Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4252z ostatnich 7 dni
18275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wyposażenia pracowni zawodowych

Przedmiot:

Zakup wyposażenia pracowni zawodowych

Data zamieszczenia: 2022-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne
powiat: poznański
Tel.: +48 618959235, Faks: +48 618146118
zp@tarnowo-podgorne.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Tarnowo Podgórne
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 618959235,
Termin składania ofert: 2022-10-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

zakup wyposażenia pracowni zawodowych Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne

Numer referencyjny: WOP.271.45.2022
II.1.2)Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni informatyki, mechatroniki, pneumatyki Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku nr 3a, 3b, 3c do niniejszej SWZ.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

- zaoferował gwarancje producenta na dostarczone urządzenia i sprzęt,

- udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 12-miesięcznym okresem rękojmi.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zakup wyposażenia pracowni informatyki

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30213000 Komputery osobiste
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tarnowo Podgórne

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni informatyki Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku nr 3a do niniejszej SWZ.

3. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

- zaoferował gwarancje producenta na dostarczone urządzenia i sprzęt,

- udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 12-miesięcznym okresem rękojmi.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych. Użyte w dokumentacji znaki towarowe, patenty, nazwy własne lub pochodzenie należy rozumieć, jako wzorzec jakościowy. Określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta, typu, sprzętu lub materiałów ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry nie gorsze niż te, które są określone w niniejszej SWZ.

5. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zakup wyposażenia pracowni mechatroniki

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
42000000 Maszyny przemysłowe
42900000 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tarnowo Podgórne

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni mechatroniki Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku nr 3b do niniejszej SWZ.

3. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

- zaoferował gwarancje producenta na dostarczone urządzenia i sprzęt,

- udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 12-miesięcznym okresem rękojmi.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych. Użyte w dokumentacji znaki towarowe, patenty, nazwy własne lub pochodzenie należy rozumieć, jako wzorzec jakościowy. Określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta, typu, sprzętu lub materiałów ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry nie gorsze niż te, które są określone w niniejszej SWZ.

5. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zakup wyposażenia pracowni pneumatyki

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
42000000 Maszyny przemysłowe
42900000 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tarnowo Podgórne

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni pneumatyki Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku nr 3c do niniejszej SWZ.

3. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

- zaoferował gwarancje producenta na dostarczone urządzenia i sprzęt,

- udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 12-miesięcznym okresem rękojmi.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych. Użyte w dokumentacji znaki towarowe, patenty, nazwy własne lub pochodzenie należy rozumieć, jako wzorzec jakościowy. Określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta, typu, sprzętu lub materiałów ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry nie gorsze niż te, które są określone w niniejszej SWZ.

5. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 42000000, 30213100, 30213000, 48000000, 31000000, 42900000, 31700000

Dokument nr: 497621-2022, WOP.271.45.2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 14/10/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

1. Otwarcie ofert, odszyfrowanie ofert ma miejsce na stronie miniportal.uzp.gov.pl

2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.tarnowo-podgorne.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/10/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tarnowo Podgórne

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/12/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2022

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: część 1 - 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), część 2 - 2 300,00 (słownie: dwa tysiące trzysta złotych), część 3 - 2 000,00zł. (słownie: dwa tysiące zł.).

Kontakt:
Gmina Tarnowo Podgórne
Krajowy numer identyfikacyjny: 7773111426
ul. Poznańska 115
Tarnowo Podgórne
Kod NUTS: PL418 Poznański
62-080
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Spychała
E-mail: zp@tarnowo-podgorne.pl
Tel.: +48 618959235
Faks: +48 618146118

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.