Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
962z dziś
5593z ostatnich 7 dni
21808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa miejsc parkingowych wraz Z drogą wewnętrzną i chodnikiem oraz przyłączem...

Przedmiot:

Budowa miejsc parkingowych wraz Z drogą wewnętrzną i chodnikiem oraz przyłączem kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2022-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,STRZECHA" w Bielsku-Białej
ul. Osuchowskiego 4
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
(33) 812-60-28, tel. (33) 818 28 59, tel. (33) 829 79 61, tel. (33) 829 79 62
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: 50 000,00 zł
Nr telefonu: (33) 812-60-28, tel.
Termin składania ofert: 2022-09-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa miejsc parkingowych wraz Z drogą wewnętrzną i chodnikiem oraz przyłączem kanalizacji deszczowej przy ul Stawowej/ul Spółdzielców w Bielsku-Białej"
§3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące:
a) Budowę miejsc parkingowych wraz z drogą wewnętrzną i chodnikiem przy Ul. Stawowej / Ul. Spółdzielców zgodnie z Projektem Budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę nr 345/2022 z dnia 9.05.2022 r.
b) Budowę przyłącza kanalizacji deszczowej dla miejsc parkingowych wokół pawilonu przy Ul. Stawowej 29 zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu uzgodnionym przez AQUA S.A. w dniu 15.12.2021 r.
2. Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w załączonych do specyfikacji przedmiarach robót. W siedzibie zamawiającego można zapoznać się z dokumentacją techniczną.
3. Oferent zapewnia geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Otwarcie ofert: 5. Termin otwarcia ofert: 27.09.2022 r., o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego tj. SM ,,Strzecha" Bielsko-Biała Ul. Osuchowskiego 4.

Specyfikacja:
6. Potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 150,00 zł za materiały przetargowe dokonanej na rachunek bankowy Spółdzielni: PKO O/Bielsko-Biała nr 0410 2013 9000 0066 0201 1829 06, tytułem ,,za materiały przetargowe dotyczące budowy miejsc parkingowych przy Ul. Stawowej/ Ul. Spółdzielców".

Składanie ofert:
3. Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 43-300 Bielsko - Biała, Ul. Osuchowskiego 4, w sekretariacie Spółdzielni (registratura Zamawiającego).
4. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 26.09.2022 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Osuchowskiego 4 w Bielsku-Białej (termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Miejsce i termin realizacji:
4. Zamawiający przewiduje zakończenie prac do dnia 30.06.2023 r.,

