Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5347z ostatnich 7 dni
22159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2022-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA CIESZYN
Rynek 1
43-400 Cieszyn
powiat: cieszyński
334794200
przetargi@um.cieszyn.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
Województwo: śląskie
Miasto: Cieszyn
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 334794200
Termin składania ofert: 2022-08-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach projektu ,,Cieszyn-miasto samowystarczalne", przedsięwzięcie ,, Zielony Cieszyn! Czyli chronimy i wypoczywamy"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla wybranych obszarów,
2) świadczenie nadzoru autorskiego nad realizacją.
1.2. Opracowane w ramach niniejszego zamówienia dokumentacje projektowo-kosztorysowe winny obejmować następujące miejsca:
1. Rezerwat przyrody ,, Lasek Miejski nad Puńcówką";
1) uporządkowanie fragmentów infrastruktury technicznej na terenie rezerwatu w tym budowa/przebudowa ścieżek, przebudowa balustrady wzdłuż Młynówki;
2) projekty przebudowy/budowy mostków wskazanych w załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ,
3) uporządkowanie spływu wód deszczowych z Ul. Błogockiej w tym:
a. jar na tyłach budynku Błogocka 30
a) udrożnienie bądź przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku od Ul. Błogockiej do jaru z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych ze wszystkich budynków wielorodzinnych w tym rejonie,
b) dostosowanie wysokości istniejących komór studni z włazami do poziomu projektowanej ścieżki na długości całego jaru,
c) utworzenie progów wodnych na długości całego jaru,
b. uchwycenie wód deszczowych spływających do jaru z Ul. Błogockiej w rejonie budynku nr 39 poprzez przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej z udrożnieniem istniejącej kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem przerwanych kanałów w wyniku wystąpienia osuwiska.
4) ustawienie nowych elementów tzw. małej architektury (ławki, kosze na śmieci);
5) kształtowanie właściwego składu gatunkowego poprzez usunięcie gatunków obcych, w tym inwazyjnych ( m.in. Czermecha amerykańska, dąb czerwony, klon jesionoiglasty, grochodrzew, winobluszcz pięciolistkowy, niecierpek gruczołowaty oraz rdestowce Reynoutria sp.);
6) kształtowanie właściwych warunków siedliskowych ( głównie świetlnych), przede wszystkim z uwagi na wymagania i stan populacji cieszynianki wiosennej Hacquetia epipactis oraz ograniczenie możliwości wnikania gatunków synantropijnych i światłożądnych;
7) ograniczenie penetracji rezerwatu przez ludzi (poza wytyczonymi szlakami komunikacyjnymi) i skanalizowanie ruchu pieszego;
8) inwentaryzacja drzewostanu z wskazaniem drzew do usunięcia (w szczególności porażonych holenderską chorobą wiązów) oraz określeniem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych (w szczególności drzew rosnących wzdłuż ciągów pieszych oraz granic rezerwatu, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia);
9) projekt nasadzeń drzew w formie nieregularnego szpaleru wzdłuż wschodniego brzegu Młynówki (poza granicami rezerwatu);
2. Rezerwat przyrody ,, Lasek Miejski nad Olzą"
a) przebudowa tzw. Schodów Waltera (Zamawiający preferuje wykonanie lekkiej i trwałej konstrukcji z wykorzystaniem np. stalowych kratownic, z uwzględnieniem możliwości korzystania z mostku przez osoby z psami);
b) wykonanie kładki dla pieszych nad suchym korytem Młynówki - dz. nr 59 obr. 61 (Zamawiający preferuje wykonanie lekkiej i trwałej konstrukcji z wykorzystaniem np. stalowych kratownic, z uwzględnieniem możliwości korzystania z mostku przez osoby z psami);
c) trwałe zabezpieczenie pozostałości dwóch piwnic w skarpie rezerwatu;
d) projekty nasadzenia drzew i krzewów ,,ekotonowe" wzdłuż zachodniej granicy rezerwatu;
e) projekty stabilizacji nawierzchni (kruszywem naturalnym, np. tłuczniem dolomitowym; bez obrzeży) ścieżki biegnącej od miejsca piknikowego do schodów Waltera;
f) projekt nasadzeń drzew w formie nieregularnego szpaleru wzdłuż zachodniego brzegu Młynówki (poza granicami rezerwatu);
3. użytek ekologiczny ,,Łęg nad Puńcówką".
