Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4672z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup autobusów elektrycznych wraz z punktami ładowania

Przedmiot:

Zakup autobusów elektrycznych wraz z punktami ładowania

Data zamieszczenia: 2022-08-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ZAKRZEW
ZAKRZEW 51
26-652 ZAKRZEW
powiat: radomski
Tel.: +48 486105122, Faks: +48 486105143
dziesinska@zakrzew.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zakrzew/proceedings
Województwo: mazowieckie
Miasto: ZAKRZEW
Wadium: 180 000 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 486105122,
Termin składania ofert: 2022-09-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup autobusów elektrycznych wraz z punktami ładowania w Gminie Zakrzew

Numer referencyjny: ZP.271.1.23.2022
II.1.2)Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych autobusów elektrycznych 12 m wraz z zakupem i montażem punktów ładowania: 4 ładowarek 40 kW i 4 ładowarek 120 kW oraz z przyłączeniem ich do sieci elektroenergetycznej i uruchomieniem (w tym przeprowadzenie pełnej integracji systemów komunikacji ładowarek z autobusami)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 10 152 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34121000 Autobusy i autokary
34121400 Autobusy niskopodłogowe
34144900 Pojazdy elektryczne
31158100 Ładowarki do baterii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakrzew

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje:

1. dostawę 4 sztuk fabrycznie nowych autobusów elektrycznych o klasy wielkościowej MAXI 12 metrów (zwanych dalej ,,Autobusami"),

a) dostarczane Autobusy muszą być jednej marki i typu, identyczne pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, kompletacji i wyposażenia,

b) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Autobusy fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2023 roku z przebiegiem nie większym niż 1000 km,

c) Wykonawca oświadcza, że dostarczone Autobusy posiadać będą aktualną na dzień dostawy homologację, certyfikaty i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiające ich rejestrację w Rzeczypospolitej Polskiej,

d) Wykonawca oświadcza, że parametry techniczno - eksploatacyjne i jakość dostarczanych Autobusów, zespołów (podzespołów) odpowiadają obowiązującym przepisom ogólnym i szczegółowym oraz odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,

e) Wykonawca nie może dokonać zmian konstrukcji oferowanych Autobusów bez pisemnej zgody Zamawiającego,

f) czynności związane z rejestracją Autobusów przeprowadzi na własny koszt Zamawiający. Gdyby jednak na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, odmówiono rejestracji i dopuszczenia Autobusów do ruchu, całość kosztów związanych z dostosowaniem Autobusów do polskich norm i wymagań zgodnych z polskimi przepisami homologacyjnymi, przepisami homologacyjnymi Unii Europejskiej i ustawą prawo o ruchu drogowym obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej poniesie Wykonawca. Brak możliwości zarejestrowania Autobusów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowi podstawę do uznania, że Przedmiot Zamówienia nie został zrealizowany w terminie,

g) Zamawiający wymaga, aby w przedmiotowej dostawie udział towarów pochodzących z państw Członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców przekraczał 50%. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia tego wymagania.

2. dostawę i montaż 4 ładowarek 40 kW i 4 ładowarek 120 kW w następujących miejscowościach:

a) Wacyn- 4 szt. - 40 kW,

b) Dąbrówka Nagórna - 1 szt. - 120 kW,

c) Zakrzewska Wola -1 szt. - 120 kW,

d) Jaszowice - Kolonia - 1 szt. - 120 kW,

e) Zakrzew- 1 szt. - 120 kW.

wraz z przyłączeniem ich do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomieniem (w tym przeprowadzenie pełnej integracji systemów komunikacji ładowarek z autobusami).

3. W każdym autobusie ma zostać zamontowane urządzenie (biletomat) wraz z systemu sprzedaży biletów.

Szczegółowy opis wymagań zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena rozwiązań technicznych / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 34121100, 34121000, 34121400, 34144900, 31158100

Dokument nr: 469989-2022, ZP.271.1.23.2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 26/09/2022
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew. Otwarcie ofert nastąpi za pomocą systemu teleinformatycznego (platformy)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/649580

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zakrzew/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/09/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakrzew

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/12/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2022

Kontakt:
GMINA ZAKRZEW
ZAKRZEW 51
ZAKRZEW
Kod NUTS: PL921 Radomski
26-652
Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Dziesińska
E-mail: dziesinska@zakrzew.pl
Tel.: +48 486105122
Faks: +48 486105143

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.