Wymagania:
§2
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie ,,przetargu nieograniczonego", zgodnie z ,,Regulaminem wyboru wykonawców robót budowlanych, remontowych oraz usług związanych
z konserwacją i utrzymaniem nieruchomości, realizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej ,,STRZECHA" w Bielsku - Białej" (dostępny na www.smstrzecha.pl).
5. Strony za wzajemnym porozumieniem mogą ustalić późniejszy termin zakończenia prac. Zgoda taka musi być wyrażona na piśmie w formie aneksu do umowy.
§4
OPIS WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGAŃ FAKULTATYWNYCH:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają uzasadnionemu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) spełnią wymogi określone w niniejszej ,,Specyfikacji warunków zamówienia".
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć:
a) Oferentów, w stosunku do których wszczęto postępowanie ugodowe, upadłościowe lub otwarto likwidację,
b) Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz nie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w minimalnej wysokości określonej w niniejszej Specyfikacji,
c) Oferentów, których oferta zawiera rozbieżności w stosunku do niniejszej ,,Specyfikacji warunków zamówienia".
§5
INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do ofert należy dołączyć następujące dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1. Aktualny wypis z Kraj owego Rejestru Sądowego lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach, nie starsze niż 3 m-ce.
3. Aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, nie starsze niż 3 m-ce.
4. Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmujący okres wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia, na kwotę w wysokości min. 1 500 000,00 zł.
5. Potwierdzenie wpłaty wadium.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia przygotowuje ofertę na własny koszt i własnym staraniem.
2. Przed obliczeniem ceny Oferent zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokonania wizji lokalnej w terenie na którym będzie miało miejsce wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności materiałów i urządzeń, robocizny, jak również koszty towarzyszące związane z robotami przygotowawczymi, porządkowymi, organizacją placu budowy, jego późniejszą likwidacją i inne.
4. Zawartość oferty:
a) wypełniony formularz oferty - sporządzony według wzoru stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej ,,Specyfikacji warunków zamówienia",
b) wypełniony kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o przedmiar robót na drukach załączonych do ,,Specyfikacji warunków zamówienia" - załączniki nr 2,
c) podpisane oświadczenie - załącznik nr 3,
d) wykaz wykonanych prac o charakterze i zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia wraz ze stosownymi referencjami - załącznik nr 4,
e) oświadczenie o gotowości podjęcia obowiązków kierownika budowy wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej OIIB - załącznik nr 5,
f) oświadczenie o gotowości podjęcia obowiązków kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności instalacji w zakresie sieci kanalizacyjnych wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej OIIB - załącznik nr 6,
g) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z projektem budowlanym i projektem zagospodarowania terenu - załącznik nr 7,
h) zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 8,
i) dokumenty wg kolejności określonej w § 5 niniejszych ,,Specyfikacji warunków zamówienia", j) pełnomocnictwo (w formie oryginału lub potwierdzonej jego kopii) do działania w imieniu
Oferenta w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta z mocy prawa.
5. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty winny być podpisane wyłącznie przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta lub osobę/y przez niego upoważnioną/e na podstawie załączonego do oferty pełnomocnictwa.
6. W przypadku, gdy Oferent składa kserokopię dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem wyłącznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub przez niego upoważnioną, na podstawie załączonego do oferty pełnomocnictwa - z wpisaniem klauzuli: za zgodność z oryginałem, podpis, pieczęć imienna.
7. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane kolejnymi numerami zaparafowane wyłącznie przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta lub przez niego upoważnione, na podstawie załączonego do oferty pełnomocnictwa.
INNE WARUNKI ORAZ TERMINY OCZEKIWANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Gwarancja jakości na prace 3 lata, licząc od daty odbioru końcowego.
2. Termin płatności i składania faktur: nie mniej niż 14 dni, licząc od daty przedłożenia Zamawiającemu faktur VAT.
§8
WADIUM:
Wysokość wadium 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
1. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 26.09.2022 r.
2. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO O/Bielsko-Biała nr 0410 2013 9000 0066 0201 1829 06 z adnotacją dotyczącą nazwy przetargu.
3. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
4. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyniku przetargu przez Zarząd Spółdzielni.
§9
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
1. Wybranemu do realizacji prac Oferenta wadium zostanie zaliczone na poczet, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
2. Rozliczenie kwoty stanowiącej zabezpieczenie, o którym mowa ust. 1 odbędzie się w następujący sposób:
a) zwrot 50 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (tj. 25 tys. zł) nastąpi w terminie 30 dni od bezusterkowego protokołu odbioru prac będących przedmiotem umowy,
b) zwrot pozostałych 25 tys. zł nastąpi w terminie 15 dni, po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości na wykonane prace, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego).
§10
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z kompletem dokumentów należy umieścić w zamkniętej i opisanej wg poniższego wzoru kopercie: Oferta przetargowa: ,,Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą wewnętrzną i chodnikiem oraz przyłączem kanalizacji deszczowej przy ul. Stawowej/ ul. Spółdzielców w Bielsku-Białej"
2. Oferta winna posiadać ponadto oznaczenie Oferenta z podaniem adresu do korespondencji.
6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, w przypadku zmiany oferty na kopercie należy umieścić dopisek ,,ZMIANA".
§11
SPOSÓB OKREŚLENIA CENY ORAZ KRYTERIÓW OCENY OFERTY:
1. Cenę ofertową należy obliczyć na załączonych przedmiarach robót.
2. Ceny ofertowe powinny obejmować koszt wykonania całości przedmiotowego zamówienia.
3. Cena oferty winna być podana jako wartość ogółem netto oraz wartość brutto (wraz z podatkiem VAT).
4. Kryteria oceny ofert:
a) cena- 100%
5. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z § 12, ust. 2., lit. g) Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych, remontowych (...) Spółdzielni Mieszkaniowej ,,STRZECHA" w Bielsku-Białej, przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
§12
INFORMACJE O POZOSTAŁYCH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej.
2. Zamawiający zawrze umowę z Oferentem w terminie do 21 dni od daty zatwierdzenia wyników przetargu przez Zarząd Spółdzielni.
§13
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający w pełni respektuje poufny charakter informacji podanych przez Oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem obowiązków Zamawiającego wynikłych
z Art. 81 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1465.
2. Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz oferentów jakichkolwiek kosztów, w tym kosztów związanych z udziałem w przetargu, poza zwrotem wadium w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 4 oraz § 9 ust. 1 i 2 niniejszej specyfikacji.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ,,Specyfikacji warunków zamówienia" zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Postępowanie przetargowe nie jest prowadzone w trybie Prawa Zamówień Publicznych.

Kontakt:
3. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji po stronie Zamawiającego są:
o Lidia Kozik, tel. (33) 829 79 61, Ewa Handzlik-Marek tel. (33) 829 79 62: sprawy formalnoprawne,
o Robert Szarfenberg, tel. (33) 818 28 59: sprawy techniczne.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.