Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dokończenie robót budowlanych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dokończenie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-08-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sosnowiec- miasto posiadające prawa powiatu
Aleja Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
u.mysior@um.sosnowiec.pl
https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,95239,46ca629891f3c3bd16b4a4978d31e483.html
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: 18.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-09-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dokończenie robót budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania".
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dokończenie robót budowlanych w oparciu o załączoną dokumentację projektową i pozwolenie na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ze sztuką budowlaną, a także w oparciu o inwentaryzację robót do wykonania, opis przedmiotu zamówienia, karty nadzoru autorskiego, STWiORB.
2. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:
a) zadanie 1 obejmuje - dokończenie robót budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z dokumentacją projektową, wyposażenie obiektu w zakresie kuchni zgodnie z dokumentacją projektową, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie odbiorów i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym między innymi decyzja o pozwoleniu na użytkowanie;
b) zadanie 2 obejmuje - przebudowę drugiej części patio zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zapewnieniu jednolitej, równej, łatwej do utrzymania w czystości powierzchni patio (roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań:
3.1. dla zadania nr 1 zamówienia - zawiera Załącznik nr 2 do SWZ;
3.2. dla zadania nr 2 zamówienia - zawiera Załącznik nr 2.1 do SWZ.
4. Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określone w przedmiarach robót należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca powinien wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

