Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa rur stalowych

Przedmiot:

Dostawa rur stalowych

Data zamieszczenia: 2022-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16
31-060 Kraków
powiat: Kraków
Tel.: +48 126281319/ 126281117
publiczne.krakow@psgaz.pl
https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/69054
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 126281319/
Termin składania ofert: 2022-09-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA rur stalowych w podziale na 2 części zamówienia

Numer referencyjny: PSGKR.ZZSP.901.9.22
II.1.2)Główny kod CPV
44163100 Rury
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych rur stalowych w izolacji fabrycznej dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie w podziale na 2 części zamówienia.

Część 1:

a) DOSTAWA rur DN200, o łącznej długości 2 591 m (słownie metrów: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden), w okolicy miejscowości Klucze, gmina Klucze, powiat Olkuski;

b) DOSTAWA rur DN150, o łącznej długości 4 487 m (słownie metrów: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem), w okolicy miejscowości Klucze, gmina Klucze, powiat Olkuski;

Część 2:

a) DOSTAWA rur DN150, o łącznej długości 1 786 m (słownie metrów: jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt sześć), w okolicy miejscowości Bukowno, gmina Bukowno, powiat Olkuski;

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1 - DOSTAWA rur stalowych DN200 i DN150 w izolacji fabrycznej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W okolicy miejscowości Klucze, gmina Klucze, powiat Olkuski;

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 zamówienia:

a) DOSTAWA rur DN200, o łącznej długości 2 591 m (słownie metrów: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden),

- DN200 (219,1 × 6,3), bez szwu (SMLS), poziom specyfikacji wyrobu PSL2, stan dostawy N, o normatywnej granicy plastyczności Rt0,5 = 360 N/mm2, w gatunku L360N, wykonana zgodnie z normą PN-EN ISO 3183 i minimalnej grubości ścianki 6,3 mm, w izolacji fabrycznej 3LPE wg PN-EN ISO 21809-1, klasa powłoki B, klasa grubości powłoki B3, końce rur ukosowane, zabezpieczone kołpakami,

b) DOSTAWA rur DN150, o łącznej długości 4 487 m (słownie metrów: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem),

- DN150 (168,3 × 5,6), bez szwu (SMLS), poziom specyfikacji wyrobu PSL2, stan dostawy N, o normatywnej granicy plastyczności Rt0,5 = 360 N/mm2, w gatunku L360N, wykonana zgodnie z normą PN-EN ISO 3183 i minimalnej grubości ścianki 5,6 mm, w izolacji fabrycznej 3LPE wg PN-EN ISO 21809-1, klasa powłoki B, klasa grubości powłoki B3, końce rur ukosowane, zabezpieczone kołpakami.

Szczegółowe informacje na temat warunków realizacji przedmiotu zamówienia, zawarte są w Załączniku nr 6 do SWZ (Projekt Umowy). Wymagane są oferty dotyczące zakupu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2 - DOSTAWA rur stalowych DN150 w izolacji fabrycznej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W okolicy miejscowości Bukowno, gmina Bukowno, powiat Olkuski;

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 zamówienia:

a) DOSTAWA rur DN150, o łącznej długości 1 786 m (słownie metrów: jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt sześć), w okolicy miejscowości Bukowno, gmina Bukowno, powiat Olkuski;

- DN150 (168,3 × 6,3), bez szwu (SMLS), poziom specyfikacji wyrobu PSL2, stan dostawy N, o normatywnej granicy plastyczności Rt0,5 = 360 N/mm2, w gatunku L360N, wykonana zgodnie z normą PN-EN ISO 3183 i minimalnej grubości ścianki 6,3 mm, w izolacji fabrycznej 3LPE wg PN-EN ISO 21809-1, klasa powłoki B, klasa grubości powłoki B3, końce rur ukosowane, zabezpieczone kołpakami.

Szczegółowe informacje na temat warunków realizacji przedmiotu zamówienia, zawarte są w Załączniku nr 6 do SWZ (Projekt Umowy). Wymagane są oferty dotyczące zakupu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 44163100

Dokument nr: 445619-2022, PSGKR.ZZSP.901.9.22

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 09/09/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi po ich odszyfrowaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

-nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zamowienia.psgaz.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/69054

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/09/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W okolicy miejscowości Klucze, gmina Klucze, powiat Olkuski;

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W okolicy miejscowości Bukowno, gmina Bukowno, powiat Olkuski;

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/12/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/08/2022

Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

- dla Części nr 1: 5.000,00 zł;

- dla Części nr 2: 2.000,00 zł;

Szczegółowy opis dotyczący wniesienia wadium opisano w pkt 12. SWZ.

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, jednakże przed dokonaniem samej czynności podpisania Umowy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 1% wartości ceny ofertowej brutto.

Szczegółowy opis dotyczący wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisano w pkt 20. SWZ.

Kontakt:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252496411
ul. Gazowa 16
Kraków
Kod NUTS: PL Polska
31-060
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kołek, Jolanta Sieńko
E-mail: publiczne.krakow@psgaz.pl
Tel.: +48 126281319/ 126281117

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.