Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup materiałów do budowy stanowiska do badań

Przedmiot:

Zakup materiałów do budowy stanowiska do badań

Data zamieszczenia: 2022-08-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: FORTECH Spółka Cywilna G. Ceglarz, M. Kabata, R. Żbik
Żytniów 31
46-325 Rudniki
powiat: oleski
+ 48 791 884 646
mk@fortech-cranes.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/122987
Województwo: opolskie
Miasto: Rudniki
Wadium: ---
Nr telefonu: + 48 791 884 646
Termin składania ofert: 2022-08-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7- RPOP.01.01.00-16-0009/18 na zakup materiałów do budowy stanowiska do badań - ostoi (wraz z estakadą) w ramach dodatkowych kosztów ogólnych służących celom badawczym na etapie prac rozwojowych.
Powstaje w kontekście projektu
RPOP.01.01.00-16-0009/18 - "Badania nad opracowaniem nowoczesnych połączeń w budowie ustrojów nośnych lekkich suwnic"

Część 1
Materiały do budowy stanowiska do badań

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do budowy stanowiska do badań - ostoi (wraz z estakadą) w ramach dodatkowych kosztów ogólnych służących celom badawczym na etapie prac rozwojowych.
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje zakup:
? Koryto szyny płaskiej K1 - 1 szt. - wykonane zgodnie z rys.1
? Koryto szyny płaskiej K2 - 2 szt. - wykonane zgodnie z rys.2
? Koryto szyny prowadzącej K4 - 1 szt. wykonane zgodnie z rys.3
? Koryto szyny prowadzącej K5 - 2 szt. wykonane zgodnie z rys.4
Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający.
Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu.
W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych

CPV: 14622000-7, 34946110-4

Dokument nr: 2022-1430-122987, 7- RPOP.01.01.00-16-0009/18

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-29

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na dostawy, polegające na powtórzeniu podobnych dostaw.
Warunki zmiany umowy
1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem.
2. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wynikające z treści złożonej oferty.
3. Okres realizacji zamówienia rozpoczyna bieg w dniu podpisania umowy z wykonawcą i kończy się w terminie podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia wystawionego i podpisanego przez Zamawiającego.
4. Termin podpisania umowy - w terminie związania ofertą.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
a) Zmiany terminów realizacji umowy wynikać mogą jedynie, że zmiany zapisów umowy o dofinansowanie realizacji projektu ,,Badania nad opracowaniem nowoczesnych połączeń w budowie ustrojów nośnych lekkich suwnic" RPOP.01.01.00-16-0009/18
b) Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
? nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
? wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,
? zmiany wartości umowy tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu zamówienia,
? przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe,
? w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
c) Zmianie ma ulec wykonawca, któremu zamawiający udzielił zamówienia pod warunkiem, że:
? w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
? w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
? zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zgody
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot posiadający doświadczenie i potencjał pozwalający na terminową realizację niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobligowany jest dopełnić obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
3. Zapisy pkt. VI.1 będą weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta zawartego we wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
4. W przypadku stwierdzonej wątpliwości co do potencjału oferenta zgodnie z zapisami pkt VI.1, zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na etapie oceny ofert, dodatkowych dokumentów potwierdzających potencjał np. referencje, protokoły odbioru prac lub usługi.
5. Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
7. W przypadku powiązania, o którym mowa w pkt. 5 oferent zostanie wykluczony z postępowania.
8. Wszystkie dodatkowe koszty związane ze złożeniem oferty leżą po stronie Oferenta.
9. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-19
Data ostatniej zmiany
2022-08-19 15:39:03

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
W kryterium I - Cena - najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Najniższa zaoferowana cena
________________________ x 100 = Liczba punktów
Cena oferowana przez firmę - oferenta

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Maciej Kabata
tel.: + 48 791 884 646
e-mail: mk@fortech-cranes.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.