Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Szczypce do rur, zestaw pilników do metalu, skórzana torba narzędziowa

Przedmiot:

Szczypce do rur, zestaw pilników do metalu, skórzana torba narzędziowa

Data zamieszczenia: 2022-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: JSW KOKS Spółka Akcyjna
ul. Pawliczka 1
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
32 757 5870
abogusz@jswkoks.pl
https://przyjazn.logintrade.net/zapytania_email,1409021,de8d2e8b7bc94a5944eb8b65ca906543.html
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 757 5870
Termin składania ofert: 2022-08-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szczypce do rur Cobra 250mm, prod Knipex - lub równoważny zamiennik / Zestaw pilników do metalu, 250mm, 5 sztuk (o kształcie: płaski #1, płaski #2, trójkątny #1, półokrągły #1, okrągły #1) / Skórzana torba narzędziowa, bez wyposażenia (Sztywna konstrukcja zabezpieczająca zawartość, Narożniki okute aluminiowymi kątownikami, Wyposażona w odpinany pasek na ramię z możliwością regulacji długości oraz nawleczonym ochronnym naramiennikiem, Rączka jak i wszystkie elementy połączone stalowymi nitami, Klapa torby zamykana za pomocą sprzączek, Wewnątrz komory głównej 6 uchwytów pętlowych na narzędzia) ( ZKR AM634191)
Treść zapytania:
JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej: Zamawiający) zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym i złożenia oferty handlowej.
1. Przedmiot zapytania i miejsce dostawy
1.1. Przedmiot zapytania został wyszczególniony w powyższym zestawieniu. Ewentualne dodatkowe informacje umieszczono w polu "uwagi" lub w załącznikach do niniejszego postępowania.

Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Szczypce do rur Cobra 250mm, prod Knipex - lub równoważny zamiennik 1 szt.
2. Zestaw pilników do metalu, 250mm, 5 sztuk (o kształcie: płaski #1, płaski #2, trójkątny #1, półokrągły #1, okrągły #1) 1 komplet
3. Skórzana torba narzędziowa, bez wyposażenia (Sztywna konstrukcja zabezpieczająca zawartość, Narożniki okute aluminiowymi kątownikami, Wyposażona w odpinany pasek na ramię z możliwością regulacji długości oraz nawleczonym ochronnym naramiennikiem, Rączka jak i wszystkie elementy połączone stalowymi nitami, Klapa torby zamykana za pomocą sprzączek, Wewnątrz komory głównej 6 uchwytów pętlowych na narzędzia) 1 szt.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Szczypce do rur Cobra 250mm, prod Knipex - lub równoważny zamiennik / Zestaw pilników do metalu, 250mm, 5 sztuk (o kształcie: płaski #1, płaski #2, trójkątny #1, półokrągły #1, okrągły #1) / Skórzana torba narzędziowa, bez wyposażenia (Sztywna konstrukcja zabezpieczająca zawartość, Narożniki okute aluminiowymi kątownikami, Wyposażona w odpinany pasek na ramię z możliwością regulacji długości oraz nawleczonym ochronnym naramiennikiem, Rączka jak i wszystkie elementy połączone stalowymi nitami, Klapa torby zamykana za pomocą sprzączek, Wewnątrz komory głównej 6 uchwytów pętlowych na narzędzia) ( ZKR AM634191)"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z2012/285320

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://przyjazn.logintrade.net/zapytania_email,1409021,de8d2e8b7bc94a5944eb8b65ca906543.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
12- 08- 2022 10: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
19- 08- 2022 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://przyjazn.logintrade.net/zapytania_email,1409021,de8d2e8b7bc94a5944eb8b65ca906543.html

