Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4878z ostatnich 7 dni
19691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego...

Przedmiot:

Roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego KUL

Data zamieszczenia: 2022-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
ul. Aleje Racławickie 14
20-950 Lublin
powiat: Lublin
dzp@kul.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/651758
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego KUL
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego KUL z przeznaczeniem na archiwum akt, pracownię konserwacji zbiorów oraz magazyny książek stanowiące zaplecze biblioteki uniwersyteckiej w Lublinie przy Ul. Konstantynów 1. (działki nr ewid. 17, 18/2, obręb 15 Konstantynów), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 10 do SWZ.

CPV: 45214400-4

Dokument nr: 2022/BZP 00305076, AZP.274.36/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/kul
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kul
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/kul.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie wnioski,
zawiadomienia, informacje, oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie
Zamawiającego, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kul poprzez Formularz ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę wpływu wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Platformy.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz w Rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415). 4. Osobą uprawnioną przez
Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Aleksandra Gadzało, email: dzp@kul.pl.
5. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bezpłatnie rejestrując się lub logując, w
przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/pn/kul oraz uznaje go za wiążący.
6. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
1) dokumenty w formacie ,,pdf" należy podpisywać formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES.
7. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. maksymalny rozmiar
jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500
MB.
9. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż
istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po
upływie terminu składania ofert,
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss).
10. Szczegółowe informacje dot. korespondencji elektronicznej zawarto w roz. VIII SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy rozumie jako dane osobowe
osób fizycznych, od których dane te bezpośrednio pozyskał, w szczególności:
1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną;
2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną;
4) członka/członków organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną;
5) osoby/osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,,RODO", informuje że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950
Lublin;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest Pani Aleksandra Pyka, nr tel.:
81 445 32 30, e-mail: iod@kul.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), dalej
,,ustawa Pzp";
5) obowiązek podania danych osobowych, bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
3. Wykonawca na podstawie art. 15 RODO posiada prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących.
4. Wykonawca na podstawie art. 16 RODO posiada prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących. Zamawiający
informuje jednocześnie, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielnie
zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników.
5. Wykonawca na podstawie art. 18 RODO posiada prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych jego dotyczących, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
6. Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Wykonawcy w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych.
8. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
9. Wykonawcy na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje nam prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/651758
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-08-29 10:00
Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.274.36/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 3987320,93 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego KUL z przeznaczeniem na archiwum akt, pracownię konserwacji zbiorów oraz magazyny książek stanowiące zaplecze biblioteki uniwersyteckiej w Lublinie przy ul. Konstantynów 1. (działki nr ewid. 17, 18/2, obręb 15 Konstantynów), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 10 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie następujących kryteriów:

1) Cena - 60%
2) Okres gwarancji - 40%

Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą liczbę punktów określonych w postaci liczby zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku. Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów.
Kryterium oceny ofert będzie obliczane wg następujących wzorów:

1) Cena - 60%
C = Cmin/Coo x 60 pkt
gdzie:
C - ocena punktowa za oceniane kryterium ceny
Cmin - najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie cena ofertowa brutto
Coo - cena ofertowa brutto oferty ocenianej
60 % - waga procentowa ocenianego kryterium (60% = 60 pkt)

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. ,,Formularz Ofertowy" i zaoferowanej w nim ceny.

2) Okres gwarancji - 40%
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. ,,Oferta Wykonawcy" i zaoferowanego w nim okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane w tym na roboty instalacyjno-montażowe i wykończeniowe, drogi, konstrukcję, elewację, Urządzenia i Wyposażenie oraz posadzki i okładziny ścienne, z zastrzeżeniem ich normalnego zużycia przy eksploatacji.

Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie okresu gwarancji, w następujący sposób:
- 24 miesiące - 0 pkt
- 25 miesięcy - 29 miesięcy - 5 pkt
- 30 miesięcy - 34 miesięcy - 10 pkt
- 35 miesięcy - 39 miesiące - 15 pkt
- 40 miesiące - 44 miesięcy - 20 pkt
- 45 miesięcy - 49 miesiące - 25 pkt
- 50 miesięcy - 54 miesiące - 30 pkt
- 55 miesiące - 59 miesięcy - 35 pkt
- 60 miesięcy i więcej - 40 pkt