CPV: 45000000-7, 45210000-2, 45310000-3, 45300000-0, 45400000-1

Dokument nr: 2022/BZP 00311873, WZP.271.1.67.2022.UM

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-09-05 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,95239,46ca629891f3c3bd16b4a4978d31e483.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umsosnowiec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły dot. komunikacji zostały opisane w rozdziale VII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca; może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 20;
2) inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Pani Agata Kozłowska, email: iod@um.sosnowiec.pl; tel. (32) 296-06-87;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dokończenie robót budowlanych dla zadania pn.: ,,Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" - (znak sprawy: WZP.271.1.67.2022.UM), odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
cd. w kolejnej sekcji
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
? w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,95239,46ca629891f3c3bd16b4a4978d31e483.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-09-05 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych dostępnej pod adresem: https://umsosnowiec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.1.67.2022.UM
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dokończenie robót budowlanych w oparciu o załączoną dokumentację projektową i pozwolenie na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ze sztuką budowlaną, a także w oparciu o inwentaryzację robót do wykonania, opis przedmiotu zamówienia, karty nadzoru autorskiego, STWiORB.
2. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:
a) zadanie 1 obejmuje - dokończenie robót budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z dokumentacją projektową, wyposażenie obiektu w zakresie kuchni zgodnie z dokumentacją projektową, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie odbiorów i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym między innymi decyzja o pozwoleniu na użytkowanie;
b) zadanie 2 obejmuje - przebudowę drugiej części patio zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zapewnieniu jednolitej, równej, łatwej do utrzymania w czystości powierzchni patio (roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań:
3.1. dla zadania nr 1 zamówienia - zawiera Załącznik nr 2 do SWZ;
3.2. dla zadania nr 2 zamówienia - zawiera Załącznik nr 2.1 do SWZ.
4. Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określone w przedmiarach robót należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca powinien wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
2. Zakres zamówienia podobnego obejmuje:
- roboty budowlane
- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, c.o., wentylacyjne
- roboty instalacyjne elektryczne
- roboty dot. zagospodarowania terenu.
W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji podobnych robót budowlanych zostały wprowadzone następujące zasady ich kalkulacji zgodnie z zapisem § 22 ust. 9 projektowanych postanowień umownych:
1) roboty budowlane wycenione w ofercie przedłożonej przez Wykonawcę na etapie składania ofert będą rozliczane według cen jednostkowych z tej szczegółowej wyceny robót. W przypadku realizacji robót po upływie pierwszego roku obowiązywania umowy ceny jednostkowe mogą ulegać waloryzacji o wskaźnik inflacji podany przez Główny Urząd Statystyczny w obowiązującym rocznym okresie;
2) roboty budowlane, dla których brak jest cen jednostkowych w szczegółowej wycenie robót przedłożonej przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane będą kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodą uproszczoną, sporządzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru książki obmiaru robót oraz wg danych wyjściowych do kosztorysowania na poziomie nie wyższym niż wg średnich stawek oraz narzutów z wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym dokonywana jest zmiana umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjęte zostaną stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostaną doliczone narzuty.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium oceny ofert - cena brutto (waga - 100%).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
4. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto obejmującą remont, budowę lub przebudowę budynku w rozumieniu art. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami);
2) skieruje do realizacji zamówienia:
a) jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika budowy;
b) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika robót ww. specjalności i zakresie;
c) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2352, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika robót ww. specjalności i zakresie.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, o których w Rozdziale III, ust. 1, ppkt 4.2. a) - c) SWZ.
W przypadku osób, które nabyły uprawnienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r., poz. 1646).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków określonych w Rozdziale III ust. 1.2, pkt 4. SWZ Wykonawcy wykazują łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III sekcja 1 oraz sekcja 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale IV sekcja 2 ust. 2.1 SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.2 składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 1),
3) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy,
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak
6.3.1.) Adres internetowy aukcji: umsosnowiec.logintrade.net
6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:
1. W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 227 ust. 2 - 238 Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy nie zostaną złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej.
2. Aukcja będzie jednoetapowa, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dogrywek. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie nieograniczonej liczby dogrywek, każda trwająca 5 minut. Dogrywka zostanie uruchomiona, jeżeli w ciągu ostatniej minuty trwania aukcji lub dogrywki zostanie złożona oferta (postąpienie).
3. Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej: umsosnowiec.logintrade.net
4. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymaganie techniczne:
1) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Google Chrome;
b) Mozilla Firefox;
c) Microsoft Edge;
2) pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
5. Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu wysyłając zaproszenie na adres e-mail wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
6. W zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców o:
1) wyniku badania i oceny ofert wykonawcy;
2) minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;
3) terminie otwarcia aukcji elektronicznej;
4) terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;
5) sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej;
6) formule matematycznej, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości.
7. W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone przed wszczęciem aukcji elektronicznej.
8. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony zgodnie z przepisami prawa, a także urządzenie umożliwiające złożenie takiego podpisu współpracujące z komputerem opisanym w ust. 4. Podpisem spełniającym wymogi ustawowe będzie podpis wydawany przez kwalifikowany podmiot certyfikujący - wpisany do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.
9. W toku aukcji elektronicznej ocena ofert dokonana zostanie w oparciu o jedyne kryterium: cena brutto (waga - 100%, maksymalna ilość punktów - 100) - podlega postąpieniom w toku aukcji.
10. Po zamknięciu aukcji elektronicznej Wykonawca dokona przeliczenia cen netto za zadanie 1 i zadanie 2 według następujących reguł:
1) Wykonawca dokona wyliczenia wskaźnika obniżenia ceny oferty po aukcji w stosunku do ceny oferty przed aukcją według następującego wzoru:
W = CBaukcji / CBoferty
gdzie:
W- wskaźnik obniżenia ceny oferty po aukcji w stosunku do ceny oferty sprzed aukcji
CBaukcji - cena brutto oferty uzyskana w wyniku aukcji elektronicznej
CBoferty - cena brutto oferty sprzed aukcji
2) Wskaźnik ,,W" należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi regułami zaokrąglania.
3) Ceny jednostkowe netto Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć według następującego wzoru:
CJost= CJoferty x W
gdzie:
CJost - ostateczna cena jednostkowa netto
CJoferty - cena jednostkowa netto sprzed aukcji odpowiednio dla zadania 1 i dla zadania 2
W- wskaźnik obniżenia ceny oferty po aukcji w stosunku do ceny oferty sprzed aukcji
4) Wykonawca, który zwycięży w aukcji elektronicznej zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 2 dni od dnia zakończenia aukcji elektronicznej nowej wyceny dla zadania 1 i dla zadania 2 przeliczonej zgodnie z powyżej opisanymi regułami oraz zgodnie z zapisami Rozdziału VII SWZ w oparciu o kwotę uzyskaną podczas aukcji.
5) W przypadku braku możliwości dokonania przeliczeń cen jednostkowych netto w sposób pozwalający na uzyskanie wylicytowanej w toku aukcji ceny brutto, z uwagi na występujące błędy wynikające z zaokrągleń, Wykonawca może zaoferować cenę jednostkową netto inną niż przeliczona według pkt 3) pod warunkiem, że nie będzie ona wyższa niż cena jednostkowa netto zawarta w ofercie sprzed aukcji tak, aby uzyskać wylicytowaną w toku aukcji cenę brutto. Działanie takie jest dopuszczalne tylko i wyłącznie w przypadku braku możliwości uzyskania ceny oferty wylicytowanej w toku aukcji elektronicznej w wyniku obliczeń matematycznych opisanych w niniejszym ust.
6) W przypadku błędnego przeliczenia oferty po aukcji Zamawiający dokona poprawy złożonego formularza cenowego po aukcji na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej.
12. Punktowa ocena ofert w toku aukcji elektronicznej będzie uwzględniała punkty uzyskane przez ofertę w ramach kolejnych korzystniejszych postąpień składanych przez Wykonawców w zakresie oferowanej ceny brutto w sposób określony w pkt 5 Rozdziału XI SWZ tj.
Kc = (Cmin / Cbad) x 100% przy czym 1% = 1 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Cbad - zaoferowana cena brutto
Kc - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.

13. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w czasie aukcji cen brutto, celem umożliwienia porównania składanych ofert.
14. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 20.000,00 zł brutto.
15. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://umsosnowiec.logintrade.net/, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
16. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
17. W przypadku gdy podczas aukcji elektronicznej postąpienia będzie składała inna osoba niż osoba składająca ofertę lub osoba nieumocowana do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym, wówczas Wykonawca przed rozpoczęciem aukcji musi dołączyć pełnomocnictwo z którego będzie wynikać prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie zgodnej z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r., poz. 2452).
18. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej.
19. Momentem decydującym dla uznania, że oferta w toku aukcji została złożona w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na serwerze platformy za pośrednictwem, której prowadzona jest aukcja elektroniczna.
20. W toku aukcji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu Wykonawcy informacje umożliwiające mu ustalenie pozycji jego oferty w klasyfikacji ofert, w szczególności informacje o uzyskanej punktacji oraz o punktacji oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
21. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny dzień roboczy przypadający po usunięciu awarii, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.
22. Zamawiający po zamknięciu aukcji elektronicznej dokonuje oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i w dokumentach zamówienia, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
23. Zamknięcie aukcji elektronicznej następuje w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.
24. Nie należy otwierać platformy zakupowej w więcej niż jednej karcie w danej przeglądarce.
25. Wsparcia technicznego w zakresie platformy na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna udziela jej dostawca tj. Logintrade S.A., ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław tel. 71 787 37 27 lub 71 787 37 57 (wew. 1), email: helpdesk@logintrade.net
26. Przed uruchomieniem zasadniczej aukcji Wykonawca będzie miał możliwość udziału w aukcji testowej pozwalającej na zaznajomienie się z platformą, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. Wykonawca winien wykorzystać możliwość udziału w aukcji testowej, z uwagi na konieczność przetestowania prawidłowości działania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przystąpienie do udziału w aukcji elektronicznej nie jest obligatoryjne. W sytuacji kiedy zaproszony Wykonawca nie przystąpi do udziału w aukcji elektronicznej, wiążąca dla Wykonawcy jest oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 18.000,00 PLN
2. Szczegółowe informacje dot. wadium zawarte zostały w rozdziale VI SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4.2 i 4.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy. Zmiany umowy dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp w tym art. 455 ust. 1-2 oraz określonych w niniejszej umowie. Szczegółowe informacje dot. zmian umowy zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych - zał. nr 6 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium oceny ofert - cena brutto (waga - 100%).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-10-04

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.