Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4736z ostatnich 7 dni
20919z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Drobne roboty budowlane na nieruchomościach

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Drobne roboty budowlane na nieruchomościach

Data zamieszczenia: 2022-08-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,KWATERA" Sp. z o. o
Starościńska 1
02-516 Warszawa
powiat: Warszawa
22 379 45 45
zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/360567
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w siwz
Nr telefonu: 22 379 45 45
Termin składania ofert: 2022-09-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Drobne roboty budowlane na nieruchomościach Skarbu Państwa położonych na terenie działania Oddziału Terenowego Mazowieckiego
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są drobne roboty budowlane na nieruchomościach Skarbu Państwa położonych na terenie działania Oddziału Terenowego Mazowieckiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz jednostkowy przedmiar robót (załącznik nr 1 do STWiORB).
Uwaga!!!
Jednostkowy przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do załącznika nr 2 do SWZ oraz załącznik nr 7 do umowy jest poglądowy i ma wyłącznie wskazać katalogi nakładów rzeczowych przypisane do robót budowlanych określonych w formularzu cenowym Wykonawcy (Załącznik nr 1A do SWZ).
W jednostkowym przedmiarze robót nie uwzględnia się rzeczywistej liczby do wykonania. Rzeczywista liczba jednostek przedmiarowych została określona w formularzu cenowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ.

CPV: 45400000-1, 45300000-0, 45233142-6, 50700000-2, 50800000-3

Dokument nr: 2022/BZP 00311876, BZP.OMZ.69.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-09-06 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://amwkwatera.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje zawarte są w części XX SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w części XXXIII SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w części XXXIII SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/360567
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-09-06 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa: https://amwkwatera.eb2b.com.pl w zakładce "ZŁÓŻ OFERTĘ"

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.OMZ.69.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są drobne roboty budowlane na nieruchomościach Skarbu Państwa położonych na terenie działania Oddziału Terenowego Mazowieckiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz jednostkowy przedmiar robót (załącznik nr 1 do STWiORB).
Uwaga!!!
Jednostkowy przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do załącznika nr 2 do SWZ oraz załącznik nr 7 do umowy jest poglądowy i ma wyłącznie wskazać katalogi nakładów rzeczowych przypisane do robót budowlanych określonych w formularzu cenowym Wykonawcy (Załącznik nr 1A do SWZ).
W jednostkowym przedmiarze robót nie uwzględnia się rzeczywistej liczby do wykonania. Rzeczywista liczba jednostek przedmiarowych została określona w formularzu cenowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie wzoru określonego w części XXIV SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Szczegółowe informacje zawarte są w części XVIII SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Szczegółowe informacje zawarte są w części XIII SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie wzoru określonego w części XXIV SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-10-05

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.