a) Projekt pielęgnacja drzewostanu (w ograniczonym zakresie, pod kątem zagrożeń dla terenów położonych poza granicami chronionego obszaru, w tym koryta Puńcówki);
b) projekt nasadzeń drzew, głównie wzdłuż brzegu Puńcówki;
4. zespół przyrodniczo-krajobrazowy ,,Lasek Miejski w Błogocicach":
a) projekty fragmentarycznej stabilizacji nawierzchni (kruszywem naturalnym, np. tłuczniem dolomitowym; bez obrzeży) tzw. drogi do Trzyńca, biegnącej przez obszar chroniony;
b) uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w północnej części zespołu z zastosowaniem elementów małej retencji w celu spowolnienia spływu wód;
c) wprowadzenie elementów małej retencji i zabezpieczeń przeciwerozyjnych w jarze na granicy rezerwatu i zespołu;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ

CPV: 71000000-8, 71320000-7

Dokument nr: 2022/BZP 00304950, ZPIF.271.1.12.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej przetargi@um.cieszyn.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do
Formularza do komunikacji ,2.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB, 4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku"dostępnego na ePUAP i dostępnionego również na miniPortalu pod rygorem odrzucenia. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem oraz adres e-mail. 5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie lektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.6.Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika",dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r.poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.9.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta oraz dokumentów składanych wraz z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, ID postępowania lub nr referencyjnym ZPIF.271.1.12.2022). Korespondencja przesłana za pomocą ,,Formularz do komunikacji" nie może być szyfrowana,10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z2020 poz. 2415). 11. Pełna informacja znajduje się w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że:1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel: 33 479 42 00, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl;2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych:Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl;3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
ZPIF.271.1.12.2022pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach projektu ,,Cieszyn-miasto samowystarczalne", przedsięwzięcie ,, Zielony Cieszyn! Czyli chronimy i wypoczywamy" prowadzonym w trybie podstawowym o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych. b. art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celu realizacji umowy, jeżeli oferta będzie najkorzystniejsza,4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019
r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp", a także firmy
informatyczne świadczące usługi IT dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie, organy kontroli; 5.Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przez okres 5
lat począwszy od roku następnego od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
ten, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8. posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących1; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9.nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 76 uPzp, skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,2. W związku z art. 19 ust. 3
zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-08-26 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres skrzynki e-puap urzędu Miejskiego w Cieszynie: /u390efc0tm/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPIF.271.1.12.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla wybranych obszarów,
2) świadczenie nadzoru autorskiego nad realizacją.
1.2. Opracowane w ramach niniejszego zamówienia dokumentacje projektowo-kosztorysowe winny obejmować następujące miejsca:
1. Rezerwat przyrody ,, Lasek Miejski nad Puńcówką";
1) uporządkowanie fragmentów infrastruktury technicznej na terenie rezerwatu w tym budowa/przebudowa ścieżek, przebudowa balustrady wzdłuż Młynówki;
2) projekty przebudowy/budowy mostków wskazanych w załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ,
3) uporządkowanie spływu wód deszczowych z ul. Błogockiej w tym:
a. jar na tyłach budynku Błogocka 30
a) udrożnienie bądź przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Błogockiej do jaru z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych ze wszystkich budynków wielorodzinnych w tym rejonie,
b) dostosowanie wysokości istniejących komór studni z włazami do poziomu projektowanej ścieżki na długości całego jaru,
c) utworzenie progów wodnych na długości całego jaru,
b. uchwycenie wód deszczowych spływających do jaru z ul. Błogockiej w rejonie budynku nr 39 poprzez przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej z udrożnieniem istniejącej kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem przerwanych kanałów w wyniku wystąpienia osuwiska.
4) ustawienie nowych elementów tzw. małej architektury (ławki, kosze na śmieci);
5) kształtowanie właściwego składu gatunkowego poprzez usunięcie gatunków obcych, w tym inwazyjnych ( m.in. Czermecha amerykańska, dąb czerwony, klon jesionoiglasty, grochodrzew, winobluszcz pięciolistkowy, niecierpek gruczołowaty oraz rdestowce Reynoutria sp.);
6) kształtowanie właściwych warunków siedliskowych ( głównie świetlnych), przede wszystkim z uwagi na wymagania i stan populacji cieszynianki wiosennej Hacquetia epipactis oraz ograniczenie możliwości wnikania gatunków synantropijnych i światłożądnych;
7) ograniczenie penetracji rezerwatu przez ludzi (poza wytyczonymi szlakami komunikacyjnymi) i skanalizowanie ruchu pieszego;
8) inwentaryzacja drzewostanu z wskazaniem drzew do usunięcia (w szczególności porażonych holenderską chorobą wiązów) oraz określeniem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych (w szczególności drzew rosnących wzdłuż ciągów pieszych oraz granic rezerwatu, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia);
9) projekt nasadzeń drzew w formie nieregularnego szpaleru wzdłuż wschodniego brzegu Młynówki (poza granicami rezerwatu);
2. Rezerwat przyrody ,, Lasek Miejski nad Olzą"
a) przebudowa tzw. Schodów Waltera (Zamawiający preferuje wykonanie lekkiej i trwałej konstrukcji z wykorzystaniem np. stalowych kratownic, z uwzględnieniem możliwości korzystania z mostku przez osoby z psami);
b) wykonanie kładki dla pieszych nad suchym korytem Młynówki - dz. nr 59 obr. 61 (Zamawiający preferuje wykonanie lekkiej i trwałej konstrukcji z wykorzystaniem np. stalowych kratownic, z uwzględnieniem możliwości korzystania z mostku przez osoby z psami);
c) trwałe zabezpieczenie pozostałości dwóch piwnic w skarpie rezerwatu;
d) projekty nasadzenia drzew i krzewów ,,ekotonowe" wzdłuż zachodniej granicy rezerwatu;
e) projekty stabilizacji nawierzchni (kruszywem naturalnym, np. tłuczniem dolomitowym; bez obrzeży) ścieżki biegnącej od miejsca piknikowego do schodów Waltera;
f) projekt nasadzeń drzew w formie nieregularnego szpaleru wzdłuż zachodniego brzegu Młynówki (poza granicami rezerwatu);
3. użytek ekologiczny ,,Łęg nad Puńcówką".
