowych na terenie gminy Barczewo. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych 4 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Barczewo pn: ,,Zakup oznakowania przystanków autobusowych na terenie gminy Barczewo. ". 1) Dostarczenie 40 sztuk znaków drogowych informacyjnych D-15 ,,przystanek autobusowy", o wymiarach 6000 mm x 7500 mm, znaki drogowe muszą być wykonane z blachy ocynkowanej od 1,25 mm do 1,5 mm grubości, profil podwójnie gięty, folia odblaskowa typu 2 lub pryzmatycznej, tył znaku zabezpieczony farbą koloru szarego. Słupek o średnicy zewnętrznej 60,3 mm wykonany z rury stalowej, grubość ścianki 2,9 mm, o długości 3,2m oraz komplet uchwytów do ich zamontowania. 2) Tabliczki A4 23 szt. oraz A3 25 szt. informacyjne, wykonane z blachy ocynkowanej lakierowanej, malowanej proszkowo oraz komplet uchwytów do mocownia. 3) Kosze na śmieci- 6 sztuk o następujących parametrach: Pojemność- minimum 30 litrów, Wysokość - minimum 70 cm, obudowa z ocynkowanej blachy pomalowanej proszkowo. 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 651226, GKTOŚ.272.40.2022

Otwarcie ofert: Otwarcia : 26-08-2022 12:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/651226
Składania : 26-08-2022 12:00:00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2022r.

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Załącznik nr 2
do Regulaminu udzielania przez Urząd Miejski w Barczewie
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
kwoty 130.000 zł.
Barczewo, dnia 09.08.2022r.
Znak sprawy: GKTiOŚ.272.40.2022
Z A P Y T A N I E O F E R T O W E
1. ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Miejski w Barczewie, działający w imieniu i na rzecz Gminy Barczewo z siedzibą przy Placu Ratuszowym 1, 11 - 010 Barczewo, REGON: 510743574, NIP: 739-38-44-890
Telefon: (89) 514 83 46 wew. 85
Adres e - mail: agnieszka.kostrupska@barczewo.pl
Strona internetowa: https://platformazakupowa.pl/pn/barczewo
Godziny urzędowania: Poniedziałek 800 - 1600 , Wtorek - Piątek 700 - 1500
Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych 4 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Barczewo pn: ,,Zakup oznakowania przystanków autobusowych na terenie gminy Barczewo. ".
1) Dostarczenie 40 sztuk znaków drogowych informacyjnych D-15 ,,przystanek autobusowy", o wymiarach 6000 mm x 7500 mm, znaki drogowe muszą być wykonane z blachy ocynkowanej od 1,25 mm do 1,5 mm grubości, profil podwójnie gięty, folia odblaskowa typu 2 lub pryzmatycznej, tył znaku zabezpieczony farbą koloru szarego. Słupek o średnicy zewnętrznej 60,3 mm wykonany z rury stalowej, grubość ścianki 2,9 mm, o długości 3,2m oraz komplet uchwytów do ich zamontowania.
2) Tabliczki A4 23 szt. oraz A3 25 szt. informacyjne, wykonane z blachy ocynkowanej lakierowanej, malowanej proszkowo oraz komplet uchwytów do mocownia.
3) Kosze na śmieci- 6 sztuk o następujących parametrach: Pojemność- minimum 30 litrów, Wysokość - minimum 70 cm, obudowa z ocynkowanej blachy pomalowanej proszkowo.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2022r.
4. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: cena
Spośród złożonych ofert zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. W przypadku złożenia ofert z tą samą wartością Wykonawcy zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych, w których podadzą cenę nie wyższą niż w pierwotnej ofercie.
5. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie podobne dostawy.
6. WRAZ Z OFERTĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ: Referencje.
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
Za pomocą Platformy Zakupowej.
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Zakupową Gminy Barczewo, oferty złożone w inny sposób nie będą wzięte pod uwagę.
Termin składania ofert upływa w dniu 17.08.2022r.
9. ISTOTNE WARUNKI POSTĘPOWANIA:
1) Zamawiający i Wykonawca związani są ofertą 30 dni od daty jej złożenia.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3) Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
4) Oferty należy sporządzić w języku polskim.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.
6) Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania przez Urząd Miejski w Barczewie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł. zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Barczewa nr 0050.1.2022 z dnia 03.01.2022 r.
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel...................
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - 16.09.2022r. dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miejski w Barczewie
Placu Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.