Wymagania:
1.2. Miejsce dostawy:
- Koksownia RADLIN ul. Hutnicza 1 44-310 Radlin
1.3. Zamawiający wymaga aby Oferent złożył wraz z ofertą następujące dokumenty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru, lub zrównany z nim mocą wydruk, albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu na dzień nie wcześniejszy niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Oferenta mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedłoży on informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument, wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Oferent ma siedzibę.
- pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
2. Termin dostawy i realizacja dostawy
2.1. Termin dostawy liczony w dniach kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu przekazania Zamówienia/Umowy do Dostawcy.
2.2. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do lokalizacji Zamawiającego w ilości wskazanej w Formularzu, za wyjątkiem pozycji objętych jednostką miary pakiet, w których Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia różnicy w ilości dostarczonego towaru, mieszczącej się w wyznaczonych granicach od - 5 % do +10 % wartości wskazanej przez Zamawiającego w Nazwie produktu.
2.3. O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedający nie będzie dokonywał częściowych dostaw zamówionych towarów ani dostaw przed uzgodnionym terminem. Dostawa częściowa lub przed terminem może być przez Kupującego odrzucona.
2.4. Dostawę towaru należy awizować z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przed planowaną dostawą na adres e-mail: odbiory@jswkoks.pl
3. Gwarancja
Na oferowane produkty zostanie udzielona gwarancja - wymagane min.
-12 miesięcy
4. Termin płatności
4.1. Termin płatności: wymagany 60 dni od daty wystawienia faktury.
4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktur elektronicznych po uzyskaniu zgody i wypełnieniu Oświadczenia.
5. Sposób przygotowania oferty
5.1. Ofertę cenową należy złożyć wypełniając elektroniczny formularz ofertowy (dalej: Formularz).
5.2. Oferty należy składać na produkty:
- -fabrycznie nowe
5.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
5.4. Wykonawca wypełniając Formularz zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto dla każdej z wyszczególnionych pozycji w tabeli, za wyjątkiem tych pozycji, w których jednostką miary jest pakiet. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do podania ryczałtowej ceny netto obejmującej ilość towaru wskazaną w Nazwie produktu uwzględniając tolerancję ilościową towaru w granicach od - 5 % do +10 % wartości wskazanej przez Zamawiającego w Nazwie produktu.
5.5. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5.6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
5.7. Oferta winna zawierać cenę netto podaną w PLN.
5.8. W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż w PLN, Zamawiający dokona przeliczenia wartości oferty na PLN wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający zakończenie terminu przyjmowania ofert.
5.9. Oferta winna zawierać termin dostawy w dniach kalendarzowych.
5.10. Dodatkowo do formularza należy dołączyć:
- - kartę katalogową
5.11. Wszelka korespondencja dotycząca zapytania ofertowego i złożonej oferty odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej Logintrade.
6. Okres ważności oferty
6.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
6.2. Bieg terminu liczony jest od dnia zakończenia przyjmowania ofert.
7. Zastrzeżenia
7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, tym samym unieważniając postępowanie.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia/umowy.
7.3. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
7.4. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację zamówienia w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące u Oferenta.
7.5. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert zmieniających postanowienia zapytania ofertowego.
7.6. Podstawą zawarcia umowy będzie wypełniony formularz zapytania ofertowego oraz zaakceptowanie przez Oferenta ,,Kryteriów formalnych".
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin dostawy liczony w dniach kalendarzowych
UWAGA ! Zamawiający nie będzie dokonywał odbioru częściowych dostaw ani dostaw przed uzgodnionym terminem.
Koszt transportu i opakowania: po stronie dostawcy, warunki dostawy zgodnie z regułami DDP Incoterms 2020.
Termin związania ofertą 30 dni.
Termin płatności 60 dni od dnia wystawienia faktury VAT
Przeczytałem i akceptuję treść Warunków w zamówieniach i umowach zawieranych na Platformie Logintrade, stanowiących załącznik do zapytania ofertowego
Przeczytałem i akceptuję treść Klauzuli Etycznej i Klauzul Antykorupcyjnych, stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.
Przeczytałem i akceptuję treść Informacji na temat przetwarzania danych osobowych, stanowiących załącznik do zapytania ofertowego i zobowiązuje się do przekazania jej osobom uprawnionym do reprezentowania Sprzedającego, osobom kontaktowym lub innym osobom ze strony Sprzedającego biorącym udział w wykonywaniu zamówienia/umowy.

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Agnieszka Bogusz
tel: 32 757 5870
e-mail: abogusz@jswkoks.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.