a) Projekt pielęgnacja drzewostanu (w ograniczonym zakresie, pod kątem zagrożeń dla terenów położonych poza granicami chronionego obszaru, w tym koryta Puńcówki);
b) projekt nasadzeń drzew, głównie wzdłuż brzegu Puńcówki;
4. zespół przyrodniczo-krajobrazowy ,,Lasek Miejski w Błogocicach":
a) projekty fragmentarycznej stabilizacji nawierzchni (kruszywem naturalnym, np. tłuczniem dolomitowym; bez obrzeży) tzw. drogi do Trzyńca, biegnącej przez obszar chroniony;
b) uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w północnej części zespołu z zastosowaniem elementów małej retencji w celu spowolnienia spływu wód;
c) wprowadzenie elementów małej retencji i zabezpieczeń przeciwerozyjnych w jarze na granicy rezerwatu i zespołu;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej w opracowaniu dokumentacji projektowej mostu/kładki o rozpiętości min 5m.
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie osoby wskazanej eksperta z zakresu botaniki opisanego w pkt. 5.1.4.4. lit b)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
5.1.4.4. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (Zgodnie z art. 116 ustawy Pzp).
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje (będzie dysponować) i skieruje do realizacji zamówienia
a) osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjnej posiadającą doświadczenie w opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej mostu/kładki o rozpiętości co najmniej 5m.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli osoba wskazana na potwierdzenie opracowała wymienione dokumentacje projektowe samodzielnie lub jako członek szerszego zespołu jako jego kierownik.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. Specjalności.
b) o najmniej jedną osobę posiadającą dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł magistra nauk przyrodniczych) z zakresu: biologia lub leśnictwo lub ochrona środowiska oraz doświadczenie w zakresie sporządzania inwentaryzacji przyrodniczej/pełnienia nadzoru przyrodniczego i spełniającej wymogi eksperta z zakresu botaniki (botanik, fitosocjolog), przez co należy rozumieć:
wykazanie się autorstwem/współautorstwem co najmniej:
- jednej pracy o charakterze inwentaryzacji przyrodniczej / ekspertyzy przyrodniczej / monitoringu przyrodniczego z zakresu botaniki, obejmujących określenie stanu zachowania z zastosowaniem metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska siedlisk przyrodniczych/gatunków roślin będących przedmiotem ochrony
lub
- jednego planu ochrony obiektów chronionych (plan zadań ochronnych obszarów Natura 2000, plan ochrony obszarów Natura 2000, parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych).
c) dysponuje (będzie dysponować) i skieruje do realizacji zamówienia osobę posiadającą wykształcenie i uprawnienia dendrologa.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania). Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku gdy w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w
pkt 2.
3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (jeżeli dotyczy),
5. oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art.
125 ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej wymienionych przypadkach:
1) zmiany ogólne:
A. możliwa jest:
a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy,
b) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego / Wykonawcę,
c) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej,
d) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu podwykonawstwa.
B. nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.
2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy:
A. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie usług ze względu na:
a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez urzędy),
b) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp.
c) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,
d) konieczność wystąpienia o odstępstwo od warunków technicznych;
e) zmiany stanu prawnego, które mają wpływ na zakres opracowania dokumentacji projektowej
f) zmiany niezbędne do uwzględnienia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego (np. uwzględnienie wytycznych do dofinansowania itp.),
g) niesprzyjające warunki atmosferyczne (dotyczy prac w terenie),
h) działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej,
i) interes Zamawiającego,
j) inne niż ,,siła wyższa" (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ i dokumentacją,
k) konieczność przerwania robót w wyniku nakazu organu administracji państwowej, nie związana bezpośrednio z wykonywanymi robotami,
l) każdy przypadek ,,siły wyższej" rozumianej jako zdarzenie o charakterze przypadkowym lub
naturalnym (żywiołowym), którego skutkom nie można zapobiec.
B. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeżeli
przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3) Zmiany rzutujące na wynagrodzenie:
Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:
a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) z obniżeniem kosztów wykonania usług a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,
c) z rezygnacją przez Zamawiającego z części usług,
d) z rozliczeniem wynikającym z iloczynu faktycznie wykonanych usług i ich wartości ofertowych,
e) usługi dodatkowe,
2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1) Sposób inicjowania zmian:
a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.
2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy lub Zamawiającego, itp.
3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w ust. 3, pkt 1) lit. a) i b) może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej w opracowaniu dokumentacji projektowej mostu/kładki o rozpiętości min 5m.
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie osoby wskazanej eksperta z zakresu botaniki opisanego w pkt. 5.1.4.4. lit b)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-09-24

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.