Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prace budowlane

Przedmiot:

Prace budowlane

Data zamieszczenia: 2022-08-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM.KAROLA I ANTONIEGO SZAFRANKÓW W RYBNIKU
Powstańców Śląskich 27
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
32 755 88 94
sekretariat@psmrybnik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 32 755 88 94
Termin składania ofert: 2022-09-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Z/1/2022/RYB
Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. wykonanie podestów pod ostatnimi rzędami foteli - wysokość 10 cm
Panel LVT klejony np. Expona Bevelline f Polflor nr 2989 Black Limestone
Płyta OSB SF-B gr 2,5 cm
Podkonstrukcja z drewna lub profili stalowych w rozstawie minimalnym co 40 cm.
II . Istniejący grzejnik przemalować na kolor RAL 7021 mat
III. BALUSTRADA Elementy konstrukcyjne do zachowania. Istniejące panele szklane do wymiany na panele z siatki cięto-ciągnionej malowane proszkowo na kolor RAL 7021 mat.
IV. FOTELE do zachowania montaż po położeniu wykładziny wg. rozmieszczenia rys. A-01 i A-02 /analogicznie na poziomie II/
VIII. ESTRADA istniejąca estrada do zachowania
V. WYKŁADZINA istniejącą wykładzinę należy zastąpić płytami winylowymi - panel LVT klejony np. Expona Bevelline f. Polflor nr 2989 Black Limestone /analogicznie na poziomie II/ Cokoły, płaszczyzny pionowe podestów, schody należy wykończyć tym samym materiałem. Należy zastosować akcesoria wykończeniowe /profile z aluminium anodowanego/ zgodnie z częścią opisową
VI. SUFITY, PIONOWE PŁASZCZYSNY BALKOWNÓW, ŚCIANY Farba mineralna, przygotowana fabrycznie, gotową do użytku farba zolowo-krzemianowa do wnętrz zgodnie z PN-EN 13 300. Kolorystyka: kolor zbliżony do RAL 7021 UWAGA Należy pomalować wszystkie elementy znajdujące się na sufitach tzn. anemostaty, obudowy wymienników i nawiewników wentylacji mechanicznej, osłony opraw itp. dotyczy elementów widocznych dla publiczności widoczne. Kolorystyka jak kolor określony dla sufitów.

CPV: 45430000-0, 45440000-3, 98300000-6

Dokument nr: 2022/BZP 00311714, Z/1/2022/RYB

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-09-05 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b0ca6d1a-1f89-11ed-b950-8227d40187e8
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy www.e-zamowienia.gov.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-09-05 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-03 do 2022-10-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Z/1/2022/RYB
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 203252,03 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. wykonanie podestów pod ostatnimi rzędami foteli - wysokość 10 cm
Panel LVT klejony np. Expona Bevelline f Polflor nr 2989 Black Limestone
Płyta OSB SF-B gr 2,5 cm
Podkonstrukcja z drewna lub profili stalowych w rozstawie minimalnym co 40 cm.
II . Istniejący grzejnik przemalować na kolor RAL 7021 mat
III. BALUSTRADA Elementy konstrukcyjne do zachowania. Istniejące panele szklane do wymiany na panele z siatki cięto-ciągnionej malowane proszkowo na kolor RAL 7021 mat.
IV. FOTELE do zachowania montaż po położeniu wykładziny wg. rozmieszczenia rys. A-01 i A-02 /analogicznie na poziomie II/
VIII. ESTRADA istniejąca estrada do zachowania
V. WYKŁADZINA istniejącą wykładzinę należy zastąpić płytami winylowymi - panel LVT klejony np. Expona Bevelline f. Polflor nr 2989 Black Limestone /analogicznie na poziomie II/ Cokoły, płaszczyzny pionowe podestów, schody należy wykończyć tym samym materiałem. Należy zastosować akcesoria wykończeniowe /profile z aluminium anodowanego/ zgodnie z częścią opisową
VI. SUFITY, PIONOWE PŁASZCZYSNY BALKOWNÓW, ŚCIANY Farba mineralna, przygotowana fabrycznie, gotową do użytku farba zolowo-krzemianowa do wnętrz zgodnie z PN-EN 13 300. Kolorystyka: kolor zbliżony do RAL 7021 UWAGA Należy pomalować wszystkie elementy znajdujące się na sufitach tzn. anemostaty, obudowy wymienników i nawiewników wentylacji mechanicznej, osłony opraw itp. dotyczy elementów widocznych dla publiczności widoczne. Kolorystyka jak kolor określony dla sufitów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

98300000-6 - Różne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-03 do 2022-10-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 75
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówenia
4.3.6.) Waga: 25
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Udokumentowane wcześniejsze wykonanie podobnych prac w innych salach koncertowych lub podobnych (teatralnych, kinowych)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
- etykieta dla farby do wnętrz
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 75
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówenia
4.3.6.) Waga: 25
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-10-05

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.