Wykonawca jest zobowiązany wskazać konkretną wartość wyrażoną liczbą miesięcy oferowanego okresu gwarancji.
Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane w tym na roboty instalacyjno-montażowe i wykończeniowe, drogi, konstrukcję, elewację, Urządzenia i Wyposażenie oraz posadzki i okładziny ścienne, z zastrzeżeniem ich normalnego zużycia przy eksploatacji.
wynosi 24 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
Oferty z krótszym niż określony przez Zamawiającego okres gwarancji jak również oferty, w których Wykonawcy nie zadeklarują okresu gwarancji zostaną odrzucone, jako niezgodne z SWZ.
Maksymalna liczba punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 40.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące:
1) posiadania doświadczenia:
Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące posiadania doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że
w okresie ostatnich 5-ciu lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych
brutto), polegającą na przebudowie lub budowie budynku użyteczności publicznej lub magazynowego.
Przez wartość jednej roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych robót w ramach jednej umowy.
* W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona
odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału, winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, który uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia, w tym:
- jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej.
*Osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego mogą pełnić więcej niż jedną z funkcji zdefiniowanych przez Zamawiającego w SWZ, pod warunkiem spełnienia wymagań dla każdej z funkcji.
** Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunków może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 220 ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1117) , którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy.
***Ilekroć Zamawiający wymaga posiadania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w poszczególnych specjalnościach, uznawał będzie także odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1
ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (wskazany termin 3 miesięcy określony
został w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy);
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa rozdziale XIV ust. 1 pkt. 1), w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3)-6)
ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp oraz podstaw wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w
pkt 1 lit. b) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości,
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 lit.
b), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie
ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Postanowienia pkt powyżej stosuje się.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie
z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) Wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca sporządza ofertę na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ oraz musi dołączyć:
1) oświadczenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym
w rozdziale XIII ust. 1 SWZ, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania
ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale XIV ust. 2 SWZ.
Ww. oświadczenie składają odrębnie:
? Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
? podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy,
? podwykonawcy, na których zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy;
2) wypełniony i podpisany formularz Rozbicie Cenowe Oferty stanowiące integralną część oferty Wykonawcy, sporządzone w oparciu o załącznik nr 2.1 do SWZ. Niniejszy dokument nie podlega uzupełnieniu. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży dokumentu lub dokument zostanie złożony w sposób nieprawidłowy lub będzie niekompletny lub będzie zawierał błędy, których nie można poprawić na podstawie art. , Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy".
3) Dowody dot. ,,samooczyszczenia" - w przypadku podlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art.109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp Wykonawca może przedstawić dowody, o których mowa w rozdziale XIII ust. 12 (jeżeli dotyczy)
4) Pełnomocnictwo: (jeżeli dotyczy)
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania,
Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa
obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Obowiązek ten
stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art.
118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
b) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
c) pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski;
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ; (jeżeli dotyczy)
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o których mowa rozdziale XIII ust. 6, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ; (jeżeli dotyczy)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
Wykonawców należy załączyć do oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do
oferty oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ;
Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców, w której m.in.
zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z
płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 10 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie następujących kryteriów:

1) Cena - 60%
2) Okres gwarancji - 40%

Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą liczbę punktów określonych w postaci liczby zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku. Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów.
Kryterium oceny ofert będzie obliczane wg następujących wzorów:

1) Cena - 60%
C = Cmin/Coo x 60 pkt
gdzie:
C - ocena punktowa za oceniane kryterium ceny
Cmin - najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie cena ofertowa brutto
Coo - cena ofertowa brutto oferty ocenianej
60 % - waga procentowa ocenianego kryterium (60% = 60 pkt)

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. ,,Formularz Ofertowy" i zaoferowanej w nim ceny.

2) Okres gwarancji - 40%
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. ,,Oferta Wykonawcy" i zaoferowanego w nim okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane w tym na roboty instalacyjno-montażowe i wykończeniowe, drogi, konstrukcję, elewację, Urządzenia i Wyposażenie oraz posadzki i okładziny ścienne, z zastrzeżeniem ich normalnego zużycia przy eksploatacji.

Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie okresu gwarancji, w następujący sposób:
- 24 miesiące - 0 pkt
- 25 miesięcy - 29 miesięcy - 5 pkt
- 30 miesięcy - 34 miesięcy - 10 pkt
- 35 miesięcy - 39 miesiące - 15 pkt
- 40 miesiące - 44 miesięcy - 20 pkt
- 45 miesięcy - 49 miesiące - 25 pkt
- 50 miesięcy - 54 miesiące - 30 pkt
- 55 miesiące - 59 miesięcy - 35 pkt
- 60 miesięcy i więcej - 40 pkt

Wykonawca jest zobowiązany wskazać konkretną wartość wyrażoną liczbą miesięcy oferowanego okresu gwarancji.
Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane w tym na roboty instalacyjno-montażowe i wykończeniowe, drogi, konstrukcję, elewację, Urządzenia i Wyposażenie oraz posadzki i okładziny ścienne, z zastrzeżeniem ich normalnego zużycia przy eksploatacji.
wynosi 24 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
Oferty z krótszym niż określony przez Zamawiającego okres gwarancji jak również oferty, w których Wykonawcy nie zadeklarują okresu gwarancji zostaną odrzucone, jako niezgodne z SWZ.
Maksymalna liczba punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 40.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.