Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prace malarskie

Przedmiot:

Prace malarskie

Data zamieszczenia: 2022-08-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu im. kpt. Jana Drzewieckiego
ul. Legionów 210
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel.56 660 03 80
sp3torun@o2.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.56 660 03 80
Termin składania ofert: 2022-08-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Oferta na prace malarskie w Szkole Podstawowej nr 3 w Toruniu przy Ul. Legionów 210, 87-100
Toruń, polegające na pomalowaniu ścian i sufitu w pomieszczeniu nr 226 farbą po uprzednim oczyszczeniu i
wyrównaniu powierzchni ścian i sufitu."
1. Przedmiotem Zapytania Ofertowego jest złożenie oferty na prace malarskie.
2. Opis przedmiotu oferty zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania ofert: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w języku
polskim w jednej z podanych form:
a) w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego, Ul. Legionów 210, 87-100
Toruń, lub
b) na adres e-mail sp3torun@o2.pl lub
c) przesłać na adres Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu im. kpt. Jana Drzewieckiego,
ul. Legionów 210, 87-100 Toruń.
Oferty prosimy składać w terminie do 22.08.2022 r. do godz.8:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Planowany termin realizacji: od 23.08.2022r. do 31.08.2022r.

Wymagania:
o wartości mniejszej niż 130.000 zł.
3. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania
Ofertowego)
4. Oferent może złożyć ofertę na własnym formularzu, którego treść musi być zgodna z treścią
zawartą w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do siedziby Szkoły
Podstawowej nr lub na adres e-mail Szkoły.
7. Wykluczenie Wykonawców:
a) Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu z przyczyn, o których mowa w
art. 108 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.
b) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, w stosunku do których
otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd,
zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
c) Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej rozumie się wzajemne
powiązania pomiędzy zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programu operacyjnego;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania
Ofertowego.
8. Sposób obliczania ceny
a) Wykonawca poda cenę netto i brutto oferty w Formularzu Ofertowym, sporządzonym według
wzoru stanowiącego Załącznik Nr2;
b) Cena ma zawierać w sobie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, o których mowa w
pkt. 1 i 2 i ma być niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia.
c) Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca
po przecinku.
d) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
e) Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
f) Zamawiający będzie ubiegał się w niniejszym postępowaniu o potwierdzenie przez organ
nadzorujący (wyrażenie zgody) na zastosowanie stawki 0% zgodnie z postanowieniami art. 83 ust.
13-15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685). W przypadku otrzymania w/w
potwierdzenia Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę drogą mailową, przekazując
jednocześnie potwierdzenie zamówienia na sprzęt komputerowy z zastosowaniem 0% stawki
podatku VAT. Faktura za dostarczony sprzęt objęty 0% stawką podatku VAT, będzie wystawiona na
podstawie protokołu odbioru z 0% stawką podatku VAT.
9. Badanie ofert:
a) Warunki wymagane od Wykonawców sprawdzane będą na podstawie złożonych wraz z ofertą
oraz na wezwanie Zamawiającego dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą ,,spełnia -
nie spełnia". Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego.
b) Niespełnienie lub niewykazanie spełnienia któregokolwiek warunku lub braku podstaw do
wykluczenia będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy i uznania jego oferty za odrzuconą.
c) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
d) Zamawiający odrzuci również oferty, których treść nie będzie odpowiadać niniejszemu
zapytaniu ofertowemu, w szczególności Opisowi Przedmiotowi Zamówienia.
e) Zamawiający odrzuca oferty w przypadkach wskazanych w przepisach Prawa Zamówień
Publicznych, w szczególności art. 226 Prawa Zamówień Publicznych.
f) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny
wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Zamawiający
zwraca się o wyjaśnienia w szczególności w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o
co najmniej 30% od:
? wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba
że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
? wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
g) Zamawiający poprawi w ofercie:
i. oczywiste omyłki pisarskie,
ii. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
iii. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pkt iii. powyżej, Zamawiający wyznacza
wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub
zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie
zgody na poprawienie omyłki.
f) Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
g) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną wykluczone i odrzucone.
h) Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty
niepodlegającej odrzuceniu.
10. Kryteria oceny ofert:
a) Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium
Waga kryterium
(w %)
1 CENA 100
b) Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach kryterium ,,Cena brutto"
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
c) Punkty za kryterium ,,Cena brutto" zostaną obliczone według wzoru:
cena oferty najtańszej
C = ------------------------- x 100 = LP
cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Gdzie LP = liczba uzyskanych punktów gdzie:
C - liczba punktów dla kryterium ,,cena usługi brutto",
11. Warunki wyboru Wykonawcy:
a) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.
b) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze,
zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można
dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Jeżeli w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena
lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich
ofertach. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały
złożone oferty dodatkowe w takiej samej cenie.
c) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu wyjaśnienia treści oferty lub
dokonania ich sprostowania - z zachowaniem zasad i warunków przewidzianych w art. 223
Prawa Zamówień Publicznych.
d) Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia
umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia ogłoszenie o
zamówieniu, w każdym momencie trwania postępowania, w szczególności w przypadkach
określonych w art. 255 Prawa Zamówień Publicznych. Oferenci uczestniczą w postępowaniu
ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia w przypadku
unieważnienia lub z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podawania uzasadnienia tej decyzji.
e) Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy
lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
13. Zawartość oferty:
Oferta wykonawcy powinna zawierać:
a) Formularz oferty - załącznik nr 2.
b) Oświadczenie o braku powiązań wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego
c) W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy.
d) W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia-umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
e) Specyfikację produktu
14. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Oferentów.

Kontakt:
15. Osoba wyznaczona do kontaktowania się z Oferentami:
Karol Kieper, tel.56 660 03 80, e-mail: sp3torun@o2.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.