Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4223z ostatnich 7 dni
19123z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa desek, kantówek ostrokrawężnych

Przedmiot:

Dostawa desek, kantówek ostrokrawężnych

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: CMC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przemysłowa 54
34-120 Andrychów
powiat: wadowicki
600 266 660
artur.rekas@cmc.net.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/124968
Województwo: małopolskie
Miasto: Andrychów
Wadium: ---
Nr telefonu: 600 266 660
Termin składania ofert: 2022-10-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe 4/2022
Materiały i surowce - drewno
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0165/21 - Opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii wysokowydajnej produkcji palet o zasadniczo ulepszonych cechach funkcjonalno-użytkowych, opartej na autorskich metodach kontroli wizyjnej (...)

Część 1
Deski do produkcji palet zamkniętych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Materiały i surowce - deski do produkcji palet zamkniętych
Przedmiotem zamówienia są deski ostrokrawężne z certyfikatem 100% PEFC, mokre z drzewa iglastego I gatunku (sosna, jodła, świerk, modrzew) przeznaczone do produkcji palet zamkniętych. Deski muszą spełniać wymagania jakościowe i nie mogą zawierać:
o obliny,
o sinizny,
o oznak kornika,
o pęknięć,
o wypadających sęków,
o kory,
o pleśni,
o zgnilizny.
Realizacja zamówienia została podzielona na dwa etapy. DOSTAWA nr 1 obejmuje łącznie 239,00 m3 desek, a dostawa nr 2 obejmuje łącznie 1 194,50 m3 desek. Wymiary oraz ilość desek musi być zgodna z wymaganiami poszczególnych dostaw oraz z poniższymi tolerancjami wymiarowymi.
Tolerancje wymiarów desek:
Grubość: (0, + 1) mm
Szerokość: (0, + 1) mm
Długość: (0, + 1) mm
DOSTAWA nr 1 desek o łącznej kubaturze 239 m3 w wymiarach i ilościach podanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
DOSTAWA nr 2 desek o łącznej kubaturze 1 194,50 m3 w wymiarach i ilościach podanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
Czas realizacji dostawy nr 1: do końca IV kwartału 2022 r.
Czas realizacji dostawy nr 2: do końca I kwartału 2023 r.

Część 2
Deski do produkcji palet otwartych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Materiały i surowce - deski do produkcji palet otwartych
Przedmiotem zamówienia są deski ostrokrawężne z certyfikatem 100% PEFC, mokre z drzewa iglastego I gatunku (sosna, jodła, świerk, modrzew) przeznaczone do produkcji palet otwartych. Deski muszą spełniać wymagania jakościowe i nie mogą zawierać:
o obliny,
o sinizny,
o oznak kornika,
o pęknięć,
o wypadających sęków,
o kory,
o pleśni,
o zgnilizny.
Realizacja zamówienia została podzielona na dwa etapy. DOSTAWA nr 1 obejmuje łącznie 246,00 m3 desek, a dostawa nr 2 obejmuje łącznie 1 228,00 m3 desek. Wymiary oraz ilość desek musi być zgodna z wymaganiami poszczególnych dostaw oraz z poniższymi tolerancjami wymiarowymi.
Tolerancje wymiarów desek:
Grubość: (0, + 1) mm
Szerokość: (0, + 1) mm
Długość: (0, + 1) mm
DOSTAWA nr 1 desek o łącznej kubaturze 246,00 m3 w wymiarach i ilościach podanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
DOSTAWA nr 2 desek o łącznej kubaturze 1 228,00 m3 w wymiarach i ilościach podanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
Czas realizacji dostawy nr 1: do końca IV kwartału 2022 r.
Czas realizacji dostawy nr 2: do końca I kwartału 2023 r.

