Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Wykonanie instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
powiat: Toruń
Telefon: 56 63 98 119
sekretariat@mpo.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 56 63 98 11
Termin składania ofert: 2022-08-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybór Wykonawcy, który wykona nową instalację elektryczną w budynku gospodarczym oraz jednej części wiaty W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy Ul. Dwernickiego 15-15A dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, zgodnie z parametrami określonymi w punkcie 2.

2. Parametry instalacji:
Instalacja elektryczna powinna zostać poprowadzona od głównej skrzynki rozdzielczej znajdującej się na zewnątrz do środkowej części wiaty gdzie powinna znaleźć się rozdzielnica elektryczna zawierająca główne zabezpieczenie 3-fazowe na pomieszczenie gospodarcze oraz jedno zabezpieczenie l-fazowe do zabezpieczenia gniazdka podwójnego zainstalowanego we wiacie. Kabel energetyczny powinien być minimum YKY 5\\\\6mm2 zabezpieczony przed uszkodzeniami poprowadzony dachem miedzy skrzynką rozdzielczą zewnętrzną a wiatą ora/, między wiatą a pomieszczeniem gospodarczym. Rozdzielnica główna powinna zostać rozbudowana o dodatkowe zabezpieczenie. Budynek gospodarczy wykonany jest z konstrukcji stalowej oraz blachy trapezowej tzw. "garaż blaszak"
a) Pomieszczenie Gospodarcze:
- rozdzielnica z zabezpieczeniami:
Zabezpieczenie do 2 obwodów na 2 rzędy oświetlenia po 3 podwójne oprawy hermetyczne na tuby LED I50cm=6 sztuk
Zabezpieczenie do 3 obwodów na 3 gniazdka podwójne hermetyczne
- Podwójne Oprawy hermetyczne z tubami LED 150cm=6 sztuk
- 3 gniazdka podwójne hermetyczne
- 1 włącznik do światła podwójny
b) Środkowa Część wiaty:
-główna rozdzielnica z zabezpieczeniami:
Zabezpieczenie główne 3fazowe na pomieszczenie gospodarcze
Zabezpieczenie 1 fazowe na gniazdko podwójne
-gniazdko podwójne hermetyczne
3. Usługa będzie realizowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami.
4. Instalacja zostanie wykonana w miejscach uzgodnionych wraz z inwestorem.
5. Wykonawca po wykonanej pracy dostarczy projekt wraz ze schematami elektrycznymi i pomiarami elektrycznymi.
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
7. Materiał)' muszą być nowe. wolne od wad fizycznych i prawnych.
8. Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji na całą instalację.
9. Wymagana wizja lokalna.
10.Instalacja musi zostać uruchomiona i ma działać.

Dokument nr: IE/P-72/2022

Składanie ofert:
VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1. Ofertę należy sporządzić z należytą starannością w języku polskim, w formie elektronicznej (skan podpisanego formularza stanowiącego załącznik I do Zapytania). Zamawiający nic dopuszcza możliwości wprowadzania przez wykonawców zmian w zakresie formularza.
2. Oferta winna być podpisana przez wykonawcę zgodnie z regułami jego reprezentacji. Należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik.
3. W przypadku wprowadzania poprawek do treści ofert)- jeszcze przed jej złożeniem, każdą poprawkę należy nanieść czytelnie, przekreślając wcześniejszy błędny zapis i wpisując obok niego zapis poprawny. Obok tak sporządzonej poprawki należy umieścić podpis wykonawcy zgodny z regułami jego reprezentacji oraz wpisać datę naniesienia poprawki.
4. Ofertę należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skan podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego: sekretariat@mpo.torun.pl.
W tytule maila powinna znaleźć się informacja: OFERTA_ZAPYTANIE_OFERTOWE_ wykonanie instalacji elektrycznej PSZOK Dwernickiego 15-15A.
5. Oferty należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.08.2022r do godz. 10:00 na wskazany powyżej adres e-mail.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania usługi
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do 20.09.2022r.

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego otwartego . przewidzianego dla postępowań, których wartość szacunkowa jest niższa niż 130 000 zł. na podstawie wewnętrznych procedur Zamawiającego, w sposób przejrzysty, proporcjonalny i zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
2. Do zamówienia, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (D/..U.2021 poz. 1129) ww. ustawa nie ma zastosowania.
3. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
V. Warunki udziału w postępowaniu
0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę
1 doświadczenie, znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
VI. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Kserokopię potwierdzoną ze zgodnością z oryginałem aktualnej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000PLN.
4. Kserokopię uprawnień do wykonywania funkcji inspektora nadzoru nad budową instalacji energetycznych do lkV.
6. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
IX. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XI. Udzielenie zamówienia
Wykonawca, którego oferta cenowa zostanie wybrana jako najkorzystniejsza otrzyma zlecenie na wykonanie usługi.
XII. Postanowienia umowy/zamówienia
1. Płatność za wykonaną usługę dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po realizacji usługi.
2. Do faktury należy podłączyć protokół odbioru prac podpisany przez obie strony.
3. Termin płatności za wykonaną dostawę będzie wynosił 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia prawidłowej faktury VAT.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy.
5. W przypadku nienależytego, nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 15% wartości umowy brutto, odpowiednio za każdy dzień zwłoki.
6. W przypadku awarii bądź uszkodzenia zaistniałego nie z winy inwestora w trakcie gwarancji wykonawca zobowiązany jest na naprawę w ciągu 5 dni roboczych.
7. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić należności z tytułu kary umownej bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę.
XITT. Unieważnienie postępowania
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania.
XIV. Środki ochrony prawnej
Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej wskazane w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
VII Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny za realizację całego zamówienia - cena 100%.
XV. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20 16. str. 1). dalej ..RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159. 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy W Toruniu pod numerem KRS 0000151221. NIP 879-016-92-80. REGON 870525973. tel. 56-63-98-119. e-mail: sekretariat@mpo.torun.pl (dalej: MPO);
2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@mpo.torun.pl lub pisemnie na adres siedzibą administratora (jak wyżej);
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywając)' na MPO:
-I. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania:
5. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów, na których zasoby powołują się wykonawcy:
6. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres. NIP. REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję, wpływającą do MPO w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego:
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane: organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze i innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MPO przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.:
8. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane i przekazane sądom i prokuraturze, podwykonawcom MPO. czyli podmiotom z których usług MPO korzysta w ramach prowadzonej działalności w postaci banków, firm informatycznych dostarczających rozwiązania informatyczne, ubezpieczycieli, agencji reklamowych, inne podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Gminie Miasta Toruń:
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych Osobowych;
- dostępu do swoich danych osobowych:
- ich sprostowania:
- ograniczenia ich przetwarzania;
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych:
- wniesienia sprzeciwu.
10.W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrom' Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa): I 1 .Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej: l2.Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podej mowani u dec wj i.
Jednocześnie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń . o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Kontakt:
X. Sposób porozumiewania się i dane kontaktowe
W toku postępowania Zamawiając)' i Wykonawcy będą się porozumiewać, w tym składać wnioski i oświadczenia pisemnie lub drogą elektroniczną. Adres e-mail Zamawiającego do korespondencji: sekretariat@mpo.torun.pl
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Sławomir Kalota, adres e-mail: slawomir.katola@mpo.torun.pl. nr tel. 691517145.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.