Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie przeglądów okresowych oraz napraw systemu elektroenergetycznego

Przedmiot:

Wykonanie przeglądów okresowych oraz napraw systemu elektroenergetycznego

Data zamieszczenia: 2022-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
22 363 71 00
anna.babiuch@pgnig.pl22
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 22 363 71 00
Termin składania ofert: 2022-08-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania
Wykonanie przeglądów okresowych oraz napraw systemu elektroenergetycznego na obiektach PGNiG SA, Oddział w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia
Wykonanie przeglądów okresowych oraz napraw systemu elektroenergetycznego na obiektach PGNiG SA, Oddział w Zielonej Górze

Dokument nr: NL/PGNG/22/7721/OZ/EU

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert
24.08.2022 10:30
Siedziba Zamawiającego

Specyfikacja:
Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia
przetargi.pgnig.pl

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
24.08.2022 10:00
Zgodnie z rozdziałem XI. do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
wymagany
Wymagany termin realizacji zamówienia - zgodnie z zapisami § 2 ust.1 projektu umowy odpowiednio dla części, tj.
Dla części 1: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy od dnia 08.09.2022 do dnia 31.10.2022 r. przy czym prace naprawcze na obiekcie należy zakończyć do dnia 23.09.2022r.
Dla części 2: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy od dnia 19.09.2022r. do dnia 30.09.2022 r. przy czym prace naprawcze na obiekcie należy zakończyć do dnia 23.09.2022 r.
Miejsce realizacji zamówienia
KRNiGZ Dębno , w m. Barnówko ; 74-400 Dębno

Wymagania:
Informacje na temat wadium
nie jest wymagane
Kryteria oceny ofert
Część 1: Prace obsługowe na rozdzielni 15kV oraz układach kompresora 5400 :
Cena brutto (100% cena brutto), Waga(%): 100

Część 2: Prace obsługowe na instalacjach pomocniczych obiektu:
Cena brutto (100% cena brutto), Waga(%): 100

Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie Zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
część 1:
b.1. Dysponują co najmniej 4 osobami przewidzianymi do wykonywania zadania, które muszą:
- posiadać doświadczenie dotyczące przeglądów konserwacyjnych rozdzielnic i suchych transformatorów SN firmy ABB,
- legitymować się minimum trzyletnim stażem pracy przy wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych rozdzielnic i suchych transformatorów SN firmy ABB,
- posiadać świadectwa kwalifikacyjne wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją oraz dozorem urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U.2003.89.828 z dalszymi zmianami) dla wymaganego poziomu napięcia.
b.2 wykonali w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 prace w zakresie wykonania przeglądów konserwacyjnych rozdzielnic i suchych transformatorów SN firmy ABB obejmujące swym zakresem prac objęte przedmiotem umowy a wartości każdej z usług nie może być mniejsza niż 15 000,00 zł netto
część 2:
b.1. Dysponują co najmniej 2 osobami przewidzianymi do wykonywania zadania, które muszą:
- posiadać doświadczenie w zakresie wykonywania prac na instalacjach elektrycznych z wykorzystaniem technik alpinistycznych
- legitymować się minimum trzyletnim stażem pracy przy wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych systemów rezerwowego zasilania,
- posiadać świadectwa kwalifikacyjne wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją oraz dozorem urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U.2003.89.828 z dalszymi zmianami) dla wymaganego poziomu napięcia.
b.2. wykonali w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- co najmniej 2 prace w zakresie wykonywania przeglądów i obsługi serwisowej systemów gwarantowanego napięcia firmy MEDCOM oraz
- co najmniej 2 prace w zakresie wykonywania przeglądów i napraw oświetlenia technologicznego instalacji technologicznych kopalni ropno-gazowych z wykorzystaniem technik alpinistycznych a wartości każdej z usług nie może być mniejsza niż 30 000,00 zł netto.

