Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
28z dziś
4277z ostatnich 7 dni
18300z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup piasku kwarcowego 1 K

Przedmiot:

Zakup piasku kwarcowego 1 K

Data zamieszczenia: 2022-09-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krakodlew S.A
Ujastek 1
31-752 Kraków
powiat: Kraków
668 178 390
Radoslaw.hajdas@krakodlew.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/127400
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: 668 178 390
Termin składania ofert: 2022-10-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZO/KO/1.1.1/24/2022 Materiały formierskie i pomocnicze - zakup piasku kwarcowego 1 K
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0633/16 - Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania masywnych kadzi żużlowych o podwyższonych parametrach eksploatacji (SLAG LADLE TECH)

Część 1
Zakup piasku kwarcowego 1K

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest Piasek kwarcowy 1K suszony o parametrach:
o Ziarnistość: 0,4/0,32/0,2 (frakcja główna Fg = min. 80%)
o Zawartość lepiszcza: maks. 0,2 [%]
o Wilgotność: maks. 0,10 [%]
Temperatura spiekania min. 1550 [0C]
W ilości 116 313 kg
DOSTAWA przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie do 31.03.2023 r. zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, po wcześniejszej informacji telefonicznej lub e-mailowej.

CPV: 14211100-4

Dokument nr: 2022-18647-127400, ZO/KO/1.1.1/24/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-10-24

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Nowa Huta
Miejscowość
Kraków

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W takim przypadku Zamawiający będzie realizował zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia.
Warunki zmiany umowy
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń Umowy w stosunku do treści oferty, bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w następującym zakresie:
1) wysokości wynagrodzenia
2) terminu realizacji przedmiotu Umowy
3) materiałów, urządzeń, robót budowlanych oraz rozwiązań technicznych i technologicznych
4) zmiany zakresu Umowy spowodowanej następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów
5) zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy
3. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Wykonawcą
Zestawienie cen jednostkowych
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Minimalny termin płatności wynosi 60 dni a maksymalny 120 dni od daty wystawienia faktury.
2. Termin ważności oferty wynosi minimum 90 dni.
3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN lub w EUR, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obejmującą wszystkie koszty realizacji.
4. Cena określona w ofercie powinna obejmować koszt transportu do siedziby Zamawiającego - Krakodlew S.A. ul. Ujastek 1; 31-752 Kraków.
5. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
7. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
8. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wszystkie pola formularza muszą zostać wypełnione.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z oferentami:
- w przypadku gdy wygrają więcej niż dwie oferty z taką samą ilością punktów,
- z wygranym wykonawcą, pod warunkiem, że w wyniku negocjacji warunki oferty nie ulegną pogorszeniu na niekorzyść Zamawiającego.
10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą oraz czytelną techniką.
11. Oferta oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy zgodnie z przepisami prawa.
12. Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień lub uzupełnień.
13. Do oferty muszą być dołączone wszystkie załączniki określone w niniejszym zapytaniu. W przypadku gdy, którykolwiek załącznik nie dotyczy Wykonawcy, należy go podpisać zgodnie z reprezentacją firmy z adnotacją ,,NIE DOTYCZY"
14. Wszelkie pisma, sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
15. Cena oferty może być wyrażona w złotych polskich lub w EUR. Cena wyrażona w EUR zostanie przeliczona na PLN po kursie średnim NBP z dnia, w którym upływa termin składania ofert.
16. Wysokość wynagrodzenia netto należnego wykonawcy powiększana będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).
17. Płatności będą dokonywane w walucie, w której wyrażona była cena oferty.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
19. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania jakichkolwiek cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego.
20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
22. W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli wykonawca , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy lub nie będzie mógł zawrzeć umowy, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy z Wykonawcą którego oferta zajmuje kolejne miejsce w rankingu ofert.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-21
Data ostatniej zmiany
2022-09-21 18:01:41

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium - Cena (Kc): maksymalnie 95 punktów
Kc=(Cmin/Cbad)×Pmax
Gdzie:
Cmin - cena netto minimalna,
Cbad - cena netto oferty badanej,
Pmax- maksymalna ilość punktów, które można zdobyć za kryterium
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium - Termin płatności (Kp): maksymalnie 5 punktów
Kp=(Tbad/Tmax) ×Pmax
Gdzie:
Tbad - termin płatności faktur wyrażony w dniach w ofercie badanej,
Tmax - maksymalny termin płatności faktur wyrażony w dniach w złożonych ofertach,
Pmax - maksymalna ilość punktów, które można zdobyć za kryterium

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Radosław Hajdas
tel.: 668 178 390
e-mail: Radoslaw.hajdas@krakodlew.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.