Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie okresowego przeglądu /pomiarów/ instalacji elektrycznej oraz usunięcie usterek...

Przedmiot:

Wykonanie okresowego przeglądu /pomiarów/ instalacji elektrycznej oraz usunięcie usterek w instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-08-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Radzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 14
21-300 Radzyń Podlaski
powiat: radzyński
tel. (83) 352-70-95, fax. (83) 352-70-97, tel. (83) 352 70 95, 604 202 511
biuro@radzynsm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Radzyń Podlaski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (83) 352-70-95,
Termin składania ofert: 2022-08-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
NA WYKONANIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z USUNIĘCIEM WYSTĘPUJĄCYCH USTEREK TEJ INSTALACJI W LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ RADZYŃSKĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ w RADZYNIU PODLASKIM
CZĘŚĆ I
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego przeglądu /pomiarów/ instalacji elektrycznej oraz usunięcie usterek w instalacji elektrycznej w mieszkaniach i lokalach użytkowych w budynkach Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radzyniu Podlaskim.
Przeglądy /pomiary/ będą obejmować:
-instalacje wewnętrzne mieszkań,
-instalacje elektryczne w lokalach użytkowych,
-instalacje odgromowe,
-rozdzielnie administracyjne.
Okresowy pięcioletni przegląd /pomiary/ instalacji elektrycznej będzie wykonany w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów , o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo Budowlane.
Wykaz budynków wraz z ilością mieszkań stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Po wykonaniu pomiarów Wykonawca sporządzi protokoły oddzielnie na każdy budynek, podpisane przez osoby wykonujące pomiary , a następnie przekaże wskazanej osobie w Spółdzielni.
Pomiary będą wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia.
Numery uprawnień muszą zostać podane na protokołach z pomiarów.
Pomiary będą wykonywane w obecności pełnoletnich użytkowników mieszkań i lokali użytkowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących badania oraz przebywających w lokalach /z zachowaniem wszelkich przepisów BHP i p.poż/.
Pomiary wykonywane wewnątrz mieszkań będą prowadzone przez pracownika
Wykonawcy na podstawie wystawionego przez Zamawiającego stosownego upoważnienia.
Ogłoszenie z terminem wykonywania pomiarów Wykonawca zamieści na tablicy ogłoszeń lub drzwiach wejściowych do budynku z min. 2 dniowym uprzedzeniem.
Wykaz osób wykonujących pomiary Wykonawca przedłoży Zamawiającemu.
Pomiary będą prowadzone w sposób nie powodujący utrudnień dla użytkowników lokali.
Wykaz budynków do kontroli okresowej 5 letniej w zakresie instalacji elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej
L.p. Budynek Ilość mieszkań
1 Bulwary 1 45
2 Bulwary 2 45
3 Bulwary 3 45
4 Bulwary 4 20
5 Bulwary 5 20
6 Bulwary 6 20
7 Bulwary 7 20
8 Bulwary 9 60
9 Bulwary 10 100
10 Bulwary 11 50
11 Wyszyńskiego 13 16
12 Wyszyńskiego 15 16
13 Spółdzielcza 1 98
14 Chmielowskiego 7a 24
15 Lokal użytkowy Bulwary 2 1
16 Lokal użytkowy Bulwary 10 1
17 Lokal użytkowy Spółdzielcza 1 Apteka 1

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10;30 .

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ul. Wyszyńskiego14, 21-300 Radzyń Podlaski do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
CZĘŚĆ II
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie powinno być wykonane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2022 r. według wcześniej zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu.

Wymagania:
Koszty związane z trudnościami wejścia do mieszkań oraz wszelkie inne związane z udostępnieniem mieszkań w celu należytego przeprowadzenia przeglądu,
obciążają Wykonawcę.
CZĘŚĆ III
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
0 udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca , który:
1. Wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składa ofert co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach.
2. Dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu E i D z wpisanymi uprawnieniami do prac kontrolno -pomiarowych.
3. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia /sumę gwarancyjną/ nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie obowiązującego Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień na dostawy i usługi, roboty budowlane, remontowe i modernizacyjne na rzecz Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (treść znajduje się na stronie internetowej www.radzvnsm.pl.
CZĘŚĆ IV
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU.
1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2.0świadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z regulaminem.
3. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług o podobnym zakresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania oraz odbiorców.
4. Co najmniej dwa dokumenty /referencje/potwierdzające należyte wykonanie usług
1 o podobnym charakterze w okresie ostatnich 2 lat.
5. Wykaz osób skierowanych do wykonania Zamówienia posiadających kwalifikacji potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu E i D z wpisanymi uprawnieniami do prac kontrolno - pomiarowych.
6. Polisę potwierdzającą , że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia /sumę gwarancyjną/ nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
UWAGA - Dokumenty o których mowa w pkt. 1-6 mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty , których mowa w części IV SIWZ należy złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY , KRYTERIUM OCENY OFERT.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej , własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenia i dokumenty , o których mowa w części IV SIWZ.
Kryteriami oceny ofert są :
-cena za pomiar jednego punktu brutto- 60 pkt
-cena za roboczogodzinę do rozliczenia robót dodatkowych brutto - 30 pkt -wiarygodność oferenta - 10 pkt.
Oferta z najwyższą sumą powyższych kryteriów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcę , którego oferta została wybrana , Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o miejscu i terminie zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy w trakcie robót spowoduje naliczenie kar umownych w wysokości 10 % wartości zadania.
RSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez uzasadnienia.
RSM przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

Kontakt:
Szczegółowych informacji oraz pomocy w razie potrzeby dokonania wizji lokalnej w lokalach zasobów Zamawiającego udziela Krzysztof Musiatowicz -Z-ca Prezesa Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tel. (83) 352 70 95 lub 604 202 511.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.