Dokumenty na potwierdzenie spełnienia opisanych warunków w zakresie wykonanych prac: list referencyjny lub kopie protokołów serwisowych, z których wynikać będzie szczegółowy zakres wykonanej/wykonywanej usługi zatwierdzonych przez Odbiorcę.
W przypadku przedstawienia referencji obowiązkiem Wykonawcy jest stworzenie załącznika technicznego, w którym Wykonawca opisze instalację stanowiącą podstawę wystawionych referencji a opis ten będzie potwierdzony przez właściciela instalacji, na której realizowany była usługa.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Wymagania dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu Postępowania bez podania przyczyny wskutek:
1) odwołania Postępowania do upływu terminu na składanie ofert,
2) zamknięcia Postępowania po upływie terminu składania ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia Postępowania wskutek odwołania lub zamknięcia Postępowania
Inne uwagi
W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, powinien śledzić informacje zamieszczone na tej stronie.
Termin związania ofertą
22.10.2022

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
Część 1: Prace obsługowe na rozdzielni 15kV oraz układach kompresora 5400 :
Cena brutto (100% cena brutto), Waga(%): 100
Część 2: Prace obsługowe na instalacjach pomocniczych obiektu:
Cena brutto (100% cena brutto), Waga(%): 100
Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie Zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
część 1:
b.1. Dysponują co najmniej 4 osobami przewidzianymi do wykonywania zadania, które muszą:
- posiadać doświadczenie dotyczące przeglądów konserwacyjnych rozdzielnic i suchych transformatorów SN firmy ABB,
- legitymować się minimum trzyletnim stażem pracy przy wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych rozdzielnic i suchych transformatorów SN firmy ABB,
- posiadać świadectwa kwalifikacyjne wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją oraz dozorem urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U.2003.89.828 z dalszymi zmianami) dla wymaganego poziomu napięcia.
b.2 wykonali w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 prace w zakresie wykonania przeglądów konserwacyjnych rozdzielnic i suchych transformatorów SN firmy ABB obejmujące swym zakresem prac objęte przedmiotem umowy a wartości każdej z usług nie może być mniejsza niż 15 000,00 zł netto
część 2:
b.1. Dysponują co najmniej 2 osobami przewidzianymi do wykonywania zadania, które muszą:
- posiadać doświadczenie w zakresie wykonywania prac na instalacjach elektrycznych z wykorzystaniem technik alpinistycznych
- legitymować się minimum trzyletnim stażem pracy przy wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych systemów rezerwowego zasilania,
- posiadać świadectwa kwalifikacyjne wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją oraz dozorem urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U.2003.89.828 z dalszymi zmianami) dla wymaganego poziomu napięcia.
b.2. wykonali w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- co najmniej 2 prace w zakresie wykonywania przeglądów i obsługi serwisowej systemów gwarantowanego napięcia firmy MEDCOM oraz
- co najmniej 2 prace w zakresie wykonywania przeglądów i napraw oświetlenia technologicznego instalacji technologicznych kopalni ropno-gazowych z wykorzystaniem technik alpinistycznych a wartości każdej z usług nie może być mniejsza niż 30 000,00 zł netto.
Dokumenty na potwierdzenie spełnienia opisanych warunków w zakresie wykonanych prac: list referencyjny lub kopie protokołów serwisowych, z których wynikać będzie szczegółowy zakres wykonanej/wykonywanej usługi zatwierdzonych przez Odbiorcę.
W przypadku przedstawienia referencji obowiązkiem Wykonawcy jest stworzenie załącznika technicznego, w którym Wykonawca opisze instalację stanowiącą podstawę wystawionych referencji a opis ten będzie potwierdzony przez właściciela instalacji, na której realizowany była usługa.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Wymagania dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu Postępowania bez podania przyczyny wskutek:
1) odwołania Postępowania do upływu terminu na składanie ofert,
2) zamknięcia Postępowania po upływie terminu składania ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia Postępowania wskutek odwołania lub zamknięcia Postępowania
Inne uwagi
W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, powinien śledzić informacje zamieszczone na tej stronie.
Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia
przetargi.pgnig.pl
Miejsce realizacji zamówienia
KRNiGZ Dębno , w m. Barnówko ; 74-400 Dębno
Termin związania ofertą
22.10.2022

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Anna Babiuch

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.