Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4674z ostatnich 7 dni
20845z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2022-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rolnicza 14
Rolnicza 14
81-615 Gdynia
powiat: Gdynia
509668558
biuro@dynamika.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/126788
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: 509668558
Termin składania ofert: 2023-01-30
Dokumenty do pobrania
Kopia Rolnicza 14 Gdynia, remont schodów klatki schodowej oraz schodów do piwnicy wraz z elementami towarzyszącymi
Powstaje w kontekście projektu
RPPM.08.01.01-22-0005/17 - Gdynia od nowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicyWitomino-Radiostacja w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata

Część 1
Rolnicza 14 Gdynia, remont schodów klatki schodowej

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Opis
Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, mieszczącym się przy ulicy Rolniczej 14 w Gdyni, polegające na remoncie schodów na pojedynczej klatce schodowej od poziomu -1 do poziomu 4, wraz z elementami towarzyszącymi.
1. Remont schodów na klatce schodowej od poziomu -1 do poziomu 4.
a) Przygotowanie istniejącej powierzchni ( około 80% lastryko, a pozostałe 20% emaliowany
beton ) do montażu okładzin podłogowych polegające na oczyszczeniu, uzupełnieniu
ubytków oraz zagruntowaniu - szacunkowy obmiar 102,7m2.
b) Jeżeli okaże się to konieczne to usunięcie warstwy lastryka z podestów piętrowych -
szacunkowy obmiar 56m2.
c) Wykonanie okładzin podłogowych w szacunkowym obmiarze 102,7m2, polegające na
wyklejeniu przy użyciu kleju do kafli wysokiej jakości, płytek gresowych pełnych, nie
szkliwionych, mrozoodpornych, oraz z wysokim parametrem anty poślizgowości.
Wymagany parametr anty poślizgowości dla poszczególnych obszarów powierzchni
wynosi:
- podesty piętrowe ( powierzchnia 56m2 ) - wysoki,
- stopnice ( powierzchnia 27,7m2 ) - wysoki,
- podstopnice ( powierzchnia 19m2 ) - dowolny.
Wymagany typ kleju do kafli to C, a minimalna klasa kleju to 2TES1.
2. Wykonanie balustrady schodowej.
a) Demontaż istniejącej balustrady stalowej o rozmiarze 28 metrów bieżących przy
wysokości 1m, oraz drzwi i przepierzenia z blachy stalowej stanowiących część
balustrady o powierzchni ok 6m2 .
b) Wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej według następujących założeń:
- pochwyt wykonany z rury okrągłej o przekroju O42 - 50mm,
- słupki wykonane z rury okrągłej O42 - 50mm, lub z profilu o przekroju kwadratowym
40x40mm, montowane od góry do stopnic z rozetą maskującą,
- wypełnienie pomiędzy słupkami z profili o przekroju okrągłym lub kwadratowym, przy
czym minimalna odległość pomiędzy elementami wypełnienia powinna wynosić nie
więcej niż 12cm,
- całkowita wysokość balustrady powinna wynosić ok 110cm,
- początek biegu balustrady na poziomie -1 wolnostojący a koniec biegu na poziomie 4
umocowany do ściany.
3. Elementy towarzyszące.
a) Wymiana drzwi wejściowych na klatkę schodową na poziomie 0 w ilości 2 sztuk,
obejmująca demontaż istniejących i montaż nowych. Rozmiary drzwi do montażu to
około 120cm szerokości i około 214cm wysokości. Drzwi powinny być wykonane w
standardzie stolarki aluminiowej zimnej, jednoskrzydłowe, z klamką i zamkiem, z
elektrozaczepem, z samozamykaczem, przeszklone od połowy wysokości w górę. Kolor
do uzgodnienia, preferowany szary.
b) Malowanie ścian i sufitów oraz policzków biegów schodów - szacunkowy obmiar to
200m2. W zakres tej pracy wchodzi naprawa ubytków, wyczyszczenie i gruntowanie na
całej powierzchni a następnie malowanie farbą elewacyjną o wysokich parametrach
odporności na wilgoć, niskie temperatury oraz pleśnie. Dopuszcza się w wypadku
wszystkich powierzchni będących częścią biegu schodów, zamiast malowania
oczyszczenie powierzchni ze starych tynków i farb i pozostawienie ,,czystego" betonu po
zaimpregnowaniu.
c) Wykonanie okładzin ściennych wzdłuż biegu schodów i podestów piętrowych, od
powierzchni okładziny podłogowej do wysokości 140cm w szacunkowym obmiarze
110m2. Praca ta polega na wyklejeniu przy użyciu kleju do kafli wysokiej jakości, płytek
gresowych pełnych, nie szkliwionych, mrozoodpornych. Wymagany typ kleju do kafli to
C, a minimalna klasa kleju to 2TES1. Dopuszczona jest możliwość wykonania okładziny
ściennej z innego materiału, jeżeli będzie charakteryzował się podobnymi walorami
użytkowymi jak kafle gresowe.
d) Wymiana jednego okna na poziomie -1, obejmująca demontaż istniejącego i montaż
nowego. Rozmiary okna do montażu to około 175cm szerokości i około 70cm wysokości.
Okno powinno mieć możliwość otwierania oraz uchylania.
e) Wykonanie zabudowy lekkiej z płyty g/k, zakrywających instalacje elektryczne, w
szacunkowym obmiarze 20m2, podzielone na 10 sztuk oddzielnych zabudów. Zabudowy
powinny być wykonane w standardzie umożliwiającym układanie na ich powierzchni
okładziny z kafli gresowych, czyli minimum podwójna płyta gipsowo/kartonowa na
gęstym stelażu stalowym.
f) Usunięcie i utylizacja gruzu i pozostałych odpadów budowlanych, oprócz złomu
stalowego, który pozostanie w budynku.
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania remontu muszą spełniać wymogi oraz normy
określone w polskim prawie. Muszą też posiadać atesty i gwarancje producenta
Okres gwarancji
36 miesięcy

