Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5347z ostatnich 7 dni
22159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbiórki magazynu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozbiórki magazynu

Data zamieszczenia: 2022-08-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Konstantynowska 85
95-100 Zgierz
powiat: zgierski
261442097, faks 261442101
31wog.zp@ron.mil.pl
https://portal.smartpzp.pl/31wog/public/postepowanie?postepowanie=32426725
Województwo: łódzkie
Miasto: Zgierz
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 261442097, faks 2614
Termin składania ofert: 2022-09-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbiórki magazynu mps , zbiorników mps , stacji benzynowej oraz budynku nr 65 w Leźnicy Wielkiej , Tomaszowie Mazowieckim i Nowym Gliniku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 Rozbiórka magazynu mps z wiata nr 96 oraz komina przy budynku nr 111 zlokalizowanych w kompleksie wojskowym w Leźnicy Wielkiej , 95 - 043 gm. Parzęczew zgodnie z Decyzją Wojewody Łódzkiego nr 71/20 zatwierdzającą projekt rozbiórki i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę

Zadanie 2 Rozbiórka 3 szt. zbiorników mps nr 45,46,49 zlokalizowanych w kompleksie wojskowym
w Tomaszowie Mazowieckim Ul. Piłsudskiego 72 , 97 - 200 Tomaszów Mazowiecki Parzęczew zgodnie z Decyzją Wojewody Łódzkiego nr 74/20 zatwierdzającą projekt rozbiórki i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę

Zadanie 3 Rozbiórka stacji benzynowej nr 96 wraz z dystrybutorami oraz ze zbiornikami nr 249,250,251 zlokalizowanych w kompleksie wojskowym w Nowym Glinniku , 97 - 217 gm. Lubochnia Parzęczew zgodnie z Decyzją Wojewody Łódzkiego nr 73/20 zatwierdzającą projekt rozbiórki i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę

Zadanie 4 Rozbiórka budynku nr 65 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Nowym Glinniku , 97 - 217 gm. Lubochnia

CPV: 45111300-1, 45111100-9, 45110000-1, 45112000-5, 45233200-1, 45233251-3, 45112330-7, 45111220-6

Dokument nr: 2022/BZP 00310563, 75/ZP/22

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-09-05 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/31wog
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/31wog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://portal.smartpzp.pl/31wog
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, Ul. Konstantynowska 85, 95 - 100 ZGIERZ, tel. 261 442 002, 31wog.kancelaria@ron.mil.pl reprezentowany przez KOMENDANTA ,
2) U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych , z którym można się skontaktować poprzez email: 31wog.iod@ron.mil.pl. lub telefonicznie 261 442 275
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji (art. 274 ust .1 ustawy Pzp) ,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze.zm.) ,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze.zm.) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy ,
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Pozostałe zapisy zostały określone w rozdziale XXIV SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/31wog/public/postepowanie?postepowanie=32426725
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-09-05 10:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/31wog

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.