Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4878z ostatnich 7 dni
19691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa i rozbudowa budynku leśniczówki

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa i rozbudowa budynku leśniczówki

Data zamieszczenia: 2022-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Spychowo
ul. Mazurska 3
12-150 Spychowo
powiat: szczycieński
89/ 622 50 82, faks 89/ 622 50 83
spychowo@olsztyn.lasy.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d131ef99-d8aa-45c2-afd6-21046d93013c
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Spychowo
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 89/ 622 50 82, faks
Termin składania ofert: 2022-08-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa i rozbudowa budynku leśniczówki Pupy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku leśniczówki Pupy"
Szczegółowy zakres robót zawierają:
- przedmiar robót,
- szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- dokumentacja projektowa,
stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45262800-9, 45262700-8

Dokument nr: 2022/BZP 00305071, SA.270.2.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-spychowo/zamowienia-publiczne3
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-spychowo/zamowienia-publiczne3
spychowo@olsztyn.lasy.gov.pl
ePUAP /pgl_lp_0724/Skrytka ESP/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych
/BZP/ lub numerem postępowania wskazanym w SWZ.
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
spychowo@olsztyn.lasy.gov.pl.
3) Elektroniczne dokumenty lub oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę
za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
4) Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w formacie .pdf. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w
Regulaminie korzystania z miniPortal. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
rozszerzeń:
? .zip
? .7Z
Ofertę należy złożyć w oryginale.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1) - ,,RODO" - Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Spychowo.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Małgorzatę Piaszczyk, z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem malgorzata.piaszczyk@olsztyn.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem (89) 622 53 89.
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
2. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
3. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 ustawy PZP - w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy ustawy PZP oraz podmioty świadczące usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa ustawa PZP.
8. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych - zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowania swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawy PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego - jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-08-26 10:30
Miejsce składania ofert: 12.1. Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP, tj.:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 26.08.2022 roku do godziny 10:30.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie nr rachunku:
68 1540 1072 2001 5050 6666 0001, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn: Przebudowa i rozbudowa budynku leśniczówki Pupy
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt.10.2 ppkt 2) do 4) SWZ należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
6. Treść gwarancji wadialnej /poręczenia musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem
- określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP,
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią jako zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku leśniczówki Pupy"
Szczegółowy zakres robót zawierają:
- przedmiar robót,
- szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- dokumentacja projektowa,
stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262800-9 - Rozbudowa budynków

45262700-8 - Przebudowa budynków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga 60 %.
2) Gwarancja (G) - waga 40%.

2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

cena oferowana najniższa brutto
C = ------------------------------------------------- x 60
cena oferty ocenianej brutto

2) W ramach kryterium ,,Gwarancja" ocena ofert dokonana zostanie według wzoru:

okres udzielonej gwarancji w miesiącach w badanej ofercie
G= --------------------------------------------------------------------------------- x 40
60

przy czym punkty zostaną przyznane ofertom zawierającym okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji uwzględniany przy ocenie ofert wynosi 60 miesięcy.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (C+ G).
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł,
b) posiada na rachunku środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00zł;
2) Zdolności technicznej lub zawodowej
a) warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 1 zamówienie o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku.
b) warunek ten, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 do SWZ.

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
3) Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 3 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, tj. referencji lub innych dokumentów sporządzonych przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
4) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt 6.1 (załącznik nr 4 do SWZ).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

1) w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych podmiotów;
2) dostarczyć kopię zaświadczenia Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o wpisie na listę członków tej Izby, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, dotyczącego osoby, o której mowa w pkt 6.3 ppkt 2 lit. b) SWZ, chyba że osoba ta jest wpisana do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.) - wówczas należy podać pozycję rejestru;
3) dostarczyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej (suma iloczynów: ilości robót, jednostkowych nakładów rzeczowych (R,M,S) i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów pośrednich, zysku oraz kosztów zakupu, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług); kosztorys ten będzie podstawą do rozliczenia powykonawczego przedmiotu zamówienia;
4) podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, o ile są już znane;
5) przedłożyć oświadczenie (odpowiednio własne lub podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę robotników wykonujących roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p.; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że roboty budowlane wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem osób, rodzaju umowy o pracę, rodzaju pracy/stanowiska oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia odpowiednio w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP, tj.:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 26.08.2022 roku do godziny 10:30.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie nr rachunku:
68 1540 1072 2001 5050 6666 0001, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn: Przebudowa i rozbudowa budynku leśniczówki Pupy
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt.10.2 ppkt 2) do 4) SWZ należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
6. Treść gwarancji wadialnej /poręczenia musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem
- określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP,
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią jako zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.3 SWZ oraz sekcji V pkt 5.4.) niniejszego ogłoszenia, wykonawcy mogą spełniać wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w pkt 6.1. i 6.2 SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Termin zakończenia robót może ulec zmianie (wydłużeniu)
w przypadku:
1) przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
2) wystąpienia działań lub zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów lub urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania przedmiotu umowy;
3) wystąpienia powszechnej niedostępności materiałów;
4) zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych;
5) dokonywania zmian w dokumentacji projektowej;
6) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia zewnętrzne, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonywanie robót, w szczególności powódź, deszcz, pożar; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu;
7) wystąpienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga 60 %.
2) Gwarancja (G) - waga 40%.

2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

cena oferowana najniższa brutto
C = ------------------------------------------------- x 60
cena oferty ocenianej brutto

2) W ramach kryterium ,,Gwarancja" ocena ofert dokonana zostanie według wzoru:

okres udzielonej gwarancji w miesiącach w badanej ofercie
G= --------------------------------------------------------------------------------- x 40
60

przy czym punkty zostaną przyznane ofertom zawierającym okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji uwzględniany przy ocenie ofert wynosi 60 miesięcy.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (C+ G).
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-09-24

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.