Część 3
Kantówki

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Materiały i surowce - kantówki
Przedmiotem zamówienia są kantówki ostrokrawężne z certyfikatem 100% PEFC, mokre z drzewa iglastego I gatunku (sosna, jodła, świerk, modrzew) przeznaczone do produkcji palet otwartych i palet zamkniętych. Kantówki muszą spełniać wymagania jakościowe i nie mogą zawierać:
o obliny,
o sinizny,
o oznak kornika,
o pęknięć,
o wypadających sęków,
o kory,
o pleśni,
o zgnilizny.
Realizacja zamówienia została podzielona na dwa etapy. DOSTAWA nr 1 obejmuje łącznie 145,00 m3 kantówki, a dostawa nr 2 obejmuje łącznie 727,50 m3 kantówek. Wymiary oraz ilość kantówek musi być zgodna z wymaganiami poszczególnych dostaw oraz z poniższymi tolerancjami wymiarowymi.
Tolerancje wymiarów kantówek:
Grubość: (0, + 1) mm
Szerokość: (0, + 1) mm
Długość: od 1,2 m do 3 m
DOSTAWA nr 1 kantówek o łącznej kubaturze 145,00 m3 w wymiarach i ilościach podanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
DOSTAWA nr 2 kantówek o łącznej kubaturze 727,50 m3 w wymiarach i ilościach podanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
Czas realizacji dostawy nr 1: do końca IV kwartału 2022 r.
Czas realizacji dostawy nr 2: do końca I kwartału 2023 r.

CPV: 03419000-0, 03419000-0, 03419000-0

Dokument nr: 2022-29839-124968, 4/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-10-17
2. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie należy składać: pisemnie, tj. drogą pocztową lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 4/2022 na adres: CMC Sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 54, 34-120 Andrychów lub przesłać e-mailem na adres: artur.rekas@cmc.net.pl lub złożyć przez Bazę konkurencyjności po zalogowaniu się do systemu zgodnie z instrukcją oferenta BK2021 dostępną tu: https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wadowicki
Gmina
Andrychów
Miejscowość
Andrychów

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wadowicki
Gmina
Andrychów
Miejscowość
Andrychów

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wadowicki
Gmina
Andrychów
Miejscowość
Andrychów

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówienia uzupełniającego zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 3 miesiące od daty określonej w umowie, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego i podpisaniu aneksu do umowy.
Inne zmiany zapisów umowy będą zawierane także w formie aneksu do umowy, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
o jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
o zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy w umownym terminie,
o zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność za którą odpowiada Zamawiający, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy w umownym terminie,
o konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania projektu wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami przyznającymi dofinansowanie,
o innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu niezależnych od Zamawiającego
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Oferent posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Oferent posiada wiedzę i doświadczenie konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w roku 2021 wykazali minimalne przetarcie drewna okrągłego: 8 tys. m3.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności posiada odpowiedni park maszynowy: trak tarczowy, wielopiła, formatówka, obrzynarka oraz wanna do impregnacji.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Oferent dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferent pozostaje w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, a mianowicie posiada roczne obroty minimum 2 mln zł za 2021 r. oraz nie posiada zaległości podatkowych i skarbowych.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta musi zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego składania ofert.
4. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową lub osobiście liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Przemysłowa 54, 34-120 Andrychów.
5. Oferty, które będą dostarczane w wersji papierowej jak i elektronicznie na wskazany adres e-mail lub poprzez Bazę konkurencyjności powinny być podpisane przez Oferenta.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Termin ważności oferty - 90 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
8. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
- wypełnione i podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z
Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
- certyfikat PEFC,
- dokumentacja potwierdzająca obroty roczne dot. warunku udziału Sytuacja ekonomiczna i finansowa,
- Inne zgodnie ze sposobem przygotowania oferty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO I ZAWARCIA UMOWY:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w tym dokumentów potwierdzających podane w ofercie informacje.
5. Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na polski złoty po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.
6. Każda oferta może uzyskać w ramach kryteriów maksymalnie 100 punktów.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Oferentem który przedstawi najkorzystniejszą z ofert.
8. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania za pośrednictwem strony internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz bezpośrednio skontaktuje się z Oferentem którego ofertę wybrano celem zawarcia umowy.
9. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku zaistnienia takich okoliczności jak wyżej Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego im uprawnienia.
11. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania Oferentów, efektywności, jawności i przejrzystości.
ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
2. Oferta nie spełnia warunków stawianych w Zapytaniu ofertowym oraz Załącznikach, które są integralną częścią Zapytania ofertowego.
3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
WYKLUCZENIA:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-15
Data ostatniej zmiany
2022-09-15 12:02:55

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto - waga 100%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto - waga 100%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto - waga 100%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Artur Rękas
tel.: 600 266 660
e-mail: artur.rekas@cmc.net.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.