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 2022-23724-126788

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-30

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdynia
Gmina
Gdynia
Miejscowość
Gdynia

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług i robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zmienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji ,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego
b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
zamawiającego
c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonego w
umowie
d. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki :
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z
należytą starannością nie mógł przewidzieć
- wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego.
3. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
4.1 zmiany sposobu płatności, terminu płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzonych do umowy, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie na rzecz Wykonawcy poprzez zawarcie dwustronnie uzgodnionego aneksu do umowy , powodowanego nieprzewidywalnymi okolicznościami.
4.2 zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiana terminu jest spowodowana wstrzymaniem wykonania umowy przez Zamawiającego lub zmiana jest spowodowana przez zagrożenie życia, zdrowia i mienia . Okolicznościami takimi są : konieczność odbycia kwarantanny, katastrofa naturalna, klęska żywiołowa, zamach terrorystyczny, strajk, zamieszki uliczne, wojna. W wyniku zaistnienia tych okoliczności strony umowy mogą za obopólnym porozumieniem na drodze aneksu do umowy ustalić nowy termin wykonania umowy uwzględniający czas potrzebny aby te okoliczności ustąpiły.
4.3 zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy na skutek wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
4.4 zmiany podwykonawcy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny,
4.5 zmiany technologii wykonywania robót bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego wynikające w szczególności z pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wyższych niż wskazane w zapytaniu ofertowym, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany przepisów prawa, niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w zapytaniu spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Posiada zabezpieczone środki finansowe konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na:
1. Osobowe lub kapitałowe powiązanie z Zamawiającym polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Otwartą likwidację lub ogłoszoną upadłość.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
posiada zdolności techniczne i zawodowe do realizacji przedmiotu zamówienia

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-16
Data ostatniej zmiany
2022-09-16 18:39:57

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryteria oceny ofert wraz z ich znaczeniem oraz opisem sposobu przyznawania punktacji
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
a) cena oferty brutto - 80%,
b) okres gwarancji na przedmiot zamówienia - 20%.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Ryszard Tomaszewicz
tel.: 509668558
e-mail: biuro@dynamika.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.