Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4878z ostatnich 7 dni
19691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań pn.: Roboty konserwacyjno - utrzymaniowe dla...

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań pn.: Roboty konserwacyjno - utrzymaniowe dla dojazdu pożarowego

Data zamieszczenia: 2022-08-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Sulechów
Bankowa 2
66-100 Sulechów
powiat: zielonogórski
68 385 23 74
sulechow@zielonagora.lasy.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4e504cb2-ac15-4164-9ab7-8916786f73d7
Województwo: lubuskie
Miasto: Sulechów
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 68 385 23 74
Termin składania ofert: 2022-09-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań pn.: Roboty konserwacyjno - utrzymaniowe dla dojazdu pożarowego nr 38; 48; 49; dla drogi leśnej nr 27.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na konserwacji dojazdu pożarowego nr 38 (dł. ca 2,5 km), której zakres obejmuje:
? wykonanie podbudowy z gruzu betonowego,
? wykonanie warstwy górnej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,
? konserwacja z wykorzystaniem technologii recyklera HEN (lub równoważny).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na konserwacji dojazdu pożarowego nr 48 (dł. ca 1,0 km), której zakres obejmuje:
? wykonanie podbudowy z gruzu betonowego,
? wykonanie warstwy górnej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,
? konserwacja z wykorzystaniem technologii recyklera HEN (lub równoważny).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na konserwacji dojazdu pożarowego nr 49 (dł. ca 3,5 km), której zakres obejmuje:
? wykonanie podbudowy z gruzu betonowego,
? wykonanie warstwy górnej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,
? konserwacja z wykorzystaniem technologii recyklera HEN (lub równoważny).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na konserwacji drogi leśnej nr 27 (dł. ca 2,7 km), której zakres obejmuje:
? wykonanie podbudowy z gruzu betonowego,
? wykonanie warstwy górnej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,
? konserwacja z wykorzystaniem technologii recyklera HEN (lub równoważny).

CPV: 45000000-7, 45233141-9

Dokument nr: 2022/BZP 00309858, SA.270.95.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-09-13 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sulechow@zielonagora.lasy.gov.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje
wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
2.Wyk. zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na
ePUAP. Wyk. posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji.
3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz
Warunkach ePUAP.
4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: do złożenia, zmiany, wycofania oferty i
komunikacji wynosi 150 MB.
5.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku komunikacji za
pośrednictwem poczty elektronicznej za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego: sulechow@zielonagora.lasy.gov.pl.
6.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator postępowania generowany przez miniPortal (ID postępowania)
jako załączniki nr 9 i 10 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu
klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
7.Ofertę oraz oświadczenia, składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP (sporządzane wg wzorów stanowiących odpowiednio
załącznik nr 2/2a i 3/3a do SWZ), sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8.Złożenie oferty:
a)Wyk. składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wyk. jest dostępna dla Wyk. na miniPortalu,
w szczegółach danego postępowania. W formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) Wyk. zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP oraz adres poczty elektronicznej, na który prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
b)Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji
użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Ofertę należy złożyć w oryginale.
c)Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913), Wyk., w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
d)Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP (według załączników 2/2a i 3/3a do SWZ ) w formie
elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
e)Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składnia ofert.
Pozostałe informacje zawarte są w pkt 9 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - ,,RODO") Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest
Nadleśnictwo Sulechów, 66-100 Sulechów, Ul. Bankowa 2; REGON 970040184; tel. tel. 68 385 23 74, fax 68 385 20 42
www.sulechow@zielonagora.lasy.gov.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
iod@comp-net.pl.
2.Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4.Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające
upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
5.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki
określone w art. 255-256 PZP - w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o
przepisy PZP, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej.
7.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
8.Niezależnie od postanowień pkt 7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe
będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać
przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe.
10.Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Z uwagi na ograniczoną wartość pola - pozostałe informacje w zakresie RODO zawarte są w pkt od
20.11. do 20.14. SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-09-13 08:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.