Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wybudowanie szybu windowego

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Wybudowanie szybu windowego

Data zamieszczenia: 2022-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krośnie Odrzańskim
ul. Jana Matejki 3B
66-600 Krosno Odrzańskie
powiat: krośnieński (odrzański)
505 149 356
smkr.o@wp.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Krosno Odrzańskie
Wadium: 35 000,00 zł
Nr telefonu: 505 149 356
Termin składania ofert: 2022-10-03
Dokumenty do pobrania
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wybudowanie zgodnie z projektem zewnętrznego szybu windowego przy istniejącym budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, zlokalizowanym przy Ul. Grobla 29, na działce nr 68/30 w Krośnie Odrzańskim, przeznaczonego do instalacji dźwigu osobowego z napędem elektrycznym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Przygotowanie terenu pod budowę
- Wykonanie rozbiórki elementów budynku w miejscu budowy szybu
- Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie prac
- Przygotowanie i montaż zbrojenia
- Wykonanie fundamentu szybu
- Betonowanie konstrukcji szybu
- Zainstalowanie konstrukcji szybu
- Wykonanie pokrycia dachowego
- Wykonanie robót murarskich
- Wykonanie posadzek
- Malowanie
- Wykonanie izolacji cieplnej
- Współpraca z dostawcą windy przy montażu.
Planowany zakres prac znajduje się w projekcie technicznym. Zamawiający może udostępnić projekt w wersji elektronicznej.
ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI
Przyjęto tradycyjną kolejność realizacji robót. Zakres robót obejmuje następujące prace budowlane;
- roboty ziemne: wykonanie prac geodezyjnych tj. wyznaczenie reperów wysokościowych, oraz elementów
geometrycznych (osie, obrysy), wyznaczenie osi projektowych,
- ze względu na warunki gruntowe planowane jest posadowienie projektowanej płyty fundamentowej szybu
windowego na palach (zgodnie z osobnym opracowaniem technicznym).
- wykonanie wykopów metodą punktową, ostatnią warstwę o gr. -0,20m, należy usuwać ręcznie pod
nadzorem, roboty ziemne w pobliżu istniejących fundamentów budynku prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością, wykonać
- wykop od strony budynku zaszalować a wcześniej podbić istniejącą ławę fundamentową budynku,
betonem C25/30 na szerokości wykopu projektowanej windy pius ok. 2,5m z obu stron,
- wykonanie posadowienia szybu (żelbetowa płyta fundamentowa podszybia na palach),
- wykonanie ścian fundamentowych podszybia windy (żelbetowych wylewanych},
- wykonanie izolacji przeciwwodnej części fundamentowej podszybia,
- zasypanie i wykonanie zagęszczenia gruntu po pracach fundamentowych,
- wycięcie mechaniczne otworu w istniejącej ścianie zewnętrznej parteru budynku (o szerokości okna), w
miejscu lokalizacji przejścia do projektowanej windy,
- wykonanie nadproża stalowego w przejściu do windy na poziomie przyziemia,
- wykonanie konstrukcji nadziemnej szybu (slupy i wieńce żelbetowe ze wspornikowym stropem łączącym
windę z budynkiem),
- zamurowanie otworu okiennego istniejącego budynku na poziomie kondygnacji +2,55 ,
- wykonanie konstrukcji kolejnych kondygnacji szybu windy (trzpienie, wieńce i belki żelbetowe ze
wspornikowym stropem łączącym windę z kondygnacją w istniejącym budynku),
- kolejne wycinanie mechaniczne otworu w istniejącej ścianie zewnętrznej budynku w miarę postępu robót
budowy kondygnacji windy. Otwór wykonać o szerokości okna do poziomu posadzki kondygnacji w miejscu projektowanego przejścia do windy (nadproże w ścianie pozostaje istniejące).
- po rozszalowaniu elementów konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, wypełnić szkielet konstrukcji
szybu bloczkami betonowymi,
- wykonanie wieńców oraz stropodachu żelbetowego nad szybem windowym,
- wykonanie attyki murowanej oraz słupków i wieńców żelbetowych attyki,
- wykonanie warstw posadzkowych i dylatacji na połączeniu stropów windy i budynku,
- wykonanie ścian osłonowych z pustaków szklanych,
- montaż i podłączenie instalacji elektrycznej,
- wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych,
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem,
- wykonanie ocieplenia stropodachu wełną mineralną,
- wykonanie pokrycia dachu papa termozgrzewalną,
- wykonanie opierzenia i obróbki blacharskie oraz montaż rynny z rurą spustową,
- wykonanie tynków zewnętrznych,
- malowanie ścian i sufitów,
- montaż windy i podłączenie części technologicznej,
- wykonanie zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Dokument nr: 2/2022

Otwarcie ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 05.10.2022 a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: smkr.o@wp.pl, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krośnie Odrzańskim Ul. Jana Matejki 3B; 66-600 Krosno Odrzańskie do dnia 03.10.2022 r

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: IV kwartał 2022, I Kwartał 2023

Wymagania:
3. Dodatkowe wymagania:
- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca budowy w sposób nie kolidujący z bieżącym funkcjonowaniem budynku, oraz zapewnić całkowite bezpieczeństwo mieszkańcom i przechodniom.
- Wykonawca ma również obowiązek zapewnić objęcie przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach funkcję kierownika budowy przy realizacji zadania.
- Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną, i zapoznać się z dostępną dokumentacją.
- Wykonawca zobowiązuje się do przewidzenia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem zamówienia i uwzględnienia ich w składanej ofercie, oraz oświadcza iż nie będzie wymagał od zamawiającego dodatkowej zapłaty.
- Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane na okres 60 miesięcy, Gwarancja liczona będzie od daty zakończenia wszystkich prac i oddania windy do użytku.
- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację z powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna :
- Posiadać datę sporządzenia,
- Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- Być podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
- Zawierać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przedmiotu zamówienia,
-Zawierać kopię świadectw posiadania przez Wykonawcę niezbędnych uprawnień, -Zawierać kopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty,
- Zawierać wykaz co najmniej dwóch ukończonych robót budowlanych związanych z budową windy w okresie dwóch lat przed upływem terminu składania ofert,
- Zawierać dołączony kosztorys na podstawie, którego wykonawca dokonał wyceny wartości zamówienia,
- Potwierdzenie wpłacenia wadium
V. WYSOKOŚĆ ZABEZPIECZENIA NA POCZET WYKONANIA UMOWY
1. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania prac. Zamawiający ustala wadium w wysokości 35 000,00 zł. Wadium wniesione przez uczestnika który wygra przetarg zostanie zwrócone w dniu podpisania umowy. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od daty wyboru oferenta. Wadium należy wpłacać na konto PKO BP SA nr 32 1020 5402 0000 0102 0020 3620 w terminie składania ofert.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.smkro.pl
7. Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyny
VII. OCENA OFERT.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - cena 80%
2 - opina o wykonawcy na rynku, referencje 20%
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.smkro.pl. Z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę zamawiający skontaktuje się telefonicznie.

Kontakt:
IX. DODATKOWE INFORMACJE.
Dodatkowych informacji udziela się pod numerem telefonu 505 149 356 oraz adresem e mail: smkr.o@wp.pl
ARCUS
Consult Zielona Góra Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra www.arcus-z90ra.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.